Homilie

Homilie

Homilie

(343 článků)

 
02.08.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Teď je to už na vás

Teď je to už na vás

Příběh o zázračném nasycení zástupů je tak hutný, že může stále sytit naši duchovní mysl. Kolik dává prostoru k rozjímání! K touze po setkání s Kristem! Teď je to už na vás. Posadit se a nechat se sytit Božím slovem. Slibuji, že vám tento chléb z Božího stolu nikdy nedojde. Že vás Pán nenechá nikdy o hladu. („Vezměte a jezte z toho všichni. Toto je moje Tělo, moje slovo. To čiňte na mou památku.“) Celý článek...

26.07.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Tolik potřebujeme dar moudrosti

Tolik potřebujeme dar moudrosti

My, stále tápající a zaslepení všemi vymoženostmi své doby, tolik potřebujeme dar moudrosti! Dar chápavého srdce. A přitom, i my máme možnost prosit Boha Otce o dar moudrosti, i před námi leží, tolikrát nepovšimnuté a přehlédnuté poklady. Jako se Šalamoun dokázal zříci pokušení přát si to, co by prospívalo jen jemu, ale myslel nejprve na naplnění svého poslání, prosme i my o dar moudrosti pro své životní poslání – pro výchovu svých dětí, pro soužití se svými blízkými, a o tolik potřebnou pokoru. Jen s darem moudrosti nalezneme a uchováme poklad víry, naděje a lásky. Celý článek...

19.07.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Proč?

Proč?

Nespravedlnost ve světě, války apod. jsou nepřímým důkazem Boha a jeho lásky, vždyť nejsou produktem Boží vůle, (Bůh to s námi vždycky myslí dobře) ale důsledkem zneužití naší svobodné, lidské vůle. (Bůh nás tak respektuje = miluje, že nám dal svobodu vytvářet svět vědy i mezilidských vztahů a my poznání zneužíváme proti druhým lidem a navzájem si ubližujeme; ovládá nás zloba, zášť, mnohdy, a to už je opravdu „za hranou“ i nenávist - a to vše je dílem naší lidské vůle, nikoli Boží). Co se přírodních katastrof týče, ty jsou dány přírodními zákony (další důkaz Boží existence) ale také dílem nás samých, vždyť jejich děsivé následky jsou zpravidla důsledkem naší zpupnosti, s níž k přírodě přistupujeme. Celý článek...

12.07.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Buďme slunečnicemi

Buďme slunečnicemi

Vzpomeňte si na slunečnice - obrací své květy ke slunci. Buďme, moji milí, také takovými slunečnicemi. Obracejme se ke Kristu, nastavujme svá srdce, své duše, slunci Kristovy lásky! A přinášejme užitek - buďme užiteční! Není nic horšího, než promarněný život: život bez lásky, bez víry, bez Ducha svatého a bez úsilí stále zušlechťovat, proměňovat, svá mnohdy ztvrdlá, zkamenělá srdce. Celý článek...

05.07.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kéž se dnešní Evropa uzdraví

Kéž se dnešní Evropa uzdraví

Dnes nestojí v popředí otázky teologické. Dnes je třeba spíše řešit problémy ekonomické, sociální, politické, ekologické. Kéž se dnešní Evropa uzdraví a dýchá čistý vzduch, nezničený nejen emisemi škodlivých plynů, ale také nesmiřitelností, neúctou k životu i k názorům a postojům druhých, degradací morálky, pravdy a svobody - a ať dýchá oběma plícemi! Celý článek...

28.06.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Snažme se být lidmi vyváženými

Snažme se být lidmi vyváženými

Snažme se být lidmi vyváženými, křesťany hodnými své víry. Pak nám nebude činit takovou potíž milovat správnou měrou své bližní i Krista. Přijímat druhé à priori jako spravedlivé, bez předsudků, se štědrostí a velkorysostí, jako své bratry a sestry v Kristu. A teprve pak, s „čistým srdcem“ „nepřijdeme o svou odměnu“. Pak budeme hodni svého pozemského, a jednou i nebeského, života. Celý článek...

21.06.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jemu na nás záleží

Jemu na nás záleží

Jemu na nás záleží. Máme pro Něho jedinečnou, nesmírnou cenu. Jenomže, máme odvahu se k Němu utéci? Přiznat se k Němu před lidmi? Nebo jej raději, abychom se v očích světa, v očích lidí, neshodili, zapíráme? Vzpomeňme, co jsme slyšeli na závěr evangelia. „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mně před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“ To mohou být stejně tak dobře slova povzbuzení, jako varování. Celý článek...

19.06.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Láska, která není jen pro vyvolené

Láska, která není jen pro vyvolené

Dnešní slavnost je slavností LÁSKY, je pozváním k lásce - vždyť SRDCE je odjakživa symbolem lásky. A Nejsvětější Srdce Ježíšovo je srdcem plným lásky. Lásky, která není jen pro vyvolené; lásky, která je pro všechny, a zejména pro ty, kteří si jsou dobře vědomi, jak mnoho Boží lásku potřebují. Pro všechny ty, kteří jsou „tišší a pokorní srdcem“. V Ježíšově srdci je dost místa pro všechny, tak tedy pojďme všichni - k Ježíši! Celý článek...

14.06.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nezištností a darováním bohatneme

Nezištností a darováním bohatneme

Naše dary, schopnosti, vědění máme pro to, abychom jimi obdarovávali druhé. Jenom tím se plně zhodnotí. V „nebeské bance“ nejsou žádné ztráty, tam je nejvyšší návratnost investicí - za předpokladu, že si na svých darech nebudeme „sedět“, že je „nezakopáme do země“, jako onen nešťastník z podobenství. Pouze z toho co rozdáme, můžeme dostávat. To je „Boží ekonomická strategie“. Naše lidské banky by rozdáváním zkrachovaly; my nezištností a darováním naopak bohatneme. Kéž jsme, my všichni, obdařeni tak bohatou výbavou, neméně bohatí také svou štědrostí. Celý článek...

07.06.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slova, která nás staví před rozhodnutí

Slova, která nás staví před rozhodnutí

„Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“ To jsou silná slova. Slova, která nás staví před rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky: věřit - nevěřit; nebýt souzen - být odsouzen … Nevím jak vy, ale mně se chce po těchto slovech volat spolu se sv. Petrem: „Pane, věřím, pomoz mé slabé víře!“ Celý článek...

31.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté

Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté

Slavnost seslání Ducha sv.

Odhoďme všechno ustrašené, bojácné, předpojaté - a podobně jako apoštolové se radujme z „Dárce darů přemnohých“, z „Božského utěšitele“ i „něžného duší přítele …“ (Pokud byste chtěli v tomto chvalozpěvu na Ducha sv. pokračovat, nalistujte si v kancionálu č. 422, a krom chvály a díků budete mít i bohatý materiál k rozjímání.) Celý článek...

30.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Otevřenost pro Boha i pro druhé

Otevřenost pro Boha i pro druhé

Slavnost seslání Ducha sv. - vigilie

Prosme, abychom v sobě měli „dech božského Ducha“, abychom byli oduševnělými. Otevřenými pro Boha i pro druhé. Abychom přinášeli „ovoce Ducha“ – (viz Gal 5,22): „Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost …“ Kéž jsme plodnými a přinášíme dostatek ovoce. Toto ovoce nepodléhá zkáze, toto ovoce dává pravou chuť našemu životu. Celý článek...

29.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Následování

Následování

Posledním slovem dnešního evangelia je Kristova výzva: „Následuj mě!“ To je program Petrova života a všech, kdo jsou Kristovi. Kdo jsou křesťané. „NÁSLEDUJ MNE!“ Ve chvílích radosti i bolesti, štěstí i soužení. Ve zdraví i nemoci. V síle i bezmoci. „NÁSLEDUJ MNE!“ Vždyť já jsem „cesta, pravda i život!“ Celý článek...

28.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Není to nemožné

Není to nemožné

Žít podle Desatera a bránit se hříchu. Víc po nás Kristus ani nežádá. Náš osobní apoštolát spočívá v tom žít každodenní, navenek obyčejný, leč poctivý, všední život, ve kterém nebude místo pro lež, přetvářku, sobectví, zášť a nenávist. Není to málo a není to snadné. Ale není to nemožné. Vždyť Kristus i nám, každému z nás, říká své: „Neboj se, neztrácej odvahu!“ Celý článek...

27.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nehledět na moc, slávu a funkce

Nehledět na moc, slávu a funkce

"Nehleďte na moc, slávu a funkce, ale ať je vaší největší touhou být dobrými, bdělými a pokornými hlasateli Božího království..." ...Protože církev tvoříme my, netýkají se dnešní Pavlova, a také Kristova slova v evangeliu, jen a pouze církevních představených. I my jsme přece církev, i my jsme potomky prvních křesťanů a neseme zodpovědnost za život církve ve svých domovech, rodinách. I nám patří tato slova povzbuzení, ale také napomenutí. Slova o zodpovědnosti vůči Bohu a také o jeho síle a pomoci. Celý článek...

26.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Náš konečný cíl, naše perspektiva

Náš konečný cíl, naše perspektiva

Jdeme svým životem, a nevíme, co nás čeká. Ale víme, jaký je náš konečný cíl, naše perspektiva. Nejsme proto bezcílně bloudícími ovcemi bez pastýře, ale smysluplně putujícími poutníky, na cestě do věčnosti. Kéž nám Pán, tento dobrý pastýř, dá sílu jít kupředu a dojít svého cíle. Celý článek...

25.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Můžeme jen nekonečně získat

Můžeme jen nekonečně získat

Nebraňme Duchu sv., aby mohl i na nás sestoupit, aby i nás prozářil světlem svého ohně, který nepálí, ale osvěcuje, prozařuje vše nedobré v nás, i okolo nás. Nemůžeme nic ztratit (kromě trochu toho času, který však není časem ztraceným a promarněným), můžeme jen nekonečně získat. Chvalme tedy Pána za dary které nám stále štědře a hojně rozdává, neuzavírejme se jim a prosme, ať i nás, naše srdce a naše duše, zasáhne svým plamenem Ducha sv. Celý článek...

24.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Společný střed, kolem kterého se můžeme sjednotit

Společný střed, kolem kterého se můžeme sjednotit

Abychom mohli být jako jedno společenství, „jednoho srdce a smýšlení“, musíme mít společný střed, kolem kterého se můžeme sjednotit. A tím je Ježíš Kristus. (Bez Krista budeme, možná aktivními, ale vyčpělými spolky - to by pak měl pravdu jeden politik, který před lety přirovnal církev ke spolku zahrádkářů…) Celý článek...

23.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zkusme změnit svůj postoj ke Kristu a k druhým

Zkusme změnit svůj postoj ke Kristu a k druhým

My, i když nejsme nikterak hluboce ve víře vzdělaní, přesto mnohé o Kristu, o víře, o modlitbě víme. Ale žijeme podle Božích přikázání? A zejména podle prvního a největšího přikázání lásky? Žijeme horlivě jako první křesťané? Hoříme touhou po spáse duší? O tom, aby Kristovo jméno bylo drahé všem kolem nás? Myslím, že právě naše vlažnost, povrchnost a zvykovost je důvodem, proč Ježíš zůstává jakoby hluchý k našim modlitbám. Zkusme změnit nejprve svůj postoj ke Kristu, k Bohu, k modlitbě a také k těm, kdo jsou kolem nás... Celý článek...

22.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kéž by se všechen náš zármutek, stejně jako Pavlův, proměnil v radost

Kéž by se všechen náš zármutek, stejně jako Pavlův, proměnil v radost

Moji milí. Nejsme a nebudeme takovými duchovními giganty a bojovníky, jako byl sv. Pavel. Ale kéž bychom měli alespoň zlomek jeho víry a naděje. Jeho lásky. Kéž bychom dokázali tak naplno žít z Krista a v Kristu, jako žil on. Kéž by se všechen náš zármutek, stejně jako Pavlův, proměnil v radost. A naše radost, aby byla trvalá. Celý článek...

21.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se vystoupit z příšeří své bezpečné anonymity do světla Kristova

Nebojme se vystoupit z příšeří své bezpečné anonymity do světla Kristova

I pro nás platí slova Kristova: „Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.“ To není příslib jeho fyzické blízkosti, nýbrž ujištění o stálé přítomnosti mezi námi: v modlitbách, v liturgii, ve svátostech, ve svatostánku, v povzbuzení k dobrému. Křesťan nemá důvod tvrdit, že jeho život je osamělý a prázdný. Není sirotkem. Kristus je naším pomocníkem, ochráncem a průvodcem, přítelem a přímluvcem v celém našem životě, od narození po smrt a ještě dále, v Božím království. Nebojme se vystoupit z příšeří své bezpečné anonymity do světla Kristova, a v síle a moci Ducha sv. naplnit své životní poslání. Celý článek...

20.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nabídka hodnotného obsahu

Nabídka hodnotného obsahu

Svět rád naslouchá laciným frázím, líbivým řečem, populistickým slibům. Na to slyší, na senzace, populismus, pokleslou zábavu. Ale zásadně odmítá ty, kteří přicházejí s nabídkou kvality. S nabídkou hodnotného obsahu. Proč? Protože kvalitní, plnohodnotný život je náročný. Protože láska je vždy spojená s obětí a hájit pravdu a právo, se navenek nevyplácí... ...Pavel, zdánlivě poražen a zesměšněn odchází, ale naštěstí jde za ním skupinka těch, kteří, cit.: „se ho přidrželi a přijali víru“. A ti se stanou základem nového společenství křesťanů na evropském kontinentě, nositeli křesťanského učení o Ukřižovaném a Zmrtvýchvstalém Kristu, z něhož čerpáme sílu, v němž „žijeme, hýbáme se a jsme“. A to doposud. Celý článek...

19.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Mocní tohoto světa nemohou umlčet Ducha sv.

Mocní tohoto světa nemohou umlčet Ducha sv.

Skutky apoštolské nám v prvém čtení ukazují něco z praxe hlásání evangelia v prvotní církvi. Apoštol Pavel spolu se Silou dostanou pořádný výprask. A nadto jsou ještě důkladně uvězněni a vsazeni do klády. Ti, kteří nechtějí nic o Ježíši Kristu slyšet, si myslí, že je umlčeli. Ano, mocní tohoto světa mohou umlčet Kristovi svědky, ale nemohou umlčet Ducha sv. Ten to je, který otevírá brány vězení a znovu je posílá, aby dále hlásali Kristovu lásku. Celý článek...

18.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vydávat autentické svědectví

Vydávat autentické svědectví

Autentické svědectví, které druhé zapálí pro Krista, je možné vydávat jen svým životem s Kristem a v Duchu sv. Ono totiž zapalovat srdce druhých, aniž by naše srdce hořela, nelze. Prosme proto, abychom nebyli „čadícími oharky“, ale hořeli plamenem Ducha sv. Abychom žili v Duchu a v Pravdě. Celý článek...

17.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jistějšího průvodce na cestě svého života nenajdeme

Jistějšího průvodce na cestě svého života nenajdeme

Větší dar – dar Božího světla a lásky; lepšího pomocníka, moudřejšího rádce a učitele, silnějšího ochránce, výřečnějšího mluvčího, laskavějšího Utěšitele, mocnějšího Přímluvce – a ve výčtu darů Ducha sv. by bylo možno pokračovat dál – nám nemohl Ježíš zanechat. Prosme o jeho pomoc, jeho dary, ano i charismata. Naslouchejme mu a nechme se jím vést k Otci i Synu. Jistějšího průvodce na cestě svého života, na cestě do domu Otcova, nemůžeme na tomto světě (který jej nezná a ke své škodě, nedbá) nalézt. Celý článek...

16.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Sny jsou odrazem našeho vnitřního duševního života

Sny jsou odrazem našeho vnitřního duševního života

Vize, fantazie a sny jsou odrazem našeho vnitřního duševního života. Jestliže máme mysl zaplněnou jen světským harampádím, pak jsou vize ve spánku pro praktický život bezcenné a hodí se leda do snáře. Je-li ale náš duchovní život napojen na Krista, pak i sny mohou být prostředkem, kterým k nám mluví Bůh. Je třeba umět se naučit správně rozlišovat - pro rozlišování duchů je běžné zkoumat, co který duch přináší - zda dobro nebo zlo. A tak, namísto bezcenného listování ve Snáři raději prosme o dary Ducha svatého. Všem nám byly hojně dány při křtu a biřmování a stačí se je naučit používat a tím je i rozmnožovat. Celý článek...

15.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Milovat druhé

Milovat druhé

Moji milovaní, nejsme sice apoštolové, ale tato Kristova výzva je určena také nám. I my musíme zůstávat v Jeho lásce a milovat se navzájem. (Nemá smysl zastírat, o jak náročný, mnohdy až zdánlivě nemožný požadavek jde. Ale Kristus si za ním stojí svým příkladem a my o něj usilujme svým životem.) Celý článek...

14.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jenom láska dává našemu životu smysl

Jenom láska dává našemu životu smysl

Máme-li před očima jako vzor Kristovu lásku, pak nikdy nebudeme dokonalí v lásce, ale musíme o dokonalost po vzoru Kristově usilovat. Máme tedy před sebou nekonečný, věčný úkol. Nebojme se ho. Jenom láska dává našemu životu smysl. Naplňme jej proto láskou, a budeme šťastni. Vždyť to je v našich silách. Celý článek...

13.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Mýlit se není ostudou

Mýlit se není ostudou

...Není ostudou se mýlit, ale je ostudou neumět si svůj omyl přiznat a přijmout rozhodnutí autority... Celý článek...

12.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
S jeho pokojem můžeme překonat všechen nepokoj a zlobu kolem nás

S jeho pokojem můžeme překonat všechen nepokoj a zlobu kolem nás

Kristus v evangeliu jasně říká, že jen On je tvůrcem POKOJE, toho „pokoje, jaký svět nemůže dát“. Svět se zmítá ve válkách a nepokoji, a je to pouze a jen vinou nás lidí, že jsme nepřijali Kristovo přikázání lásky, ale vedeme si stále sobecky svou a toho svého umrněného pokoje ode všeho, chceme dosáhnout vlastními silami. Bez Krista ovšem nedosáhneme ničeho, jen On může dát našemu životu směr a cíl, jen On nám dává pokoj, s nímž můžeme překonat všechen nepokoj a zlobu kolem nás. Jen On, který je cesta, pravda a život. Který je láska sama. Celý článek...

11.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
On nás nenechá na holičkách

On nás nenechá na holičkách

...Kamenování se dnes už nenosí, ale pomluvy, nactiutrhání, zesměšňování či násilné umlčování, ty jsou stále na programu dne. Máme však Ducha Přímluvce, který nám dá správná slova v pravý čas. Nesnažme se tedy o vlastní obhajobu, ale spolehněme se na slova od Božského Přímluvce. On nás nenechá na holičkách, pokud s ním budeme počítat a nebudeme si chtít žít svůj život po svém. Celý článek...

10.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Největší a nejpodstatnější výrok, který kdy v celých dějinách lidstva zazněl

Největší a nejpodstatnější výrok, který kdy v celých dějinách lidstva zazněl

Výrok: „Já jsem cesta, pravda a život!“ je snad největší výrok, který kdy v celých dějinách lidstva zazněl. A nejpodstatnější. Ježíš však ještě se svou promluvou neskončil. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ No ano, to potvrzuje předchozí slova. Jen s Kristem, v Kristu a skrze Krista lze dojít k Otci – on sám je cestou, naplněním, ztělesněnou láskou. Bez Krista, který je naším životem, opravdu nelze dojít k Otci! Celý článek...

09.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Setkat se s Pánem rozumem i srdcem

Setkat se s Pánem rozumem i srdcem

Základní cestou a způsobem, jak poznávat Otce a Syna a žít podle tohoto poznání, je četba Písma svatého a rozjímání nad slovy a činy Kristovými. Tímto způsobem lze mnoho poznat. Nejde však o teologické zkoumání a rozumování. Jde o to, abychom se rozumem i srdcem setkali se svým Pánem, dobrým a laskavým, s jeho milosrdenstvím a moudrostí. A to se pak nutně musí odrážet v našem životě a v našich činech. Celý článek...

08.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slova, která nám mohou pomoci lépe pochopit, co je smyslem a naplněním našeho života

Slova, která nám mohou pomoci lépe pochopit, co je smyslem a naplněním našeho života

Hluboká slova Kristova „Já jsem cesta, pravda a život“ nám mohou, budeme-li chtít, pomoci lépe pochopit, co je smyslem a naplněním našeho života. Troufal bych si shrnout toto Kristovo memento: „Jít s Kristem v Duchu a v Pravdě; jít s Kristem s pohledem upřeným na něho, v odevzdání mu se sebe sama a dojít s ním k tomu, který je Dárcem Života: k Bohu Otci.“ Ježíš přišel, aby svět vykoupil. Přišel, ne, aby soudil, ale aby nás spasil! „Proto na svět přišel, aby nám dal život a dal nám jej v hojnosti.“ Celý článek...

07.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Hlasatel Kristův není povolán k vládě, k domýšlivé ješitnosti a moci, nýbrž ke službě

Hlasatel Kristův není povolán k vládě, k domýšlivé ješitnosti a moci, nýbrž ke službě

Kristus své vyvolené pověřuje k pokorné a nezištné službě. Tím, že umývá učedníkům nohy, dává jim příklad, jací mají být, jakého ducha mají mít. Ducha nezištné, pokorné služby. Hlasatel Kristův není povolán k vládě, k domýšlivé ješitnosti a moci, nýbrž ke službě. Tento Kristův evangelní příklad je dodnes aktuální. Je určen všem v církvi, od papeže počínaje, přes biskupy, až po posledního faráře. Být církevním představeným, hlasatelem Božího Slova, znamená být zde pro druhé a sloužit jim v duchu pokory, nezištnosti a skromnosti. Celý článek...

06.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Čerpat sílu z Boží blízkosti

Čerpat sílu z Boží blízkosti

Sv. Pavel, Barnabáš i mnozí ostatní apoštolové, nebyli vždy úspěšní, naráželi ve svém povolání na nesčetné překážky, nesnáze, museli unést tíhu bezpráví i skutečného utrpení. Ale vše unesli právě proto, že si byli jisti svým posláním a proto také mohli čerpat sílu z Boží blízkosti. Tak, co kdybychom se napříště, namísto brblání, vztekání a nadávání, raději ponořili do modlitby a ptali se Pána, „co mám dělat?“ Celý článek...

05.05.2020 16:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nestálo by to za zamyšlení?

Nestálo by to za zamyšlení?

Církev se nejvíce rozmáhá právě v době pronásledování, v době útlaku. To je pro ni přímo životodárné prostředí. A naopak, v dobách, kdy církev neměla žádné vnější nepřátele, (vnitřní z vlastních řad měla vždy a má, žel, stále) duchovně nejvíce strádala. Skoro bych si troufl říci, že platí přímá úměra: čím více roste moc a majetek církve, tím je církev duchovně chudší. Svatosti vnější úspěch a pohodlí nesvědčí. Stejně tak kněžím a církvi. Možná že dnešní nedostatek kněží a řeholníků je i důsledek toho, že se ještě máme příliš dobře, že nás pálí dobré bydlo. Že ze stolu církve chceme jen brát a nic nedávat. Nestálo by to za zamyšlení? Celý článek...

04.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Je třeba proměňovat především sebe samé

Je třeba proměňovat především sebe samé

Kéž bychom více prosili o dary Ducha sv. a dokázali si vzít poučení z velkorysého postoje představených první církve: „Jestli tedy Bůh dal stejný dar jim, jako nám, jak bychom se mohli odvážit klást Bohu překážky.“ My je mnohdy, nevědomky, klademe. Svoji zatvrzelostí, lpěním na vnějším a nepodstatném, svoji uzavřeností vůči názorům a postojům druhých. Je třeba nejen prosit o dar vzájemné jednoty, o změnu u „těch druhých“, ale v duchu evangelia a s pomocí Ducha sv. proměňovat především sebe samé. Celý článek...

03.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Prosit o dar vděčnosti, lásky a pokory

Prosit o dar vděčnosti, lásky a pokory

„Štěstí a přízeň mne provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.“ Je vůbec třeba k těmto slovům pozvání něco dodávat? Snad jen prosbu. Vidět sebe sama Kristovýma očima, očima pastýře, a prosit o dar vděčnosti, lásky a pokory. Kéž nás dary Ducha spolu s Kristem provázejí „po všechny dny našeho života“. Celý článek...

02.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nechme prostor Pánu, který jediný ví, co je nám ku prospěchu

Nechme prostor Pánu, který jediný ví, co je nám ku prospěchu

Lékařská věda je také o ty dva tisíce let dále a pak, mnohé nemoci i bolestná úmrtí patří, ať chceme, či nechceme, do Boží režie. Proto: modleme se za své blízké, dělejme vše, co je v našich silách pro jejich uzdravení, ale neztrácejme víru v Ježíše a v sílu modlitby, když se naši blízcí neuzdraví. Nechme prostor Pánu, který jediný ví, co je nám ku prospěchu – i když je to zdánlivě tak negativní záležitost, jakou je nemoc. „Všechnu svou starost hoďte na Pána, On se postará.“ Tohle platí dnes a bude to platit i pro další věky. Jen neochabujme ve víře a v důvěře – to je myslím to, co po nás Pán dnes žádá. Celý článek...

01.05.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kéž Pán prozáří naši vnitřní slepotu

Kéž Pán prozáří naši vnitřní slepotu

Každý z nás si své vlastní obrácení prožil, ať více, či méně zřetelně. A, buďme k sobě upřímní - jaké jsou jeho plody? Je na nás vidět ono světlo Kristovo? Je z našeho jednání a postojů čitelná naše víra? Kéž by si Pán z nás všech nadělal své nástroje! Kéž by nám dal poznat temná zákoutí v nás a kéž by je svým světlem uzdravil. Kéž by prozářil naši vnitřní slepotu! Celý článek...

30.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se mluvit a svědčit o své víře

Nebojme se mluvit a svědčit o své víře

Procházejme životem, nebojme se mluvit a svědčit o své víře. I my jsme nástroji Ježíše, i my jsme posláni k tomu, abychom ve svém prostředí a svými prostředky a možnostmi hlásali Ježíše, toho, který je pro nás, pro všechny cestou, pravdou a životem; který je chlebem života a pramenem vody tryskající k věčnému životu. Celý článek...

29.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
To, co je na první pohled negativní, použije Bůh pro své dílo

To, co je na první pohled negativní, použije Bůh pro své dílo

To, co je na první pohled negativní, použije Bůh pro své dílo. Vzpomínám si v této souvislosti na známý výrok, totiž, že: „Bůh umí psát rovně i na křivých linkách“, nebo, chcete-li, lidové úsloví: „Vše zlé, pro něco dobré…“ Nepochybuji, že jste už mnohokrát sami na sobě zakusili jeho pravdivost, to když se to, co bylo ve vašem životě těžké a bolestné ukázalo nakonec jako největší dar a požehnání. Celý článek...

28.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Stojí to za to

Stojí to za to

Že je život podle Boží vůle skutečně náročný, že je nepohodlný a že se dneska se nenosí, to ví každý, kdo se snaží jako křesťan žít. Ale než být loajální k normám tohoto světa, než se mlčky podřizovat diktátu veřejného mínění a mlčet tam, kde je třeba nahlas promluvit, byť nepříjemnou pravdu, to je lepší žít skutečný život, než bezpáteřně živořit. Jde při tom, pravda, často, když ne o krk, tak alespoň o mnohé těžkosti a nepříjemnosti, ale, to mi věřte, stojí za to. Celý článek...

27.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Záludný koronavirus nám odhalil mnohé "anděly"

Záludný koronavirus nám odhalil mnohé "anděly"

Poslední doba, kdy kolem řádí záludný koronavirus, nám mnohé „anděly“ odhalil. A také nám mohl dát poznat - budeme-li chtít vidět - kdo se za „anděla“ jen vydává a přitom je plný lží, sobectví a na neštěstí druhých si jen honí svoji kariéru, plní vlastní kapsu a loví dušičky voličů. Nenechme si, prosím, nechat vnutit lži křiklounů. Skuteční andělé, ti mlčí a stojí v pozadí. Celý článek...

26.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Virus, který neškodí

Virus, který neškodí

Obraťme se od svých Emauz, kam jsme se před ostatními, a mnohdy i před sebou samými, utekli. Nebojme se rizika nakažení radostí, pokojem a vírou. (Tenhle virus lásky ke Kristu neškodí jako Covid 19, nezabíjí - a když, tak jen toho starého člověka v nás - a toho není žádná škoda, nad ním netřeba lkát.) Vraťme se do večeřadla církve (byť nyní s provozem značně omezeným) a radujme se! (A nebojme se!) Celý článek...

25.04.2020, autor: ​Jiří Vojěch Černý, kategorie: Homilie
Učit se moudrosti a demokracii u prvních křesťanů

Učit se moudrosti a demokracii u prvních křesťanů

Upřímně řečeno (nechť nejsem pokládán za rebelanta) mnohdy si říkám, že bychom se, nejenom v církvi, ale v celé společnosti, měli chodit učit moudrosti a demokracii k prvním křesťanům. Jistě, ani u nich dlouho idea společného života a jednání v Duchu sv. a bratrské lásce nevydrželo, ale z té dnešní biblické lekce bychom měli učinit lekci pro všechny představené, ať už v církvi, či ve společnosti. Celý článek...

24.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Pravdu neumlčí žádná nepravda

Pravdu neumlčí žádná nepravda

Pravdu neumlčí žádná nepravda, žádné násilí, žádné vyhrůžky. Pravda se vždycky zjeví tam, kde skutečně je, a ne tam, kde ji chtějí mít mocní. A apoštolové? Zbičovaní (a my jejich utrpení nepodceňujme): „odcházeli s radostí, že směli trpět příkoří pro Ježíšovo jméno a nepřestávali zvěstovat radostnou zvěst, že Ježíš je Mesiáš.“ Celý článek...

23.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Koho posloucháme, komu nasloucháme my?

Koho posloucháme, komu nasloucháme my?

Apoštolové byli první „disidenti“ stojící sice bezbranní, ale silní svou pravdou, proti lidské moci. A od té doby je následují v jejich hořkém údělu další a další stovky a tisíce těch, kterým je pravda cennější než život. A Velerady celého světa znovu a znovu vynášejí své kruté rozsudky. Avšak ani přes šílení mocných, nikdy nepřestane platit ono apoštolské: „Více je třeba poslouchat Boha, než lidi.“ Mimochodem, koho posloucháme, komu nasloucháme my? Tomu, co si o nás myslí a co říkají lidé, nebo je pro nás podstatné, co nám říká naše svědomí? Moji milí, jak si stojíme před Božíma očima? Celý článek...

22.04.2020 14:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Snažit se o to, aby v nás naše víra, naděje a láska rostla

Snažit se o to, aby v nás naše víra, naděje a láska rostla

Neměli bychom se spokojit jenom s tím, že neděláme hříchy; měli bychom se snažit o to, aby v nás naše víra, naděje a láska rostla, aby také přinášely plody. Zkrátka, abychom na sobě mohli zakusit ono Kristovo přislíbení: „Kdo ve mně věří, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den.“ Celý článek...

21.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Není důležité mít, ale být... pokorným a milosrdným

Není důležité mít, ale být... pokorným a milosrdným

Díky, že jsou, stále jsou, ti nepoučitelní idealisté, jako např. sv. František, don Bosco a mnozí jiní „blázni pro Krista“. I když nepochopení a nedocenění, činí náš svět lidštější a krásnější. Vědí totiž, že není důležité MÍT, ale BÝT. A že někým být, neznamená mít funkce a tituly, ale znamená to být pokorným a milosrdným. Přál bych tomuto šílenému světu, který staví na výkonu, úspěchu a ekonomice, více těch, kteří se nejen modlí ono: „Ježíši tichý, srdce pokorného, učiň srdce naše podle srdce svého“, ale kteří se také podle této modlitby snaží žít! Celý článek...

20.04.2020 13:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Modleme se, abychom byli nástroji šíření evangelia

Modleme se, abychom byli nástroji šíření evangelia

Moji milí, možná to, že: „se modlíme a ono se nic neděje…“ není projevem neschopnosti Boha, ale naší. Konečně, ona se také po naší modlitbě „nezachvěje zem a Duch svatý, možná, že nemá ani kam usednout“. Což kdybychom někdy namísto modliteb o to, aby Bůh splnil to či ono, se modlili, po vzoru apoštolů, za to, abychom byli nástroji šíření evangelia. Aby mohl skrze mne Bůh promlouvat k mým nejbližším, aby to nebyla má slova, ale abych nechal mluvit Ducha sv. ... Celý článek...

19.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Věřit v Ježíše i věřit Ježíšovi. A také milovat.

Věřit v Ježíše i věřit Ježíšovi. A také milovat.

Nám, všem křesťanům, je určeno ono: „Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ano, nám je zapotřebí, stejně naléhavě a nezbytně, věřit. Věřit v Ježíše i věřit Ježíšovi. A také milovat. A doufat, že v záři osobního setkání s Kristem, i my, oslněni, stejně spontánně a beze strachu, spolu se sv. Tomášem, budeme moci říci: „Pán můj a Bůh můj.“ (Ať už v modlitbě, adoraci či jednou Kristu tváří v tvář.) Celý článek...

18.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Pozvánka k otevřenému a odvážnému svědectví, co je v našem životě nejdůležitější

Pozvánka k otevřenému a odvážnému svědectví, co je v našem životě nejdůležitější

Křesťanská identita je vystavena stále otevřenější agresi, která už nepoužívá biče, skřipců či jiných zjevných mučidel, ale naopak působí skrytě, nenápadně, zdánlivě neškodně, to když se nám snaží namluvit, že nebýt čestný, poctivý a pravdomluvný, je vlastně normální. Že dnes je „jiná doba“. Není a nemůže být! Petrova řeč před veleradou je i pro nás pozvánkou k otevřenému a odvážnému svědectví, které se sice nesnaží nikomu nic vnucovat, ale nemůže mlčet o tom, co je v našem životě nejdražší, nejpodstatnější a nejdůležitější. Celý článek...

17.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Čemu se klaníme my?

Čemu se klaníme my?

V listu Efesanům se píše: „V jeho jménu poklekne každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a všechny národy se mu budou klanět…“ Čemu se klaníme my? Ve jménu koho jednáme? Celý článek...

16.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kéž bychom se obrátili, dokud je ještě čas

Kéž bychom se obrátili, dokud je ještě čas

Bůh sám jednou posoudí, zda nás od praktikující víry odvedla naše pohodlnost, lhostejnost, strach nebo nevědomost. Soud přísluší jen Bohu, já jen připomínám tato Petrova slova, stejně jako důsledky pro náš život, které z nich plynou. Kéž bychom se obrátili, dokud je ještě čas. Celý článek...

15.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kristus nepřetržitě zasahuje do našeho života

Kristus nepřetržitě zasahuje do našeho života

Ježíš Kristus nepřetržitě zasahuje do našeho života prostřednictvím ostatních lidí, různých okolností, někdy i nemocí a bolestí - a to vždy k našemu prospěchu a užitku. Jedině On je dárcem našeho tělesného, duševního, ale zvláště duchovního zdraví. Celý článek...

14.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Výzva k obrácení je stále aktuální

Výzva k obrácení je stále aktuální

Mohli bychom si říci, že Petrova výzva k obrácení a pokřtění pro nás není aktuální, protože my jsme už pokřtění dávno - ale, ač křesťané, výzva k OBRÁCENÍ je stále aktuální a platí stále, napořád. Celý článek...

13.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ježíš nám dává stále možnost volby...

Ježíš nám dává stále možnost volby...

Jsme svědky, že o Velikonocích neměl poslední slovo člověk. Ten dokáže jen postavit kříž, vykopat hrob a zavalit jej kamenem. Bůh však kámen odvalil a nechal promluvit svého Syna - a ten říká: „Nebojte se. Já jsem přemohl svět. Já jsem vzkříšení a ŽIVOT“. Ježíš nám dává stále možnost volby - setrvat ve starém: v hříchu, strachu a lži; nebo uvěřit, nechat se oslovit a proniknout jeho slovem. Stát se novými lidmi. A: NEBÁT SE! Celý článek...

12.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kristus vstal, aleluja!

Kristus vstal, aleluja!

Máme dnes také velikonoční ráno, den prvý. Den VZKŘÍŠENÍ. Přeji Vám i sobě, abychom, stejně jako tito jmenovaní tři aktéři prvního dne v dějinách církve, nejen změnili směr svého života, ale především, abychom tváří v tvář Vzkříšenému UVĚŘILI. ALLELUIA. CHRISTUS RESSUREXIT! Celý článek...

11.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ať slavné Kristovo vzkříšení, naši tmu ve světlo promění!

Ať slavné Kristovo vzkříšení, naši tmu ve světlo promění!

Znovu jsme si uvědomili, možná, že silněji, než jindy, že jsme milované Boží děti, pro které, z lásky k nám, poslal Bůh na svět svého Syna a ten, když se naplnil čas, přinesl za nás a pro nás oběť největší, abychom měli život. V něm a s ním jsme zemřeli všemu nedobrému, starému, mrtvému v nás a s ním jsme o těchto velikonocích, a jednou o věčných velikonocích, vstaneme i my k novému životu. To je obsahem velikonoc, naší víry, našeho života. CHRISTUS RESSUREXIT! ALELUIA! Celý článek...

10.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Láska nemá žádná „proč“

Láska nemá žádná „proč“

Láska nemá žádná „proč“. Pravá láska je nezištná, nezasloužená; pravá láska dává sebe sama. „V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží jeho láska; ne, že my jsme milovali Boha, ale že On si zamiloval nás, a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.“ (1 Jan 4,9-10) Celý článek...

09.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zelený čtvrtek je svátkem par excellence

Zelený čtvrtek je svátkem par excellence

Zelený čtvrtek je svátkem par excellence, je slavností, kdy v židovském Jeruzalémě vzniká křesťanská církev a slaví se poprvé svátost oltářní. Je předvečer 14. nisanu a den na to bude Ježíš, jako tichý beránek vedený na smrt, obětován na kříži. Nevím jak vás, ale mne vždycky tato, do sebe zapadající mozaika událostí a souvislostí, přivádí v úžas. Vždyť, konečně, o tom jsou velikonoce. O tom je naše víra! O tom je naše spása! A v posledku, náš život! Celý článek...

08.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Prosme, aby k nám byl Kristus milosrdný

Prosme, aby k nám byl Kristus milosrdný

Také my, přiznejme si to, Krista stále znovu a znovu zrazujeme. Svoji nevěrností, svoji pýchou a sobectvím, svoji pohodlností a lhostejností. Prosme jej, aby k nám byl tak milosrdný, tak velkorysý, jako byl k Petrovi a svým učedníkům, kteří jej také zapřeli. Celý článek...

07.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zamiloval si nás až do krajnosti

Zamiloval si nás až do krajnosti

Všichni v sobě neseme něco z Jidášových temnot, z Petrovy křehké výbušnosti a, jak doufám, i z Janovy lásky. Přesto, anebo, snad právě proto, za každého z nás Ježíš obětoval na kříži a v eucharistii stále obětuje sám sebe, protože „si nás zamiloval až do krajnosti“. Celý článek...

06.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Na co, nebo na koho myslíme my?

Na co, nebo na koho myslíme my?

Jidáš myslí jen na svou kapsu, Marie jen na Krista, Kristus na nás na všechny. Bratři a sestry, položme si otázku: „Na co, nebo na koho myslíme my?“ Celý článek...

05.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Mimořádná doba před nás staví větší nároky

Mimořádná doba před nás staví větší nároky

Rozjímat text Písma je náročnější, než si jej jen vyslechnout, nebo přečíst. Ale mimořádná doba před nás staví větší nároky. Zkusme, alespoň tyto velikonoce prožít s Ježíšem pod křížem. Když vytrváme, možná zahlédneme záblesk z otevřeného hrobu. A uslyšíme jeho: „Neboj - nebojte se!“ Celý článek...

04.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
...A Ježíš?

...A Ježíš?

...A Ježíš? Už dopředu zná celý hrůzný scénář příštích dní. Přesto jde. Jde do Jeruzaléma na svátky pro jistou smrt. Jde, jako Beránek Boží. Jde - za národ, v jehož jménu byl obětován; jde za všechny hříšníky, pro něž podstoupí nepředstavitelně krutou smrt. Jde jako Syn Boží. Celý článek...

03.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slova pro naše srdce, vědomí a svědomí

Slova pro naše srdce, vědomí a svědomí

„Blahoslavení čistého srdce, neboť ONI budou vidět Boha. Blahoslavení šiřitelé pokoje, neboť ONI budou nazváni Boží děti. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť JIM patří nebeské království.“ Tato slova největšího manifestu, jaký byl kdy v dějinách prohlášen, nepotřebují komentáře. Nejsou to slova pro chladný rozum a vědeckou spekulaci. Jsou to slova pro naše srdce, naše vědomí a také svědomí. Řiďme se jimi a připomínejme si je právě v okamžicích, kdy budeme mít pocit, že stojíme bezbranní a nepochopení proti všem kolem nás. Celý článek...

02.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Programem postní doby je změna života

Programem postní doby je změna života

Změna života je programem postní doby, a ta nám teď vrcholí. Nemusíme měnit své jméno, není to ani možné. Ale oprašme, obnovme své jméno KŘESŤAN, které od svého křtu nosíme. Dejme mu nový obsah, novou náplň. Věřte mi, to stačí. Celý článek...

01.04.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jaké štěstí, že se v každé době najdou ti, kteří posouvají jazýčky na vahách spravedlnosti a dějiny lidstva kupředu

Jaké štěstí, že se v každé době najdou ti, kteří posouvají jazýčky na vahách spravedlnosti a dějiny lidstva kupředu

Jaké štěstí, že se v každé době najdou ti malí a nepatrní, kteří se neskloní před mocnými, před vládou většiny, a nesou svou kůži na trh. A jsou to právě oni, maličcí a umlčovaní, kteří posouvají jazýčky na vahách spravedlnosti a dějiny lidstva kupředu. Myslím, že v pokušení před poklonkování kdekomu a kdečemu bychom si měli včas připomenout slova Kristova ďáblu, který jej pokoušel na poušti. „Jen Bohu jedinému se budeš klanět!“ A tato slova neztratila svou sílu, svůj obsah doposud. Celý článek...

31.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Všichni potřebujeme uzdravení

Všichni potřebujeme uzdravení

Kříž je symbol naší spásy, a nemělo by být dne, kdybychom o něj alespoň pohledem nezavadili, kdybychom alespoň slovem modlitby Bohu nepoděkovali. (Nedělá nám potíže užívat léky, jsme-li nemocní, nemělo by nám dělat potíže pohlížet na kříž očima víry, neboť uštknuti jedem hříchu jsme všichni a tudíž jsme všichni nemocní. A jako takoví všichni potřebujeme uzdravení.) Celý článek...

30.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ježíš dává průchod Boží lásce a odpuštění

Ježíš dává průchod Boží lásce a odpuštění

V Novém zákoně není hřích trestán smrtí, ale léčen láskou a milosrdenstvím. Ježíš dává průchod Boží lásce a odpuštění. Buďme šťastni, že žijeme v novozákonní době a že tak na dosah ruky, v každé svátosti smíření, máme Boží odpuštění. Celý článek...

29.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Může být lepší zpráva, než tato?

Může být lepší zpráva, než tato?

Moji milí, ač uzavření ve svých příbytcích, nenechme se uzavřít do hrobu beznaděje a zoufalství. Ať už budou statistiky sebehrozivější, je zde někdo, kdo vítězí nad všemi nemocemi, katastrofami, ano i smrtí. Ježíš Kristus, Slovo Boží, které volá k životu a Duch Boží, který oživuje. A my, my jsme děti světla, ne děti tmy, jsme povoláni k životu a ne k smrti. Může být lepší zpráva, než tato? Celý článek...

25.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Umožněme Bohu vstoupit do našeho života

Umožněme Bohu vstoupit do našeho života

Skrze Mariino FIAT - „staniž se mi podle Tvého slova“, jsme byli pozváni k podílu na Synově Božství - ale: (všechno má své ale) - i my musíme, stejně jako Maria, svým souhlasem s Božím vedením; svým podřízením se Bohu a jeho vůli; a svým osobním FIAT Bohu umožnit vstoupit do našeho života a dovolit mu, aby jej v součinnosti s námi proměňoval a naplňoval. Celý článek...

22.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Prosme o dar prohlédnutí

Prosme o dar prohlédnutí

Před kolika skutečnostmi, zjevnými Božími zásahy do našich životů, zůstáváme stejně zatvrzele slepí, jako farizeové. Je totiž tak těžké si přiznat, že věci, skutečnosti i ti druzí jsou jiní, než jak je vidíme a chceme vidět my. A tak prosme o dar prohlédnutí a spolu se slepcem u Jericha volejme: „Pane, ať vidím!“ Celý článek...

19.03.2020 09:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Sv. Josef - patron pro dnešní kritickou situaci

Sv. Josef - patron pro dnešní kritickou situaci

Když na konci XIX. stol. prožívala církev těžké doby, zasvětil ji papež Lev XIII. do jeho ochrany. Dnes si na něho málokdo vzpomene a u křtitelnic jen zřídka vyslovujeme jeho jméno. Na začátku 3. tisíciletí, kdy prožíváme krizi rodinného života, otcovství a rodičovství, bychom měli více odevzdávat sebe, naše rodiny a děti do ochrany pěstouna Páně. A dnes, v této náročné kritické situaci, kdy pandemie ohrožuje celý svět, budeme jen stěží hledat lepšího patrona a přímluvce. Volejme proto s důvěrou: Svatý Josefe, oroduj za nás! Celý článek...

15.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Duch je život, pravda osvobozuje

Duch je život, pravda osvobozuje

My se vlastně, podobně jako ona žena, Ježíši, jeho touze po naší lásce a po odpuštění, bráníme. Ze slabosti, z předsudků. Ze strachu po tom, že by odkryl naše vnější masky, že by odhalil nahotu našich hříchů. Nebo také: že by po nás mohl něco požadovat - vzdát se svých jistot, představ, racionálních konstrukcí, plánů … „Opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v Duchu a v pravdě.“ Ne pouze někde, (v Jeruzalémě, na hoře Gerazim, v chrámu, kostele …), ne pouze nějak - podle liturgických rubrik a katechismů. „V duchu a v pravdě!“ Duch je život, pravda osvobozuje. A Ježíš je pramen vody živé... Celý článek...

08.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Životní program

Životní program

My jsme stále ještě na cestě. Někdo sestupuje z hor úsilí a náročných zkoušek do údolí k odpočinku, jiný bolestně vystupuje na horu své Golgoty – ale: všichni jsme milovanými Božími dětmi. V každém z nás má Bůh zalíbení. A každému Otec ukazuje na Krista se slovy: „Toho poslouchejte!“ To je, alespoň se domnívám, náš životní program, naše poslání. Celý článek...

01.03.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
 Máme "pevnou věž k své ochraně"

Máme "pevnou věž k své ochraně"

Duch zla má nepřeberný arsenál účinných zbraní, my však nejsme bezbranní, protože máme „pevnou věž k své ochraně“. A tou je Kristus, který nad duchem zla zvítězil! Budeme-li se držet Ježíše, (a pouze jeho, neboť: „v nikom jiném není spásy“), pak máme šanci nástrahám ďábla a jeho pokušením odolávat. Celý článek...

26.02.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Půst není dobou smutku

Půst není dobou smutku

Na konci postní doby je sice ukřižování, tato cena zaplacená i za naše hříchy, ale že vrcholí Vzkříšením. Zmrtvýchvstáním. A ono je cestou, pozvánkou, také pro nás. Půst tedy není dobou smutku, ale dobou přípravy; není dobou beznaděje, ale dobou očekávání. A my přece máme co a koho očekávat! Celý článek...

23.02.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kdo je křesťan a jaký je jeho úkol?

Kdo je křesťan a jaký je jeho úkol?

Křesťan není člověkem bez citu, není ani fackovacím panákem, ani bezmocnou onucí v rukou nepřátel. To vůbec ne! Je plnoprávným člověkem, vědomým si své důstojnosti, ale také, a to je podstatné!, respektujícím důstojnost druhých, a to i těch, kteří se k němu chovají nepřátelsky a nespravedlivě. Křesťan je člověk, který z principu, tj. cíleně, užívá namísto nenávisti lásku; namísto lži pravdu; namísto ponížené podlézavosti rovný postoj. Celý článek...

16.02.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Lidská svoboda a odpovědnost

Lidská svoboda a odpovědnost

Začal jsem homilii důrazem na lidskou svobodu a odpovědnost. Biblická zvěst o lidské svobodě a odpovědnosti je stále aktuální. Setkáváme se totiž velmi často se snahou mnohých lidí ospravedlnit se odkazem buď na bezvýchodnou určenost lidského údělu, osudem, nebo, co hůř, věštbami a horoskopy. Případně nemožnosti změnit svět a ty druhé. Sirachovec, stejně jako Kristus, tento alibismus odmítají. Shrnuto: Člověk je skutečně člověkem, jen když nese odpovědnost před Bohem, který mu daroval možnost svobodného rozhodování. Celý článek...

09.02.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Budeme svítit daleko účinněji

Budeme svítit daleko účinněji

Stavme na světlo, na podstavce ne sami sebe, ale světlo Kristovo, které z nás bude zřetelně vyzařovat. Buďme pokorní a milosrdní, laskaví a ohleduplní, a tím budeme svítit daleko účinněji, než všechna ta studená světla novodobých egoistů, kteří si staví pomníky a piedestaly, aby „byli vidět“. (Možná budou nějakou dobu „na výsluní slávy“, ale, slovy Písma „jejich pád bude veliký“.) Raději se držme při zemi a sviťme světlem Kristovým, které neoslňuje, ale které, v upřímné a pokorné duši, nezhasne. Celý článek...

02.02.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Obětovat se pro druhé

Obětovat se pro druhé

Že jsme plni sobectví a nejsme ochotni upozadit sami sebe a obětovat se pro druhé. Vyjít sami ze sebe a nadřadit zájmy obecné nad zájmy vlastní. Že nás nechce zajímat a nezajímá, co se děje za dveřmi našeho bytu a nejsme ochotni vyjít ze své ochranné ulity své anonymity a zasadit se za věci veřejné, za Boha, za spravedlnost. (Přitom ale bláhově očekáváme, že se druzí budou obětovat za nás, a nedochází nám, jak je to vzájemně propojené.) My se máme obětovat pro druhé. Celý článek...

26.01.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Dát svému životu smysl

Dát svému životu smysl

Vždycky je možné, co víc, žádoucí, poprosit Krista, pozvat jej, toto Světlo, do naší každodennosti. Dovolit mu, aby svým světlem prozářil vše temné v nás, aby svými paprsky (silnějšími všech laserů) spálil všechno zlo v nás a přepálil ona pouta, ona jha, jimiž jsme připoutáni k věcem tohoto světa. Když říká: „Pojďte za mnou!“, tak jsou to pro nás slova života. Je třeba všeho nechat, našich jistot, našich sítí, zvednout se a udělat prví krok – a pak další a další. Cesta ve světle Kristově, jeho následování, nejsou snadné (to nám ostatně nikde nesliboval), ale jsou smysluplné. A dát svému životu smysl, to je přirozené poslání každého z nás! Celý článek...

19.01.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
On čeká

On čeká

Ať v síle mládí či slabosti stáří; ať v hadrech ze „sekáče“, nebo v prvotřídním obleku; ať se selským rozumem, nebo ozdobeni akademickými tituly – zkrátka, ať jsou mezi námi sebevětší rozdíly (ty sociální jsme nadto vytvořili uměle my sami), pro každého může být Ježíš nejbližším přítelem, průvodcem, učitelem, bratrem. Nakolik si ho „připustíme k tělu“, nakolik jej budeme hledat a poznávat ze stránek Písma a z osobního setkání v modlitbě, to je na nás. On čeká, On miluje, On po nás touží. Po každém z nás! Celý článek...

12.01.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nikdy není pozdě...

Nikdy není pozdě...

Poděkujme za dar našeho, dnes již svátostného, křtu. Obnovujme si, zejména když se cítíme slabí a padáme pod tíhou životních okolností či hříchů, křestní sliby. (Nemusíme čekat až na velikonoce.) A přistupujme ke Kristu, tomuto „prameni vody živé“ a vyznávejme s pokorou a lítostí své hříchy. (Nemusíme odkládat až na další vánoce.) Nikdy není pozdě na to, obrazně řečeno, svléci ze sebe své špinavé hadry a ve vodách rozhřešení obléci čistý šat Božího dítěte. Celý článek...

05.01.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být světlem pro druhé!

Být světlem pro druhé!

Dostali jsme dar rozumu, dar řeči, dar víry. Zadání je jasné. Být, podle příkladu Božího Syna, slovem pro dnešní dobu! Odrážet Boží obraz! Být světlem pro druhé! Celý článek...

01.01.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Lepší itinerář na cestu nám nemůže nikdo dát

Lepší itinerář na cestu nám nemůže nikdo dát

Jméno Ježíš zaznívá jako příslib i na začátku tohoto nového roku. Ano, i s námi, budeme-li chtít, půjde ten, kterého můžeme nazvat svým Zachráncem a Spasitelem. Tím druhým jménem, které před nás církev klade na začátku nového roku, je jméno Panny Marie. Ona stojí vždy vedle Ježíše a v Jeho jménu nám pomáhá, nás chrání a vede. Nechme se vést - Marií k Ježíši a Ježíšem k Otci. Lepší itinerář na cestu nám nemůže nikdo dát. Celý článek...

29.12.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Novoroční předsevzetí

Novoroční předsevzetí

Moji milovaní - většina z vás jste rodiči (nebo prarodiči). Navrhuji vám, jako novoroční předsevzetí, snažit se být více rodiči podle vzoru svaté rodiny, jejíž svátek dnes slavíme. A přeji vám všem, aby i vaše rodiny byly svaté, aby v nich byla Boží, i vaše vzájemná, láska. Celý článek...

24.12.2019 18:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vyzařujme světlo, radost a pokoj!

Vyzařujme světlo, radost a pokoj!

Lid, který chodil ve tmě – lze chodit ve tmě? Natož bezpečně a jistě? Odpověď je jasná. Nelze! Jenomže: jsme my lidem, který „chodí ve světle“? Nejsem si jist. (Když pomineme všudypřítomný světelný smog i skutečnost, že poslední desetiletí jen těžko nalezneme místo s opravdovou, hlubokou tmou.) Co se týče umělých světelných zdrojů, jsou vánoce až „přesvíceny“. (I ze světelné výzdoby a množství světel se dá udělat nejen výnosný byznys, ale i měřítko úspěchu a předmět soupeření). Jenomže, téměř s přímou úměrou, v nás ubývá světla duchovního. Vždyť, ruku na srdce, co kolem sebe vyzařujeme? Opravdu je to světlo, radost, pokoj? A přitom, právě toto jsou ony atributy skutečných vánoc! Celý článek...

22.12.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Je na nás, abychom přijali a prožili to pravé duchovní bohatství vánočních svátků

Je na nás, abychom přijali a prožili to pravé duchovní bohatství vánočních svátků

Dnešní racionalistická a pragmatická doba nepřipouští žádná znamení, žádná tajemství. Všechno chce vysvětlit, zdůvodnit, případně zpeněžit. Kdyby takovými byli i Josef a Maria, neslavili bychom Vánoce. Vždyť škrtneme-li z Vánoc tajemství: Krista - Božího Syna, narozeného z Panny, zůstane nám jen „dárkový“ Ježíšek a z Matky Boží jen lidská matka s dítětem. A z Vánoc jen pohanská oslava slunovratu, nacpaného břicha a dvou dnů volna navíc. Je zapotřebí si stále připomínat, že i pro nás, pro naši dobu, je dáno toto tajemné znamení: „Hle, Panna počne a porodí Syna.“ Na nás je, abychom jej přijali, stejně jako tajemství pro nás narozeného Ježíše, Božího Syna. Zkrátka, abychom přijali a prožili to pravé duchovní bohatství vánočních svátků. Celý článek...

15.12.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Adventní doba je dobou velké duchovní nabídky

Adventní doba je dobou velké duchovní nabídky

Adventní doba je dobou velké duchovní nabídky. Nabídky naděje, touhy, zrání v trpělivosti, očekávání a ztišení v modlitbě. Zkusme ji využít podle Izaiášova receptu: k proměně, k uzdravení našich vztahů a srdcí; k prohloubení naší víry, naděje i trpělivosti, Využijme ji k pročištění našich očí, abychom viděli Boha a jeho znamení; našich uší, abychom slyšeli, co nám říká; našich těl, abychom nežili jako chromí, ale chodili po Jeho cestách. Celý článek...

08.12.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
To kam se postavíme, to je už na nás…

To kam se postavíme, to je už na nás…

Můžeme buď vstoupit do vln Jordánu a vyznat své hříchy a usilovat o obrácení. Nebo také můžeme zůstat stát se zaťatými pěstmi a zatvrzelým srdcem, jako oni farizeové. To kam se postavíme, to je už na nás… Celý článek...

01.12.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Chce to začít u sebe

Chce to začít u sebe

Chce to začít pěkně u sebe: kupř. otevřít zaťatou pěst a rukou pohladit; namísto závisti a zášti se umět radovat z úspěchů druhých. Nebo třeba: namísto ironie říci milé slovo; namísto despektu a ponížení nabídnout povzbuzení a útěchu; namísto pomluvy druhého pochválit. A tak by bylo možné pokračovat. Celý článek...

24.11.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Krista můžeme vyznávat každý den

Krista můžeme vyznávat každý den

My nemusíme čekat se svým přihlášením se ke Kristu až k takovémuto vyhraněnému, kritickému okamžiku, až ke „smrtelné posteli“. My můžeme Krista, svobodně a radostně, vyznávat každý den. A s důvěrou královských potomků naslouchat příslibu: „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) Celý článek...

17.11.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vy mne následujte!

Vy mne následujte!

Je jen jedna cesta, která vás provede všemi nástrahami, pronásledováními, válkami, přírodními katastrofami, vesmírnými znameními. Cesta následování. Ano, je to cesta lemovaná utrpením, pronásledováním, bolestí; je to cesta nenávisti a bezpráví tohoto světa – ale, jediná, která vás provede ke světlu. A vy po ní nepůjdete sami a bez pomoci. Jako jsem šel před vámi za svého života, půjdu před vámi i nadále. Vy mne následujte! Celý článek...

10.11.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Cestu známe

Cestu známe

Cestu známe. Je jí sám Boží Syn. Vydejme se za ním, následujme jej. Možná (a dost pravděpodobně) nás cestou také potká bolest, utrpení, nepochopení, zjevné i skryté násilí. Nebojme se. Vzpomeňme na oněch 7 statečných bratří, kterým víra v Boha a Zákon otců byly cennější než vlastní život. Nemyslím, že by po nás Bůh takovou oběť žádal. Ale drobné oběti všedního dne (najít si čas pro modlitbu, chránit své srdce před zlobou záští a závistí; umět se omluvit a spolknout nepravdivá a pomlouvačná slova, přijmout své limity a omezení, atd., atd.) takové na nás má právo požadovat, a my, my prosme o sílu je přinášet. Celý článek...

03.11.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Snést se ze svých pomyslných výšin a přijmout své místo vedle Ježíše

Snést se ze svých pomyslných výšin a přijmout své místo vedle Ježíše

Máme zač děkovat. A také máme zač prosit. Aby se nám už konečně otevřely oči. Abychom se snesli ze svých pomyslných výšin a přijali své místo vedle Ježíše. Pak mu možná také uvidíme do očí. Najdeme v nich bezpodmínečné přijetí, lásku a odpuštění. Kéž by pro nás tento pohled byl natolik pokorný a hluboký, abychom poznali pravdu o sobě samých, o svých bližních, a hlavně o Boží lásce. I na nás se Ježíš obrací se svým slovem: „Dnes musím, chci, toužím, zůstat v tvém domě. Být Tvým hostem. Prosím, pozvi mne dál!“ Celý článek...

27.10.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Než začneme posuzovat a soudit „ty druhé“

Než začneme posuzovat a soudit „ty druhé“

Dříve, než začneme posuzovat a soudit „ty druhé“, zkusme se na sebe podívat Kristovým pohledem. On nepřišel soudit, ale ospravedlňovat. (A my, my nejsme spravedliví, my jsme, pravda, díky Kristu, už ospravedlněni.) My o své ospravedlnění před Bohem,o musíme ještě usilovat. Přiznejme si, že namnoze tak dobře víme, co mají dělat a jak mají jednat „ti druzí“. Kéž bychom se raději ptali: „Co mám dělat já? A jakého mne chceš Pane mít?“ Najdeme-li odpověď, pak najdeme i své místo – nejen v onom chrámu před Bohem, ale hlavně v životě. Celý článek...

20.10.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zbraň toho nejsilnějšího kalibru a dosahu

Zbraň toho nejsilnějšího kalibru a dosahu

Náš tzv. vyspělý, kulturní svět dělá mnohdy jakoby pravý opak: dá jim peníze na zbrojení namísto traktorů; postaví bilbordy s Coca-colou namísto nemocnic; dosadí vlastní ekonomy a manažery, vydrancuje přírodní bohatství a z místních obyvatel udělá chudáky nejen materiální, ale také duchovní. A protože tím, jak se plní kapsy monopolů, je země chudší a chudší, tak jim jako lék nabídne prezervativy na regulaci porodnosti. Tak takhle se mi alespoň jeví působení tzv. „Mezinárodního měnového fondu“. Už zmiňované „Papežské misijní dílo“ nabízí lepší a účinnější zbraň, vlastně zbraň toho nejsilnějšího kalibru a dosahu: Lásku, nezištnou pomoc, modlitbu. Celý článek...

13.10.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zastavme se a poděkujme Dárci

Zastavme se a poděkujme Dárci

Najděme si ve shonu našich upachtěných dní čas na to, abychom poděkovali Bohu Otci. Nejen a především účastí na mši sv., na Eucharistii, ale také v každodenní modlitbě. Zkrátka, zastavme se a poděkujme Dárci. Prosme ho, oč potřebujeme, to ano, ale nezapomeňme mu vzdávat díky a chválu. On stále čeká, je trpělivý a pokorný. Nenechme jej čekat příliš dlouho: Jsme to přece my, kdo potřebujeme být uzdraveni. My, kterým jde o netoliko o přítomný životní komfort, o zdraví těla a duše, ale o celou věčnost. Celý článek...

06.10.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Dělat naplno to, k čemu nás Bůh posílá

Dělat naplno to, k čemu nás Bůh posílá

...To, k čemu nás Bůh posílá, máme dělat naplno. Není fér si vybírat, uhýbat tomu, co se nám zdá těžké; pokukovat po druhých a srovnávat se s nimi. A ještě více není fér Bohu předhazovat, co jsme už my pro Něj všechno udělali. Máme být jako oni služebníci v evangeliu – nejdřív se postarat o záležitosti svého Pána, a teprve poté se starat i o sebe sama. Bůh nám nic nedluží! Dlužníky jsme v každém případě my! Celý článek...

29.09.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Komu Ježíš věnuje svou primární pozornost a lásku? A komu ji věnujeme my?

Komu Ježíš věnuje svou primární pozornost a lásku? A komu ji věnujeme my?

My lidé jsme tak pošetilí. Tak nepoučitelní. Zajímají nás drby ze života společenských celebrit (opravdu celebrit?), poklonkujeme vlivným a bohatým (bohatství se tak rádo spojuje s mocí – a vzniká tím velmi nebezpečná kombinace) více než chudým, nemocným, handicapovaným, tedy právě těm, kterým Ježíš věnuje svou primární pozornost a lásku. U nás je tomu, žel, úplně naopak. Tak naopak, jak opačné jsou i konce těchto, zde na zemi protěžovaných a opomíjených... Celý článek...

22.09.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Dvěma pánům sloužit nelze

Dvěma pánům sloužit nelze

Závěrem se Ježíš jakoby opakuje, když připomíná známé úsloví o tom, že „dvěma pánům sloužit nelze“. To je nepopiratelná pravda. Jde jen o to, rozhodnout se, koho přijmeme za svého pána. A kterému správci svěříme svůj jediný majetek – vlastní život. Výběr nám nikdo nevnucuje – kéž jsme prozíraví a vybereme, vsadíme, na toho správného Pána! Celý článek...

15.09.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Než začneme soudit

Než začneme soudit

Přijměme poselství dnešních textů i skutečnost vlastní hříšnosti a dříve, než začneme soudit a zatracovat „ty druhé“, vzpomeňme na postoj milosrdného Otce. Uvědomme si, že i nám bylo mnoho odpuštěno a učme se nabízet své odpuštění i „našim hříšníkům“, tak, jak se to modlíme v Otčenáši. Celý článek...

08.09.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Následování Krista

Následování Krista

Každý z nás, musíme zvážit, jak Ježíše Krista ve svém životě následovat. I my musíme „počítat“, jak postavit ve svém srdci Boží chrám. Jinak jej bude budovat kněz či řeholník, jinak muž, otec rodiny a jinak matka mnoha dětí. A jinak nemocný, upoutaný na lůžko. Každý v roli a postavení, které mu zadal do rovnice jeho života Bůh. Neznámou v této rovnici je Boží vůle. Ale tuto rovnici lze „spočítat“. Jak říká Kristus: „sednout si napřed a spočítat, zdali na to mám.“ Celý článek...

01.09.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Hledět s úctou na druhé

Hledět s úctou na druhé

Dnes byla řeč o pokoře, ale zrovna tak dobře bychom mohli mluvit o nedostatku sebekritičnosti, ohleduplnosti, velkorysosti. O neúctě, pohrdání – zkrátka o všech těch neřestech, kterými sobě i druhým ztrpčujeme život. Namísto abychom s úctou hleděli na druhé a snažili se je vidět Božíma očima, hledíme přečasto se samolibostí jen na sebe a hledáme jen své výhody. Že se v realitě života takový postoj obrátí proti nám, potvrzují i Kristova slova: „Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ Celý článek...

25.08.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Proměna našich srdcí

Proměna našich srdcí

My jsme si zvykli někdy se lacině ohánět onou poslední větou evangelia: „první budou poslední, poslední budou první“, jako ulevujícím náčinkem na naše mindráky a komplexy, jako hojivou mastí na naši falešnou pokoru, skrývající nepřiznanou závist a zášť. Zkrátka, když už jsme outsidery tady na zemi, tak ať to nebeský Pán jednou těm našim pozemským pánům spočítá a vymění role. Ale nebeská hostina je tak vzdálená od našich pozemských rautů a koryt, jako je vzdáleno srdce bez lásky od Boha a Božího království. V záměně prvních za poslední nejde jen o záměnu postavení a pomyslných křesel. Jde také o „změnu smýšlení, proměnu našich srdcí, záměnu našich hodnot.  Celý článek...

18.08.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vzdávat se své pýchy a sebestřednosti

Vzdávat se své pýchy a sebestřednosti

Hříchem novozákonního lidu není až tak nevěra v Boha, jako spíše nechuť následovat Ježíše. Mít jej stále nejen na mysli, ale i na očích, vzdávat se své pýchy a sebestřednosti a nebát se na sebe brát, bude-li to třeba, i kříž. To je myšleno oním „křtem, v nějž byl Kristus ponořen“. A my, křesťané, se Kristu právě skrze svůj křest máme připodobňovat. Kristus nám neslibuje, že to „nebude bolet“, ale že náš kříž ponese s námi - když my budeme ochotni nést jej spolu s ním. Ostatně, ať se nám to líbí, či nikoli, jediná cesta, která má smysl, směr a cíl je právě cesta Kristova kříže. Celý článek...

11.08.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Pravý poklad

Pravý poklad

Na věčnosti platí jen jediná, nebeská měna: to, co jsme ve svém životě dobrého udělali a nezištně darovali. Pouze a jen to, co jsme vykonali z lásky, nečekajíce žádnou odměnu, vděčnost a uznání. (Takže k získání pravého „pokladu“ není třeba pošetile krumpáčem kopat do ztvrdlé země; spíše než hledat v hlubinách země, je zapotřebí vytrvale rozbíjet hlubiny našich srdcí. Tam, a pouze tam, najdeme ten pravý poklad!) Celý článek...

04.08.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Pravé bohatství

Pravé bohatství

Náš život nemusí být „marnost nad marnost“, nemusí být pomíjivý a prázdný hromaděním bezcenných statků. Sice mezi námi stále budou chamtivci a zbohatlíci, ale také lidé bohatí podle Kristových měřítek. Ti, kteří mají víru, dobré srdce, lásku k Bohu a k lidem a čisté svědomí. Vždyť pouze na bohatství v Bohu a u Boha, lze stavět - nejen své domy, stodoly, kariéry, ale především svůj život! A na toto pravé bohatství jsou všechny síly tohoto světa, ano, i sám ďábel, krátcí. Celý článek...

28.07.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Bůh vyslyší každou naši modlitbu

Bůh vyslyší každou naši modlitbu

Bůh je, narozdíl od nás, vševědoucí, zná všechny souvislosti, zná minulost, přítomnost i budoucnost. On není spoután časem, on jedná vždycky v pravý čas a ne, když my zrovna chceme a dá nám na míru přesně, co potřebujeme. Bůh vyslyší každou naši modlitbu! Vyslyší ji ovšem tak, jak je to v Jeho plánu a ne, jak si představujeme a přejeme my. Proč? Protože je naším Otcem a každé své dítě nesmírně miluje! Celý článek...

21.07.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Host v našem životě

Host v našem životě

Pro Abraháma je návštěva Boha důvodem k projevu úcty; pro Martu návštěva Krista - Boha, důvodem ke starostem; pro Marii je důvodem k radosti a naslouchání. A - čím je Kristova přítomnost v našem životě pro nás? Je i pro nás vždy vítaným hostem? Celý článek...

14.07.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nikdo nejsme pro své postavení dispenzován od lásky k bližnímu

Nikdo nejsme pro své postavení dispenzován od lásky k bližnímu

Nikdo nejsme pro své postavení dispenzován od lásky k bližnímu. Jsme součástí jednoho celku Božího lidu, jednoho těla - nejen církve, ale celku stvořeného Božího těla. Patříme k sobě a to navzdory všem umělým kategoriím a překážkám, které jsme mezi sebou vybudovali. Přestaňme se ohlížet na své postavení, odložme své laciné výmluvy a falešné předsudky. A nezavírejme své oči před potřebami, starostmi a bolestmi ostatních lidí. Jsou to naši bližní! Celý článek...

07.07.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přijmout mentalitu Božích dělníků

Přijmout mentalitu Božích dělníků

Boží moudrost je na straně svatých, pronásledovaných, nezištných, pokorných a pokojných, a zdánlivě slabých a bezmocných. Těch, kteří poslechnou ono Kristovo „JDĚTE, POSÍLÁM VÁS!“ Zažijí sice mnohé porážky a ústrky, ale za nimi stojí Bůh, který dopřává konečné vítězství. A který slibuje: „Přiblížilo se k vám Boží království!“ A tento Kristův příslib můžeme vztáhnout i na sebe, když přijmeme mentalitu Božích dělníků. Když nebudeme těmi, kteří si chtějí nechat sloužit, ale budeme sloužit v duchu a moci Kristově, druhým. Pak i my můžeme s neochvějnou nadějí očekávat Kristův příslib: „Přiblížilo se k vám Boží království!“ Celý článek...

30.06.2019 [neděle], zveřejněno: 02.07.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Odměna, které se nic na tomto světě nevyrovná

Odměna, které se nic na tomto světě nevyrovná

Jít za Kristem znamená dát se cele do služby Bohu a druhým a neohlížet se, nesrovnávat se s druhými, ani nedbat jejich mínění. Nemyslete si však, že jít za Kristem znamená vzdát se jakékoli odměny. Právě naopak. Odměnou je naplněný život zde na zemi a jednou život věčný. A to je taková odměna, že se jí nic na tomto světě nevyrovná. Celý článek...

23.06.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Je to na nás

Je to na nás

Kristus je garantem našeho života, my však těmi, kdo svůj život mají ve vlastních rukou. Bylo by snazší být pasivními loutkami Krista diktátora; je těžší být s Kristem zodpovědnými spolutvůrci vlastního života. Ježíš nám nic nepřikazuje, nic za nás neřeší. Dává nám příklad. Ukazuje směr. Nabízí sebe jako cestu, pravdu a život. Avšak rozhodnout se, zda jej budeme – a to důsledně, každodenně, následovat; zda se budeme dobrovolně vzdávat svých příjemných pozemských dober pro náročného Krista, tak tohle je na nás. Jenom na nás. Celý článek...

16.06.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nahlédnout do srdcí našich blízkých i do pravdy o nás samých

Nahlédnout do srdcí našich blízkých i do pravdy o nás samých

Skrze Pravdu a v Pravdě, nás tedy Duch uvádí do hlubin Ježíšova nitra, do hloubky jeho Božského Srdce. A nejen to. Duch nám skrze ni dává nahlédnout i do srdcí našich blízkých a co víc (a možná především) dává nám prohlédnout i do pravdy o nás samých. Taková pravda ovšem někdy bolí a proto před ní zavíráme oči. Ale pravdu neumlčíme tím, že ji popřeme, že ji překroutíme, že ji přetřeme na růžovo. Pravda vždy vyjde na světlo, prosákne i tou nejtvrdší lží. Protože pravda je z Ducha a ducha nelze spoutat, zastavit, zachytit. Stejně jako lásku. Celý článek...

08.06.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Role, která je nám "šitá na míru"

Role, která je nám "šitá na míru"

Dovolíme-li Pánu - tím, že se mu bezvýhradně vydáme, aby nás povolal na to naše, zcela jedinečné místo; pak nám dá v dramatu našeho života roli, která je nám „šitá na míru“. Která nám bude sedět. A naopak, budeme-li si chtít o svém životě rozhodovat sami, pak se budeme se svým povoláním, se svou rolí, trapně míjet a dary, které nám dal do vínku Duch sv., zbytečně promarníme. Celý článek...

02.06.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Správná rovnice

Správná rovnice

Ježíš jakoby spojuje jednotu a lásku v jedno – a to je správná rovnice. Způsobů k jejímu správnému řešení v našem životě je mnoho; od tolerance, velkorysosti, ohleduplnosti, přes schopnost oběti, pokory až k ochotě k odpuštění. A opět – nejen formálnímu, ale vše a všechny zahrnujícímu odpuštění, které se zdá snad až nemožné, které bolí… Celý článek...

26.05.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Výsostný dar

Výsostný dar

Výuka Ducha sv. nevede jen do minulosti, k tomu, co Ježíš vykonal a čemu učil. Působení Ducha sv. nás uschopňuje správně vidět současnost, žít plně v přítomnosti. Plodem Ducha je právě to, co přislíbil Ježíš svým učedníkům i nám. POKOJ. „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám.“ Tento pokoj, stav vnitřní vyrovnanosti, klidu a míru - se sebou, s Bohem i druhými, je právě darem, je působením Ducha sv. v nás. Je to výsostný dar, který v nás, skrze vanutí, skrze dary a charismata Ducha sv., působí. Otevřeme se mu a nebojme se! Z jeho ovanutí nám rýma nehrozí. Celý článek...

19.05.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
"Já vlastně žádné hříchy nemám..."

"Já vlastně žádné hříchy nemám..."

...Na závěr si dovolím být jako kněz trochu osobní až vyzývavý: až zase pokleknete ve zpovědnici a budete znovu vyznávat svá stále stejná vyznání, zkuste do zpytování svědomí zařadit i toto Kristovo „nové přikázání lásky“; toto jeho „jako jsem miloval já vás“. Budete-li sami k sobě upřímní, pak už nebude možné říkat ono, alespoň pro mé srdce zpovědníka tolik bolestivé: „já vlastně žádné hříchy nemám…“ Celý článek...

11.05.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být naladěn na stejnou vlnu s Ježíšem

Být naladěn na stejnou vlnu s Ježíšem

Být křesťanem znamená znát Ježíše, mít s ním vnitřní spřízněnost, být naladěn na stejnou vlnu s Ježíšem. To je ono: „Moje ovce znají můj hlas.“ A ony přijímají bez výhrad a vnějších zábran Jeho slova. A proto jdou za ním, stávají se účastnými Jeho života a jeho osudu. Celý článek...

05.05.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
"Následuj mě!"

"Následuj mě!"

„Následuj mě!“ - Petře, Pavle, Ondřeji, Michale, Josefe, Jiří, Vojtěchu …- mohli bychom, lépe, měli bychom, zde dosadit každý své jméno. Ježíš volá i nás! Volá nás k následování. Ke vzájemné, sebeodevzdávající se lásce. A samozřejmě - ke svědectví. Tak jako nelze Krista následovat jen tak nezávazně, polovičatě a pro sebe; stejně tak si nelze žít sobecky jen pro sebe i lásku, víru a naději. Celý článek...

30.04.2019, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
Nejeden „stařec“ či „stařena“ překvapili tím, co vše dokázali změnit na „stará kolena“

Nejeden „stařec“ či „stařena“ překvapili tím, co vše dokázali změnit na „stará kolena“

Nikodém netuší, jak se se šedinami na hlavě může znovu narodit. Ti, kdo utekli „hrobaři z lopaty“, by mu uměli povykládat, co to znamená znovu se narodit. Když k tomu dochází v „pozemských“ záležitostech, potom se to dá i v „nebeských“. Dá se jen tak odložit stará víra jako nějaký obnošený kabát do skříně? Jenže i zde platí andělova slova: „Bohu není nic nemožného.“ Tak jako se člověk nerodí z vlastní vůle, ani druhé narození není úplně celé v jeho režii. Pokud na začátku stojí hledání cesty, pravdivost a snaha o změnu, změna nastane. Tyto atributy patří člověku, ostatní je záležitostí Boha. Nejeden „stařec“ či „stařena“ překvapili tím, co vše dokázali změnit na „stará kolena“. Celý článek...

28.04.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Do našich obav a nejistot zaznívá Kristovo "Pokoj vám" i "Nebojte se"

Do našich obav a nejistot zaznívá Kristovo "Pokoj vám" i "Nebojte se"

Moji milí - i my jsme učedníky ve večeřadle - vždyť večeřadlem je pro nás každý kostel, kaple, místo, kde se společně scházíme k lámání chleba - Eucharistii, ke společným modlitbám a četbě slov Písma. I nám, do našich obav a nejistot zaznívá Kristovo „Pokoj vám“ i „Nebojte se“. Ale také i nám je určeno poslání - být Kristovými učedníky a Božími dětmi. Kontury tohoto našeho povolání jsou často mlhavé, ale budeme-li prosit o světlo, o dar Ducha, budou stále zřetelnější a jasnější. Celý článek...

21.04.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ježíš byl vzkříšen z mrtvých!

Ježíš byl vzkříšen z mrtvých!

Vzkříšení nelze vysvětlit. Nelze jej popsat. Vzkříšení je třeba uvěřit. Pouze s vírou a s otevřeným srdcem se lze stát účastníky a co víc, nositeli, velikonoční události – Ježíš byl Vzkříšen z mrtvých! Je zde, s námi a uprostřed nás, byť neuchopitelný. A přece stále přítomný, jednající, milující. Mám za to, že o tom jsou velikonoce. Celý článek...

19.04.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Rozhodnutí pro lásku

Rozhodnutí pro lásku

Až budeme nyní odhalovat kříž, kéž se nám alespoň trochu poodhalí hluboké tajemství Boží lásky. A kdykoli, nejen tyto dny, budete stát před křížem - ať v kostele nebo u vás doma; zpytujte svědomí, jak chápete lásku, a udělejte pod křížem nové rozhodnutí. Rozhodnutí pro lásku. Pro lásku - a tudíž pro život, protože jenom láska dává život a vede k životu. A to i přesto, že opravdová, skutečná láska, vždycky bolí… Celý článek...

18.04.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zelený čtvrtek - den našeho povýšení

Zelený čtvrtek - den našeho povýšení

To je Zelený čtvrtek. Den našeho povýšení za cenu Božího ponížení. Den, kdy jsme dostali pokrm pro život věčný, kdy se samo nebe sklonilo k našim nohám, a Bůh nám slíbil věčný život. Prosím, nenechme se o tento den svoji povrchností připravit. Vždyť, jak jsme si připomněli v žalmu: „Toto je den spásy, který učinil Bůh.“ Celý článek...

14.04.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zachovat si vnitřní svobodu

Zachovat si vnitřní svobodu

Pod Kristovým křížem nalezneme zbabělce i hrdiny. Tak, jako ostatně i pod našimi obraznými kříži. Rozhodnutí, jakou roli si vybereme, to už záleží na nás. Není třeba velkých gest a slov. Je třeba mít srdce na pravém místě a nenechat se zmanipulovat. Vnější svoboda je křehká a snadno nás o ní připraví tento nespravedlivý svět. A přece - tváří v tvář vší lži, přetvářce, bezpráví a násilí, si můžeme – co víc, musíme, zachovat vnitřní svobodu. O tu nás nemůže nikdo a nic zvenčí připravit. O tu se připravujeme sami. Kéž si dokážeme zachovat svou pravou tvář. Nejásat chvíli Hosana a za chvíli už Ukřižuj! Celý článek...

07.04.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slova, která dávají nám šanci začít znovu a lépe

Slova, která dávají nám šanci začít znovu a lépe

„Já tě neodsuzuji. Jdi, a od nynějška už nehřeš!“ Tato slova jsou největším darem, který můžeme dostat. Slova odpuštění a přijetí. Slova, která nám navrací naši lidskou hodnotu a důstojnost. Slova, která nás staví na rovnou zem a dávají nám šanci, nezatíženi tím vším co bylo, začít znovu a lépe. Neohlížet se zpět a začít znovu. Bez hříchu, zato s Kristem. Celý článek...

31.03.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
To je obrácení!

To je obrácení!

Postní doba je dobou, kdy (doufám, že nejen mluvíme) usilujeme o obrácení. To je její hlavní náplní. A zde máme příklad obrácení, pěkně plasticky vykreslený. To když mladší syn, pod tlakem své tíživé situace, prázdných kapes a žaludku si uvědomí, co všechno ztratil. Když pochopí, že jeho útěk ke svobodě jej zavedl do ještě hlubší nesvobody a skutečné bídy. „V domě mého otce je dostatek i pro posledního nádeníka – vstanu a půjdu k otci!“ To je obrácení! Uvědomění si své situace a touha ji změnit. Škoda, že syna nevede k obrácení láska k otci, ale vlastně ponižující situace a sobectví – avšak, naštěstí, udělá ten rozhodující krok. Krok směrem k otci! Celý článek...

24.03.2019, kategorie: Homilie
Znovu a znovu nám dává šanci

Znovu a znovu nám dává šanci

Neplodný fíkovník je varováním. Nebudeme-li přinášet ve svém životě dobré plody, budeme-li jalovými, nanicovatými sebestřednými sobci bez užitku, bez lásky, bez schopnosti se obětovat; pak i nám hrozí, že nás Hospodin nechá vykopat. Bůh s námi má nesmírnou trpělivost. Znovu a znovu nám dává šanci. Ježíš, jako ten nejpečlivější zahradník nás neustále zalévá, kypří, okopává; piplá se s námi. Ale nejde to do nekonečna. Celý článek...

17.03.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Pravá, skutečná modlitba proměňuje

Pravá, skutečná modlitba proměňuje

Pravá, skutečná modlitba, ta proměňuje! Člověk, který se modlí, který se stýká s Bohem, ten se musí změnit! Konečně, každý z nás se mění podle toho, s čím a s kým se stýká. Styk s Bohem, rozmlouvání s Bohem, vztah k Bohu oduševňuje. Proměňuje naše srdce i naši tvář. Člověk, který se stýká s Bohem, má tvář jakoby prozářenou. Modlitba, dotek Boží oduševňuje. Celý článek...

10.03.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Postní doba je dobou obrácení

Postní doba je dobou obrácení

Postní doba je dobou obrácení – a to vyžaduje mnoho duchovní energie. Energie proto, abychom nezrezignovali na to podstatné, tj. na duchovní rozměr pokání. PŮST, MODLITBA, ALMUŽNA, OBRÁCENÍ a OBĚŤ jsou výrazy charakterizující postní dobu. Něco nám o jejich skutečném obsahu napověděl Ježíš v evangeliu. My se s náročným obsahem těchto slov teprve budeme utkávat. Přál bych Vám, abyste obstáli. Tak jako Ježíš. Celý článek...

06.03.2019 16:15, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Popeleční středa

Popeleční středa

Nic z postních skutků nemáme konat pod vnějším (či veřejným – protože se to tak dělá) nátlakem, ale dobrovolně, z lásky. A také si můžeme více uvědomovat, jak nás modlitba, pozornost k druhým a odpoutanost od sebe sama osvobozují, vymaňují ze závislostí. Jak, pokud je konáme s čistou, nesobeckou a upřímnou motivací, v nás nechávají více vyniknout Boží obraz, který je hluboko v nás. A který je možno vidět pouze u těch, kdož jsou tichého, pokorného, čistého srdce. Celý článek...

03.03.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“

„Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“

Srdce je nejen symbolem našich citů, ale jakýmsi středem celé naší bytosti. A tak – podobně jako onen strom – jen člověk dobrého srdce může vnášet do tohoto světa dobro, pokoj, vstřícnost, porozumění, lásku atd., zatímco člověk se srdcem zatvrzelým, plným žlučovitosti, zášti a závisti, seje kolem sebe jen další a další zlo. Ovoce lidí se zlým, zaslepeným srdcem, přináší jen další zlo, a to plodí další a další – této setbě zla je třeba se statečně a čelem postavit (i s nebezpečím, že nás smete s sebou) a proto odkazuji na citát o tom: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“. Celý článek...

24.02.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zákon lásky

Zákon lásky

Neexistuje lidský návod, jak Ježíšova slova naplnit; existuje jen jedna cesta, jak jim dostát. To když se spojíme s Bohem a budeme prosit o pomoc a sílu. O sílu, kterou sice lidé neocení, dokonce ve své většině zneváží a zesměšní. A která je přesto jedinou silou, která tento svět, s jeho zákony džungle, vrací zpět do harmonie ráje. Je jenom jediný zákon, pro který stojí za to žít (a nejspíš i trpět). ZÁKON LÁSKY. Celý článek...

17.02.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Co pokládáme za nejdůležitější v našem životě?

Co pokládáme za nejdůležitější v našem životě?

Možná by nám neškodila taková malá inventura naší víry – zda opravdu věříme v Krista pro nás ukřižovaného a vzkříšeného. Nebo našich priorit podle Kristových blahoslavenství. V pokoře (protože pokora je přijatou pravdou o nás samých) si probrat na čem nám v životě opravdu záleží. Co pokládáme za nejdůležitější v našem životě? A pokud skončíme jen u plné peněženky, plného břicha a prázdných slov a slibů, pak by věru stálo za to, se nad sebou samými zamyslet. Celý článek...

10.02.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Pojď za mnou!“

„Pojď za mnou!“

Setkání s Bohem, nahlédnutí za oponu lidského horizontu, nezbytně přivádí člověka k poznání a uznání své malosti, slabosti, nicotnosti. Právě zážitek s Boží přesažností, záblesk Božího světla, má moc člověka proměnit. Vrhnout jej v pokoře před Bohem, před Kristem, na kolena. A já se domnívám, že právě tato upřímná pokora, je pro nás odrazovým můstkem pro to, abychom i my, s vírou v ono: „Neboj se, já jsem s tebou!“ nepřeslechli jedinečnou Kristovu výzvu: „Pojď za mnou!“ Celý článek...

03.02.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Schopnost dívat se dopředu a dál a nesledovat jen své přízemní cíle

Schopnost dívat se dopředu a dál a nesledovat jen své přízemní cíle

Skoro by si žádalo zakončit dnešní zamyšlení nad Jeremiášem a Ježíšem apelem na zdravý rozum; na schopnost dívat se dopředu a dál a nesledovat jen své přízemní cíle a podléhat zažitým představám a bludným předsudkům. Bůh je vždy a ve všem dál než my, a tak je pro nás lépe mu naslouchat (byť se mnohých negativních emocí beztak nezbavíme), než se nechat strhnout ke krátkozrakým, odmítavým až agresivním, reakcím své lidské slepoty a nezralosti. Celý článek...

27.01.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slovo života a pro život

Slovo života a pro život

Slovo Boží ukazuje, usvědčuje, naplňuje. Je slovem života a pro život. Jenomže – plný účinek na člověka má, až když ten je přijme za své, za slovo pro sebe sama. A toho, zdá se, není v pohodlí zabydleného, zaopatřeného, plně schopen. Teprve když jsme „natvrdo“ konfrontováni se svou bídou, bezmocí a vinou, jsme pro Boží slovo otevření a vnímaví... Celý článek...

20.01.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Bůh, který nás, slabé a natvrdlé lidičky, nesmírně miluje

Bůh, který nás, slabé a natvrdlé lidičky, nesmírně miluje

...On bude vždy stát na straně dobra, na straně Boží. A přesto nikdy nebude vystupovat jako nějaký „nadčlověk“, či jako líbivý „superman“ – o nafoukaném a ješitném farizeovi oni nemluvě. Ježíš je člověk, který se umí smát i plakat; je Bůh, který je tak neskonale lidský. Bůh, který nás, slabé a natvrdlé lidičky, nesmírně miluje. Až k oběti vlastního života. Celý článek...

13.01.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Křtem jsme dostali příslib života věčného

Křtem jsme dostali příslib života věčného

Křtem jsme se stali Kristovými spolupracovníky na spáse světa a Božími dětmi. Křtem z nás bylo sňato břemeno dědičného hříchu. Křtem jsme dostali příslib života věčného. Kéž tento nezasloužený dar svého křtu neprošustrujeme povrchností svého života, ale naplníme. Tady – a jednou v nebi. Celý článek...

06.01.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Hvězda dává směr

Hvězda dává směr

Hvězda dává směr. (Staří mořeplavci se také orientovali, řídili hvězdami, a ony je dovedli do bezpečí přístavu.) Také my, křesťané, jsme-li moudří a osvícení, jsme na cestě za hvězdou - ke Kristu, ke světlu, stejně jako tehdy oni mudrci. (Avšak, s námi je to horší. Máme přesné přístroje, máme svoji vědu, a přitom naše pýcha se zaslepeností, nám brání dívat se ke hvězdám. Nadto světelný smog nám zahaluje výhled, podobně jako „smog naší racionality, předsudků a nevěry“). Celý článek...

01.01.2019, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Maria jde s námi a vedle nás na naší životní cestě

Maria jde s námi a vedle nás na naší životní cestě

Je dobře, moc dobře, že s Pannou Marií můžeme začínat každý další nový rok. Kolikrát to ještě bude, to nevíme, a vědět ani nemusíme. Důležitější je vědět, spoléhat a věřit, že jde s námi a vedle nás na naší životní cestě; že jí na nás záleží, jako mamince. Celý článek...

30.12.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přijmout Svatou rodinu do svého života

Přijmout Svatou rodinu do svého života

Svatá rodina. Dokážeme ještě vyjmenovat její členy, jenže, co dál? Někdy mám pocit, že jsme Svatou rodinu zakonzervovali do tradic, zarámovali do barvotiskových obrázků – ale, nepřijali ji do svého života! Ke své škodě – vždyť nám může být téměř dokonalým vzorem rodiny. Rodiny, která je v dnešní době tolik ohrožená, tak znehodnocovaná a znevýhodňovaná. A to navzdory tomu, že její význam je pro zdravý vývoj dětí a vztahů mezi manželi, a potažmo celé společnosti, zcela nezpochybnitelný. Celý článek...

24.12.2018 22:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ať Tichá noc svým kouzlem rozehřeje vaše srdce

Ať Tichá noc svým kouzlem rozehřeje vaše srdce

Ať Tichá noc svým kouzlem rozehřeje vaše srdce a napřáhne ruku ke smíření; k pohlazení; ke slovu odpuštění a třeba i vyznání lásky. Uděláte tak sobě samým největší radost a uděláte radost i Ježíškovi... Celý článek...

23.12.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Advent celého našeho života

Advent celého našeho života

I nás ještě čeká naše narození pro nebe. A na to se připravujeme adventem celého našeho života. Kéž bychom také jednou mohli slyšet na naši adresu: „Požehnaný služebníku, vejdi v radost svého Pána.“ Nebo „Blahoslavený, který jsi uvěřil“. Neboť: „každý, kdo ve mne věří, nezahyne, ale bude mít život věčný v nebi.“ Toto slyšet, bych přál sobě, i každému z vás! Celý článek...

16.12.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Směrnice pro náš život

Směrnice pro náš život

U Jordánu, z Janových úst, zazněla tak zásadní slova! Stručné směrnice pro náš život, směrnice, které vytyčují nejdůležitější ukazatele: lásku a spravedlnost. Jaká škoda pro nás, lidi všech věků, že je přecházíme, že jim nenasloucháme, že si je nebereme k srdci! (Odpusťte mi mou smělou úvahu: jak by mohl vypadat svět, kdybychom vzali Janova slova vážně! Kolika bezpráví, bídy a bolesti, bychom mohli být ušetřeni, kdybychom žili podle Janových rad…) Celý článek...

09.12.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Výzva pro nás

Výzva pro nás

Doba adventní je dobou přípravy, očekávání – dnes zazněla adventní výzva v celé své naléhavosti: „Připravte cestu Pánu!“ Kéž bychom tuto výzvu nepřeslechli. Ačkoli zaznívá každý rok, nikdy není stejná, stejně jako nejsme stejní i my, na své cestě životem. (Každý den je jiný a i my jsme jiní s každým dnem. Přinejmenším starší – ale, kéž by nám krom let přibývalo i zralosti, a krom vrásek, přibývalo i moudrosti.) Celý článek...

02.12.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Návod pro každodenní život

Návod pro každodenní život

„Bděte a modlete se v každé době“, tohle je návod, nástroj – a zdaleka ne jen pro onu „dobu“, ale pro každodenní život. Být bdělými – nenechat se uklinbat svým pohodlím a nenáročností duchovního života a modlit se – vždyť modlitba je setkáním s Pánem, je důvěrným rozhovorem s tím, s kým je nám dobře... Celý článek...

25.11.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se a sviťme!

Nebojme se a sviťme!

Nebojme se být dětmi světla a přinášet Světlo Kristovo do tmy tohoto světa. (Jak říká staré úsloví: nežli nadávat na tmu, je lépe rozsvítit.) Myslím, ne jsem si jist, že na to naše, sice slabé a nepatrné, světélko, lidé tohoto světa právem čekají. Nebojme se tedy – a sviťme! Celý článek...

18.11.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Současný život rozhoduje o naší budoucnosti

Současný život rozhoduje o naší budoucnosti

Ani sz. Daniel, ani evangelista Marek, nepíší své poselství proto, aby nás strašili, nebo ukájeli naši zvídavost o době konce světa, či aby řešili, jak to bude. Dokonce ani neřeší, proč to bude. Oni své svědectví adresují všem lidem, jako velkou, naléhavou a svrchovaně důležitou výzvu. Výzvu o tom, abychom uvážili už „tady a teď“ čím, jak a proč žijeme my?! Protože, a to je nezpochybnitelné poselství dnešní neděle -  náš dnešní, současný život rozhoduje o naší budoucnosti! Celý článek...

11.11.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Bůh vidí do srdce člověka

Bůh vidí do srdce člověka

Jak jinak vidí Boží Syn a jak jinak vidíme my! Připomínám slova z knihy Samuelovy: „Člověk soudí podle zdání očí, Bůh vidí do srdce člověka.“ A tady Bůh v osobě svého Syna chválí tu nejposlednější ze všech a odsuzuje ty, jež se derou dopředu. Jaké štěstí pro nás; pro všechny ony chudé vdovy; pro nemajetné a věřící; pro oddané a nezištně sloužící, že naším soudcem bude ten, který vidí nejenom do našich peněženek, šatníků a garáží, ale hlavně a především, do našich srdcí. Celý článek...

04.11.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
K autentickému křesťanství patří touha ptát se a hledat odpovědi

K autentickému křesťanství patří touha ptát se a hledat odpovědi

K autentickému křesťanství patří touha ptát se a hledat odpovědi. Co k němu naopak nepatří a co jistě Ježíš neocení, je zůstat spokojený s poučkami katechismu na úrovni obecné školy; být zapouzdřený ve svém vidění Boha a církve a nenaslouchat hlasu svého svědomí. Na nic se neptat a nic neočekávat; vzdát se života ze svátostí. To je stav, který nejenže nevede do nebeského království, ale co hůř, daleko jistěji směřuje do pekel. Celý článek...

28.10.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Pane, ať prohlédnu!“

„Pane, ať prohlédnu!“

Slepec Bartimaios může být pro nás vzorem učedníka. Je osloven, uzdraven Kristem, a jde za ním. Kolikrát nás Ježíš uzdravil z naší vnitřní slepoty? Kolikrát nás uzdravil z temnot hříchu ve svátosti pokání? A my? Šli jsme, a jdeme za ním? Myslím, že by nám neuškodilo prosit Ježíše, stejně jako Bartimaios: „Pane, ať vidím!“ Nebo: „Ať prohlédnu!“ Celý článek...

21.10.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
"Kariérní postup“ do Božího království

"Kariérní postup“ do Božího království

Je třeba „probrat se ze spánku“: je třeba vstát od televizních obrazovek a monitorů počítačů a začít žít skutečný, nikoli virtuální, život. Vlastní život, ne těch druhých. Bude to nepochybně bolet. A určitě se u toho ušpiníme. Dojdeme k nejedné úhoně a ztrátě. Ale bude to život! Život v Boží režii. Náš život, ve kterém, coby věrní služebníci, můžeme udělat ten jediný, smysluplný, „kariérní postup“. Do Božího království. Celý článek...

14.10.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nevzdejme se věčnosti

Nevzdejme se věčnosti

Je nesnadné být Kristovým následovníkem. Je nesnadné umět se vzdát sebe sama, své pravdy, svých předsudků, svých, pouze přízemních hodnot. Je málo „chudých duchu“, je málo „blahoslavených“, je málo, skutečně moudrých. Moudrých podle vzoru oné moudrosti, o níž prosil pisatel v prvém čtení; moudrých, kteří umějí rozlišovat podstatné od vedlejšího, důležité od nepodstatného. Moudrých, kteří hledají pravé jistoty. Ty lze nalézt pouze u Boha. Ten nikdy nezklame, ten dává vždy mnohonásobně víc. My pokřtění máme u Boha otevřený účet, podložený nejryzejší valutou – jeho láskou. Nevzdejme se věčnosti jen proto, že více spoléháme na sebe, na své schopnosti, na svůj majetek, než na Boha a na jeho lásku. Celý článek...

07.10.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
S tvrdým srdcem nedojdeme dál než k sobě samým

S tvrdým srdcem nedojdeme dál než k sobě samým

S tvrdým srdcem nedojdeme dál než k sobě samým, avšak s čistým srdcem dojdeme do Božího království. Neboť stále platí, (pro ty, kdo žijí v manželství, stejně jako pro zasvěcené osoby): „Blahoslavení čistého srdce, neboť jejich je nebeské království.“ Celý článek...

30.09.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
O co více by nám v životě mělo jít?

O co více by nám v životě mělo jít?

Víme přece, že v Božích očích má větší cenu podaná sklenice vody v jeho jménu, než drobínky na charitu z nakradených miliónů. Že přihlásit se veřejně k Bohu nám nevynese žádné uznání v očích tohoto světa, ale otevře nám cestu k srdci samého Boha. Že: „Kdo přijme jednoho z takových dětí (= slabého, opuštěného, chudého, vyčleněného, opovrhovaného) kvůli mně, mně přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal.“ Když domyslíme tato slova do konce, pak přijmout Boha znamená současně také být Bohem přijat. A o co více by nám v životě mělo jít? Celý článek...

23.09.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Důležité je zachovat si život věčný

Důležité je zachovat si život věčný

Pramen špatných činů a přitakání ke zlému spočívá v naší vůli. Tu, obrazně řečeno, musíme mrzačit. Tím, že nepodlehneme jejímu diktátu; tím, že nepodlehneme svodům zla, které bývá tak lákavé; tím, že si učiníme jisté násilí a odpoutáme se od toho, co je nám sice příjemné, ale o čem nám svědomí vypovídá, že nám škodí. Důležité je přece zachovat si život, život věčný, a to nepůjde samo a snadno, ale pouze za tu cenu, že si leccos dokážeme odříci, že se lecčeho dokážeme vzdát. Celý článek...

16.09.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kříž není nástrojem Boží škodolibosti, ale paradoxní Boží lásky a vykoupení

Kříž není nástrojem Boží škodolibosti, ale paradoxní Boží lásky a vykoupení

„Vezmi svůj kříž!“ My se křížům, ať mají jakoukoli podobu, snažíme vyhnout; nepřijímáme je dobrovolně a s láskou, jako náš Pán a často fňukáme i pod malými kříži a protivenstvími. Je třeba přijmout skutečnost, že kříž k životu křesťana patří, a že není nástrojem jakési Boží škodolibosti, ale naopak, nástrojem paradoxní Boží lásky a vykoupení. Celý článek...

08.09.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
...Abychom v hluku světa slyšeli často slaboučké a nesmělé volání potřebných

...Abychom v hluku světa slyšeli často slaboučké a nesmělé volání potřebných

Prosme Pána, ať uzdraví naše oči a dá nám pravé světlo, abychom viděli jeho pohledem. Ať otevře naše uši, abychom v hluku světa slyšeli často slaboučké a nesmělé volání potřebných. Ať uzdraví náš jazyk, aby nebyl nástrojem, který zraňuje, lže a pomlouvá, ale aby dokázal k druhým promlouvat o Bohu a o lásce. A nakonec: ať jednou zazní Boží Effatha před nebeskou bránou, až před ní, zbaveni všeho pozemského bohatství a vší pomíjivé slávy, budeme stát. Amen. Celý článek...

02.09.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Hlídat čistotu svého srdce a nenechat se zmanipulovat pokřivenou morálkou tohoto světa

Hlídat čistotu svého srdce a nenechat se zmanipulovat pokřivenou morálkou tohoto světa

Zlo je nazýváno dobrem a pravda popírána; lež a korupce jsou glorifikovány a postaveny na místo zákona, zatímco pravda a poctivost jsou pošlapávány a vysmívány. Proto je tolik zapotřebí si, podle Ježíšovy výzvy, hlídat čistotu svého srdce a nenechat se zmanipulovat pokřivenou morálkou tohoto světa. Dovolím si zakončit výzvou, či spíše prosbou: „Pane dej, ať nejsme jen posluchači Tvého slova, ale ať také podle něj ŽIJEME! Celý článek...

26.08.2018, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Cesta nápravy je pouze jediná

Cesta nápravy je pouze jediná

Cesta nápravy je pouze jediná. Vrátit se znovu k Lásce, k Bohu. Znovu k Eucharistii a k víře. Vrátit se ke Kristu. Vždyť On má: „Slova, která jsou duch a jsou život.“ A co víc. On je přece: „Cesta, Pravda a ŽIVOT“! Celý článek...

19.08.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přijmout Boha do svého srdce a svého života

Přijmout Boha do svého srdce a svého života

Mnozí z nás přistupují neděli co neděli, ke svatému přijímání. Tak to má ostatně být. Ale ono není přijímání, jako přijímání. K přijímání nestačí pouze se postavit do řady a pasivně přijmout eucharistii, to ke skutečnému přijetí Kristova Těla opravdu ještě nestačí… Je třeba vědomě - s úctou i pokorou; vírou i úžasem, přijmout Boha do svého srdce a svého života - pak se skutečně sjednocujeme s Ježíšem. Celý článek...

12.08.2018, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Tomu věřím a jsem šťastný

Tomu věřím a jsem šťastný

Zkusil jsem si položit otázku, zda bych, jsa mezi Kristovými posluchači, uvěřil Kristovým slovům. A musel jsem si po pravdě připustit, že být v jejich kůži a jejich situaci, nejspíš bych také neuvěřil. Ale naštěstí – žiji v dnešní době a dnes a denně – jaká milost a výsada! – mohu tento chléb života přijímat. Mohu mít účast na Kristově božském životě, spoluúčast v životě samého Boha, a věřit v Kristova slova o tom, že tento chléb je duchovním pokrmem na mé pouti pozemského života, směrem k věčnosti. Tomu věřím a jsem šťastný. Celý článek...

05.08.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přijít znamená vydat ze sebe úsilí, hledat cestu, jít kupředu

Přijít znamená vydat ze sebe úsilí, hledat cestu, jít kupředu

A každý, kdo přichází (přijít znamená vydat ze sebe úsilí, hledat cestu, jít kupředu) – tedy každý, kdo přichází - nejenom ti vyvolení, ti VIP; ti, kteří věří v toho správného Boha a správnou církev; ti, kdo splňují všechny náležité podmínky ustanovené lidskými zákony a slepou morálkou; - každý, kdo chce k Ježíši přijít, ten nebude nikdy hladovět; každý, kdo v Něho uvěří, nebude nikdy žíznit. Celý článek...

29.07.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Poklad Božích darů je nevyčerpatelný

Poklad Božích darů je nevyčerpatelný

Poklad Božích darů je nevyčerpatelný a tomu, kdo má, bude ještě přidáno. Boží nabídka je vždycky větší, než naše úzkoprsá lidská poptávka. Nebojme se proto nabírat plnými hrstmi. Tak, jako Izaiáš vyzýval: „přijďte a jezte zdarma chléb a mléko“, podobně velkoryse nás Ježíš i dnes zve k „pramenům vody živé“ a sám se nám dává „ve chlebu života věčného“. On nám nabízí největší bohatství – v podobě příslibu Božího království, co víc, on nás bezostyšně vyzývá, abychom se stali jeho „uchvatiteli“. K tomu už opravdu nelze nic dodat. Celý článek...

22.07.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jedinou a pravou výkonnou mocí je služba

Jedinou a pravou výkonnou mocí je služba

...Jedinou a pravou výkonnou mocí je – SLUŽBA. Služba lidu Božímu, stejně jako celé veřejnosti. Každý, kdo má zodpovědnost za druhé, je natolik věrohodným a pravým pastýřem a vůdcem jen natolik, nakolik je ochoten sloužit druhým, obětovat se za ně a, ne v neposlední řadě, mít s nimi také soucit. Celý článek...

08.07.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kristus potřebuje naši ochotu nechat se proměnit

Kristus potřebuje naši ochotu nechat se proměnit

Kristus nepotřebuje „samospasitelné lenochy“ a „rádobyspravedlivé“. Potřebuje naši důvěru, naši ochotu nechat se proměnit; potřebuje naši víru a lásku. Potřebuje naši důvěru a pokoru. Nikoli lid, cituji z prvého čtení: „vzpurné šíje, drzé tváře a zatvrzelého srdce“. S takovými nic nesvede ani nazaretský tesař - Boží Syn. Prostě proto, že nevěří, že věřit, a hlavně cokoli ve svém životě změnit, nechtějí. Celý článek...

01.07.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Smrt na zemi nevládne aneb "Neboj se a věř"

Smrt na zemi nevládne aneb "Neboj se a věř"

Ono Kristovo: „Neboj se, jen věř!“ To je slovo, které bychom si mohli, a měli, opakovat i my v situacích, kdy se zdá, že už není žádné řešení, žádné východisko. Že je konec všemu snažení, prosbám a nadějím. Není. A nebude, uchováme-li si i my, alespoň elementární víru, že s Ježíšem není nikdy nic zcela ztraceno.  Celý článek...

24.06.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jan Křtitel je nepřehlédnutelnou, impozantní postavou

Jan Křtitel je nepřehlédnutelnou, impozantní postavou

Jan Křtitel je nepřehlédnutelnou, impozantní postavou. Předpovězený a vyvolený samým Bohem, formovaným na poušti v okruhu asketického společenství; zřetelně rozpoznávající své poslání i místo v Boží režii spásy. Vědomý si své úlohy být: „ohlašovatelem Pána, hlasem na poušti, připravujícím cestu Pánu“. Navenek divoký, nesmlouvavý a uvnitř nejspíš velmi citlivý. Vnímavý k Božímu hlasu, velkoryse smířlivý k pokorným a hledajícím, a nekompromisní k jakékoli lži, nepravosti a falši. Celý článek...

17.06.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se otevřít své srdce Bohu a jeho hodnotám

Nebojme se otevřít své srdce Bohu a jeho hodnotám

Nebojme se otevřít své srdce Bohu a jeho hodnotám. Nevzdávejme se naděje a důvěry v Boží intervenci v našem životě (samozřejmě, budeme-li o ní stát, Bůh se, jak známo, nevnucuje). A pak, v němém úžasu zdvihněme své oči k nebi. Možná právě „tam nahoře“ najdeme odpověď na ty nejzákladnější otázky po smyslu lidského života. A ono je třeba si je klást. V pokoře hledajících a při vědomí své lidské omezenosti a slabých sil, se totiž skrývá naše skutečná velikost. Celý článek...

10.06.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
My potřebujeme věřit

My potřebujeme věřit

My potřebujeme věřit. Věřit i tam, kde si nemůžeme exaktně a explicitně svoji důvěru ověřit. Víra má, nejen slovní, podklad v slově věřit, svěřit, důvěřovat – a to lze jen tomu, ke komu máme vztah – důvěry, jistoty, lásky. A ke komu jinému bychom šli, komu jinému bychom mohli bezvýhradně věřit, než tomu, „který má slova života?, Kdo je samým Slovem života. Kdo je ztělesněným životem – protože: „každý kde ve mne věří, nezahyne, ale bude mít život věčný!“ Celý článek...

03.06.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Můžeme se duchovně narovnat

Můžeme se duchovně narovnat

...A také my, ochrnutí ne na rukou, ale vší lží, záští a hříchem ve svých srdcích, se díky Ježíšově výzvě: „Vstaň!“, kterou nepřímo adresuje i každému z nás, můžeme duchovně narovnat a vykoupeni a omilostněni, stát rovně v duchu a pravdě. Celý článek...

27.05.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slavnost Nejsvětější Trojice promlouvá o lásce

Slavnost Nejsvětější Trojice promlouvá o lásce

Myslím, ale mohu se mýlit, že především o lásce promlouvá slavnost Nejsvětější Trojice. A také o tom, abychom si uvědomili, že jsme z lásky byli stvořeni, z lásky vykoupeni a že láska Boží je nám skrze Ducha sv. vylita do srdce. Tak to alespoň tvrdí sv. Pavel a žádný teolog by to neřekl lépe a výstižněji. Celý článek...

20.05.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Je načase začít prosit

Je načase začít prosit

Možná, že by bylo načase začít prosit. Ano prosit! Abychom se stali otevřenými vanutí tohoto Ducha. On si nejenom vane, kde a kdy chce; je nespoutatelný, stejně jako vítr – to je dobrý příměr, ale on vane neustále. Nedostatek lásky, jednoty, smíření; všechna ta nevraživost, zášť, neporozumění v nás a kolem nás, to není nedostatek Ducha sv. To je důsledek našich zavřených, mnohdy ztvrdlých srdcí; neochota otevřít se Bohu a druhým. Celý článek...

13.05.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Máme lásku?

Máme lásku?

...A co my? Máme tuto lásku? Nechtějme si odpovídat sami, na to nemáme dostatečný odstup a nadhled. Nechme odpověď na našich bližních, kteří žijí v naší blízkosti. Nám nepřísluší hodnotit sebe, ani je. Na nás je o tuto lásku usilovat a za ní se modlit. Neboť, ona, konec konců, není dílem naším, nýbrž dílem Kristova Ducha, na Jehož příchod se v těchto dnech, v závěru velikonoční doby, připravujeme. Celý článek...

10.05.2018 15:55, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jsme lidmi naděje

Jsme lidmi naděje

Nejsme sirotky, nejsme opuštěni. Nejsme zapomenuti. (I když se tak v životě můžeme mnohdy cítit.) I když se nám zdá, že Bůh mlčí a Duch sv. dříme v bezvětří. Když lidsky vnímáme slabost služebníků církve. A také, i když: „Ďábel obchází jak řvoucí lev a hledá, koho by pohltil …“ (1 Pt 5,8) nejsme sami. Ne, nejsme bezmocní. Jsme Kristovi! Jsme lidmi naděje. Jsme vykoupenými Božími dětmi. Jsme pozváni naším Pánem a Spasitelem do nebeské slávy. Celý článek...

06.05.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zkusme počítat s bližními a přát jim

Zkusme počítat s bližními a přát jim

...My častěji, než si pomáhat a projevovat si přízeň, se dokážeme pomlouvat, házet si klacky pod nohy a žárlit na ty, kteří jsou v lásce k Bohu a lidem úspěšnější. Zkusme se povznést nad své přízemní vnímání, city a jednání. Zkusme, stejně jako Kristus nás, i my milovat své bližní. Počítat s nimi. Přát jim. Spolupracovat s nimi na šíření Kristovy lásky. Nestačí jen slova, nestačí jen zbožně tlachat. Vždyť bez skutků je víra – stejně jako láska – mrtvá... Celý článek...

29.04.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Největší Pan Režisér

Největší Pan Režisér

Že Ježíš je skvělý a dokonalý režisér našich životů, o tom nemůže být pochyb. Vždyť zrežírovat život každého jednoho člověka, rozplést všechny zápletky, ukázat nečekaná řešení neřešitelného, obrátit na hlavu všechna zažitá klišé a nadělat z lotrů svaté, to umí opravdu jen největší Pan Režisér... Celý článek...

22.04.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Naslouchat Ježíši a nést kříže druhých

Naslouchat Ježíši a nést kříže druhých

...Skrze křest jsme přece Boží děti! V praxi by to znamenalo, že i my máme být ochotni nasadit se pro Boží věc, pro jeho zákony, pro Ježíše, pro víru a také pro druhé. Naše nasazení, absolutní a bezvýhradné, by totiž mělo plynout z onoho biblického „poznání“ a „poznat druhého“ je totéž, jako milovat jej, žít pro něj. V případě Ježíše naslouchat mu a nechat se vést; v případě druhých třeba i nést jejich kříže. Tohle nenajdete v žádném programu žádné strany, toto vše ukrývají pouhá čtyři Ježíšova slova: „JÁ JSEM PASTÝŘ DOBRÝ“. Celý článek...

15.04.2018, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se svědčit

Nebojme se svědčit

Máme víru, máme dary Ducha svatého, máme poznání, máme eucharistii. Jsou nám odpuštěny hříchy a žijeme v milosti posvěcující. Kam se však poděla ona radost a ochota o Kristu, a o své víře, svědčit? Proč nejsme podobni těm prvním apoštolům? I my přece jsme, prostřednictvím svého křtu, své příslušnosti k církvi „svědky“. Nebojme se tedy svědčit. Svou radostí, svou vírou a především, svým životem. Celý článek...

08.04.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Šalom alechem - pokoj vám!

Šalom alechem - pokoj vám!

Nepokoje, svárů, hádek a konfliktů je na tomto světě víc, než dost. To proto, že odmítl Krista – lásku. Staňte se, prosím, šiřiteli pokoje. To je autentické poslání křesťanů. Být šiřiteli pokoje, smíření - a po vzoru prvních křesťanů ze Skutků apoštolů, být také jednoho srdce a jedné duše. Není to snadné, ale lze to. Proč se o to už konečně nepokusit? Pokoj vám! Celý článek...

01.04.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Christus resurrexit! Kristus vstal z mrtvých!

Christus resurrexit! Kristus vstal z mrtvých!

My můžeme tuto zprávu vyslechnout, vzít na vědomí a pak jít domů a zakousnout se do velikonočního beránka. Můžeme ale také nechat tuto zprávu proniknout do svého srdce, můžeme obrazně řečeno, odvalit kámen, který uzavírá naše srdce, kámen svých předsudků, starostí, lhostejnosti, nedůvěry, hříchu. Můžeme se nechat proniknout světlem Kristovým, které nezadržitelně vyzařuje z prázdného hrobu; můžeme se v síle Kristově proměnit v nové stvoření, stát se novými lidmi. Lidmi vykoupenými, lidmi radostnými, lidmi, kteří mají naději. Naději na to, že i my jednou spolu s Kristem vstaneme k novému životu. Že i my budeme VZKŘÍŠENI. Celý článek...

25.03.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kříž neodmyslitelně patří k našemu životu

Kříž neodmyslitelně patří k našemu životu

Kříž neodmyslitelně patří k našemu životu. Na něm se dovršuje naše vykoupení; z něho lze vyčíst tak těžko zodpověditelnou otázku po smyslu utrpení ve světě; na něm můžeme názorně poznat jak hrozivá je moc hříchu i jak nesmírná je láska Boží ke každému člověku, ano, i ke každému hříšníku. Celý článek...

19.03.2018, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
Slavnost svatého Josefa

Slavnost svatého Josefa

Svatý Josef je podle všeho stále pozorný k hlasu Hospodina, který řídí dějinné události a je připraven jednat podle jeho pokynů. - Benedikt XVI., Myšlenky o kněžství. - Milí přátelé. Děkuji za přání k sv. Josefu. Den sv. Josefa bývá svátkem mužů. Přejeme si proto, aby sv. Josef byl jejich vzorem péče o rodinu a vedl je po cestách vedoucích k P. Ježíši. Celý článek...

18.03.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vzdát se všeho prázdného, lživého a falešného v našem životě a snažit se následovat Krista

Vzdát se všeho prázdného, lživého a falešného v našem životě a snažit se následovat Krista

I my jsme povoláni svým životem oslavovat Boha a že jsme už jakoby předem, anticipovaně, zásluhou svého křtu, oslaveni. Pravda, s jedinou podmínkou. Vzdáme-li se všeho prázdného, lživého a falešného v našem životě a budeme-li se snažit následovat Krista. (Nepopírám, že to může být, a zpravidla i bývá, pokud jsme v následování Ježíše důslední, cesta křížová. Hlavně však, že vede ke Kristu a tím i k Bohu, neboť: „Kde jsem já, tam bude i můj služebník“.) Celý článek...

11.03.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Potřebujeme víru, Ježíše a církev

Potřebujeme víru, Ježíše a církev

Potřebujeme víru! Potřebujeme Ježíše! Potřebujeme církev! Jedno nelze oddělovat od druhého, jak se o to, zejména poslední staletí, snažila. A jaké bylo uplynulé, 20. století? Plné krve, válek, násilí a bezpráví. Proč to všechno? Možná právě proto, že jsme opustili své kořeny. Svou víru. Že jsme se zřekli své historie a chtěli si vybudovat vlastní ráj, věčné říše a světlé zítřky – bez Boha. Jak jsme dopadli? – stačí se rozhlédnout kolem sebe. A díky médiím i po světě. Celý článek...

04.03.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Budeme-li se snažit podle víry a Desatera žít, dočkáme se pokoje a spravedlnosti...

Budeme-li se snažit podle víry a Desatera žít, dočkáme se pokoje a spravedlnosti...

Zatím se můžeme utěšovat jen tím, že budeme-li se snažit podle víry a Desatera žít, dočkáme se pokoje a spravedlnosti po svém odchodu z tohoto světa. Světa, který, ač stvořený pro nás, lidi, dle dokonalého Božího plánu a jím stále řízený, je svěřen do našich rukou, které toto Boží dílo ničí. (Škoda, že Kristus nepřijde udělat na svět pořádek dřív, než si ho zničíme sami.) Celý článek...

25.02.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Odhoďme své hříchy, které nám brání ve výstupu

Odhoďme své hříchy, které nám brání ve výstupu

Každý z nás, obrazně řečeno, stoupáme na Horu svého života. Čím méně se toho s sebou snažíme vláčet, tím snázeji se nám stoupá. Odhoďme tedy nejen všechny nepotřebné krámy, na kterých často tak lpíme. Odhoďme především své hříchy, které nám brání ve výstupu. Odhoďme svou pýchu a sebestřednost, která nás spoutává. Odhoďme svou duchovní slepotu a hluchotu, abychom mohli vidět Ježíšovu prozářenou tvář a slyšet slova Otce: „Toto je můj milovaný syn (dcera)“ – a co víc, mohli je vztáhnout i na sebe. Celý článek...

18.02.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ze dna máme šanci se odrazit

Ze dna máme šanci se odrazit

Zpravidla právě tehdy, kdy jsme (obrazně myšleno) na dně, máme šanci se odrazit. Utrpení nás posiluje, vnitřně upevňuje a dává sílu k boji. Jenom tehdy, kdy navenek prohráváme, máme šanci zvítězit – nenadarmo tvrdí sv. Pavel, že „síla se tím zřejměji projevuje ve slabosti“. (2 Kor 12,9) Celý článek...

14.02.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nestavět na tom, jak nás vidí lidé, ale na tom, jak nás vidí Bůh

Nestavět na tom, jak nás vidí lidé, ale na tom, jak nás vidí Bůh

Popeleční středa

Ježíš nás varuje, abychom nic nedělali vnějškově, povrchně, tak, aby to viděli ti druzí. Zdůrazňuje vnitřní skrytost našich myšlenek a skutků. Nestavět na tom, jak nás vidí lidé, ale na tom, jak nás vidí Bůh, jehož pohled proniká ve skrytosti hlubiny našeho bytí. Tím více objevíme radost a světlo skutečné vnitřní svobody a Boží blízkosti. Ať je tedy právě tento stav vnitřního světla a radosti, jakýmsi barometrem toho, jak skutečně vážně tuto postní dobu bereme. Celý článek...

11.02.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Lékař, kterého tolik potřebujeme

Lékař, kterého tolik potřebujeme

Moji milovaní, Ježíš nás CHCE uzdravit. Je jenom na nás, zdali CHCEME i my! Zdali chceme vyjít ze svého záhrobí hříchu, pojmenovat svou nemoc a prosit za odpuštění. Kéž by nám Pán dal poznat skutečný stav naší duše. Kéž bychom si přiznali, že jsme nemocní a Ježíše, tohoto lékaře duší, tolik potřebujeme! Celý článek...

04.02.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Chceme-li uzdravovat svět a vztahy kolem nás, musíme začít u sebe

Chceme-li uzdravovat svět a vztahy kolem nás, musíme začít u sebe

Chceme-li uzdravovat svět a vztahy kolem nás – a toho je věru zapotřebí – pak musíme začít u sebe. A jinak, než skrze modlitbu, skrze bezprostřední a odevzdávající se vztah k Bohu, stejně jako pokoru a vědomí vlastní slabosti, to zkrátka nepůjde. Celý článek...

28.01.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zlu nelze odporovat bezzubými argumenty

Zlu nelze odporovat bezzubými argumenty

Kdykoli začneme smlouvat, kdykoli začneme obhajovat své úlety, kdykoli se začneme poměřovat s druhými, kdykoli nás přepadne pokušení okolnosti a své jednání relativizovat – jsme ztraceni! Boží, a náš nepřítel, si vždycky najde skulinku, skrze niž se vetře do našeho svědomí. (A my, ruku na srdce, mu svou lehkomyslností a farizejskými argumenty doslova otevíráme vrata do své duše!) Ďáblu – zlu nelze odporovat bezzubými argumenty. Pouze jasným a rozhodným odmítnutím a bezvýhradným přilnutím ke Kristu. Celý článek...

21.01.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Návrat k jediné jistotě našeho života

Návrat k jediné jistotě našeho života

OBRÁCENÍ je jediným Kristovým imperativem. Znamená radikální proměnu života; odvrácení se od svých maličkých lidských jistot, od svých zajetých kolejí, každodenních rituálů a závislostí. Opuštěním života pod měřítky tohoto světa a svévole a přikloněním se na stranu Ježíšovu. Návratem k jediné jistotě našeho života, k Bohu. To je OBRÁCENÍ! Celý článek...

14.01.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nedopusťme, aby nás přízemní starosti a zájmy tohoto světa ohlušily a zaslepily

Nedopusťme, aby nás přízemní starosti a zájmy tohoto světa ohlušily a zaslepily

Moji milí. Nastražme uši a mějme oči otevřené. Bůh je diskrétní. Nevnucuje se a nemanipuluje námi. Hovoří často v tichém ševelení vánku. Nedopusťme, aby nás přízemní starosti a zájmy tohoto světa ohlušily a zaslepily. Celý článek...

07.01.2018, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být darem pro druhé

Být darem pro druhé

...Křest je Božím darem. Není jednorázovým (a už vůbec ne pouze formálním a společenským) aktem, ale je celoživotním závazkem: být darem pro druhé; být pro ně hlasateli víry, šiřiteli naděje a nositeli lásky. Domnívám se, že je to nejdůležitější poslání, které při křtu dostáváme. Celý článek...

06.01.2018 20:00, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
V dnešní den se šíří radostná zvěst...

V dnešní den se šíří radostná zvěst...

V dnešní den se šíří radostná zvěst: veliký nedostupný Bůh se stal Emanuelem, tj. Bohem s námi. Zjevil se mudrcům a pastýřům a celému světu. I nám se zjevuje ve svém Slově, které slyšíme, a ve svém Těle, které smíme přijmout. Celý článek...

31.12.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Všechno, co děláme, má svou cenu jen tehdy, je-li naším jediným motivem láska

Všechno, co děláme, má svou cenu jen tehdy, je-li naším jediným motivem láska

Je dobře, že se ve vlastních rodinách snažíme o dobré soužití, i když nás to stojí mnoho úsilí. Je dobré, že se snažíme pro své manželské protějšky, pro své děti, udělat jen to nejlepší. Ale nezapomínejme, že všechno, co děláme, má svou cenu jen tehdy, je-li naším jediným motivem láska! Láska, která nezná žádné podmínky. Která je nezištná a bezvýhradná. Jako láska našeho nebeského Otce. K Němu a ke sv. Rodině, choďme do školy lásky. Celý článek...

25.12.2017, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Abychom opravdově prožili a pochopili Vánoce, měli bychom se i my stát dětmi

Abychom opravdově prožili a pochopili Vánoce, měli bychom se i my stát dětmi

Jak tedy může člověk o Vánocích odkrýt Boha, jak může nalézt důvod k radosti? Tím, že se stane malým! Ten, kdo je malý, pokorný a čistého srdce, ten stojí před jesličkami a vidí víc, než pyšný člověk. Dívá se na děravou střechu chléva a vidí široký baldachýn nebe. Dívá se na dítě a vidí, že je to ten, kterého neobsáhne nebe ani země. A přesto se stal člověkem. Celý článek...

24.12.2017 17:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jen jedno je zapotřebí

Jen jedno je zapotřebí

Jen jedno jediné, je zapotřebí: říci Božím plánům s námi ANO; přitakat tomu, že On, a jen On, bude Pánem našeho života. A každý den, s pokorou podle Mariina vzoru, říkat: „Zde jsem, Pane. Ať se v mém životě stane všechno – VŠECHNO! podle Tvého slova!“ Celý článek...

17.12.2017, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nahlédnout s odvahou do zrcadla svého svědomí a svého poslání

Nahlédnout s odvahou do zrcadla svého svědomí a svého poslání

Domnívám se, že i my bychom byli možná v životě spokojenější a vyrovnanější, kdybychom si čas od času položili otázku: „Kdo jsem?“ a také: „Jaký Duch ve mne působí?“ či: „Jaké je mé poslání?“ A také, když se budeme snažit si na ni upřímně a pravdivě odpovědět. Ono totiž, nahlédnout s odvahou do zrcadla svého svědomí a svého poslání, přináší dar vnitřní svobody, a tím i pokoje, a to i přesto, že obraz sebe sama, který uvidíme, nebude možná příliš lichotivý. Celý článek...

10.12.2017 10:30, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Neskončit jen u vánočního stromečku a líbezných jesliček

Neskončit jen u vánočního stromečku a líbezných jesliček

Neskončit jen u vánočního stromečku a líbezných jesliček. Přijmout reálného Ježíše, nejen toho vánočního, ale toho, který může a chce proměnit náš život. Který je, jako betlémské neviňátko zdánlivě neškodný a bezmocný, ale ve skutečnosti je Pánem nebe a země a chce být i Pánem našeho života. Ne tvrdým panovníkem, ale soucitným přítelem. Pastýřem. Dárcem života. Cestou k Otci. Celý článek...

08.12.2017, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
U Marie nás udivuje velká perspektiva

U Marie nás udivuje velká perspektiva

U Marie nás udivuje velká perspektiva. Anděl jí poodhalí záclonu dějin. Spása světa je blízko a Maria k tomu dává svůj souhlas. Nejde o její soukromou záležitost. Alžběta Marii za to chválí: „Blahoslavená jsi, protože jsi uvěřila“ (Lk 1,45). I ve Starém zákoně je mnoho krásných příkladů víry v Boha – u mužů i u žen. Mariina víra však má zvláštní charakter... Celý článek...

03.12.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Náš život není pouhé putování od narození k smrti

Náš život není pouhé putování od narození k smrti

...Náš život není pouhé putování od narození k smrti, ale že je radostnou poutí, na jejímž konci je Bůh - Láska. A láska, ta nikdy nespí, láska nikdy nepřestává. Jestliže Boha, Krista, milujeme, pak lépe rozumíme jeho slovům: „Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde poslední den…!“ Celý článek...

26.11.2017, autor: ​Jiří Vojěch Černý, kategorie: Homilie
Láska je nejdůležitějším kritériem našeho života

Láska je nejdůležitějším kritériem našeho života

Láska je tím nejdůležitějším kriteriem našeho života - a také naší věčnosti. Zůstávejme v lásce, nebraňme se jí. Vždyť na ní záleží, zda budeme jednou moci z úst Pána slyšet ona kýžená slova: „Pojďte požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa.“ Ano, kéž i nás jednou postaví Pán po své pravici. Větší mety, většího cíle, nemůžeme dosáhnout. Celý článek...

19.11.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Bohu jde o naši dobrou vůli, nejde mu o vnější úspěch

Bohu jde o naši dobrou vůli, nejde mu o vnější úspěch

My žijeme v omylu, že je třeba podávat výkony – v životě, v práci, v modlitbě… Nikoli. Bohu jde o naši dobrou vůli, nejde mu o vnější úspěch. Hodnocení, tabulky, statistiky, výkonnostní třídy – nic takového u Boha neexistuje. Bůh na nás nepohlíží skrze lidská měřítka. Jediné na čem mu záleží, je stav našeho srdce. Celý článek...

12.11.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být si vědom své lidské omezenosti

Být si vědom své lidské omezenosti

Nezpochybnitelným projevem moudrosti je rovněž to, být si vědom své lidské omezenosti, nejen co do fyzických a mentálních sil, ale zejména co do času, který nám je dán. Jinými slovy: být si vědomi své smrtelnosti. (I v tomto ohledu se chováme, ke své škodě, mnohdy velmi nemoudře. Vytěsňujeme smrt ze svého vědomí, straníme se každé myšlenky na smrt, ale zejména, vyhýbáme se všem projevům smrtelnosti v našem životě. Jakoby k nám smrt a umírání nepatřilo, žijeme ze dne na den, snažíme se urvat ze světských nabídek, co se dá, bez perspektivy smrtelnosti...). Celý článek...

05.11.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Abychom si nenechali posluhovat, ale sloužili

Abychom si nenechali posluhovat, ale sloužili

...Nic tak neodrazuje věřící, jak kněžská nadutost a přetvářka; a z druhé strany – nic tak neoslovuje, jako pokora, upřímnost, lidskost, empatie. Nemám v úmyslu snižovat kněžství a kněze, jen bych si přál, jak píše apoštol Pavel, aby v našich kostelích zněla slova Boží a ne pouze lidská; abychom lidem představovali Boha jako milujícího a milosrdného Otce – a sami se snažili také takovými být. Abychom místo „důstojných pánů“ (děkanů, kanovníků atd.) byli především a hlavně Otci. Abychom si nenechali posluhovat, ale sloužili. Celý článek...

29.10.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Na přikázání lásky nespočívá toliko „celý Zákon a Proroci“, ale ve skutečnosti celý náš život

Na přikázání lásky nespočívá toliko „celý Zákon a Proroci“, ale ve skutečnosti celý náš život

Bez lásky k Bohu, stejně jako bez lásky k druhým i zdravé sebelásky, tj. sebeúcty, nelze vybudovat spravedlivý svět. Dějiny lidstva jsou dějinami bezpráví a utrpení právě proto, že jsme, ať už pod praporem triumfalistického klerikalismu, diktatury moci nebo slepého altruismu, či svedeni sebestředností a pýchou mocných, amputovali tomuto „prvnímu a největšímu přikázání“ některý z jeho rozměrů. Ale tím jsme zmrzačili lásku, tím jsme z nejposvátnějšího a největšího citu udělali jeho neplodnou karikaturu a poškodili tím, jak jinak, sami sebe. Na přikázání lásky nespočívá toliko „celý Zákon a Proroci“, ale ve skutečnosti celý náš život! Celý článek...

22.10.2017 19:30, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nejefektivnější „důchodový pilíř“

Nejefektivnější „důchodový pilíř“

...Jestliže pozemské daně nám (snad) zaručí bezpečí, péči v nemoci a pomoc ve stáří, pak Boží daně nám zajistí nebeskou ochranu, posilu v těžkostech a věčnou radost v nebi. Na tyhle „Boží jistoty“ se vyplatí bohatě přispívat, to je ten nejefektivnější „důchodový pilíř“. Celý článek...

15.10.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Těšte se na pozvání na hostinu

Těšte se na pozvání na hostinu

Snad, možná, trochu… dovedu pochopit Ježíšovu bolest nad zatvrzelostí farizeů, velekněží a starších své doby. Vždyť i my, kněží, se s ní setkáváme, stejně jako s nepřátelským, (ať zjevným či skrytým,) postojem k církvi, ke všemu duchovnímu, k tomu, co zavání osvobozující náročností hodnotného života. Vztáhněme tedy konečně i na sebe slova Božího pozvání: „Hostinu jsem přichystal, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!“ Prosím Vás, moji milí: Nenechte se prosit! Odložte cáry hříchů, oblékněte svatební šat a plni radostné naděje se těšte na pozvání na hostinu. Ono určitě přijde! Celý článek...

08.10.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Dostali jsme nesčetné dary

Dostali jsme nesčetné dary

Protože jsou všechna podobenství a celé evangelium nadčasové, měly by i pro nás být v něčem poučné, měly by ukazovat i na naše jednání. My přece nepatříme k těm zaručeně spravedlivým, kteří mají právo odsuzovat proradné vinaře. I my, a to si přiznejme, jsme rovněž nevděčnými vinaři. Nám všem dal Hospodin nesmírný dar; jako Boží děti jsme vinicí, kterou On, Bůh-Otec, s láskou štěpuje a opatruje. Dostali jsme nesčetné dary - své schopnosti, nadání, zdraví, rozum, víru ... A jak se vůči těmto Božím darům chováme? Jak s nimi nakládáme? Celý článek...

01.10.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Změnit své smýšlení a jednání - to je „povinný program“ pro každého věřícího

Změnit své smýšlení a jednání - to je „povinný program“ pro každého věřícího

Ježíš zajisté nežádal ani po současných zákonících – a nežádá ani od nás, také mnohdy zaslepených svou zbožností a spravedlností, tak radikální obrácení, jako u sv. Pavla. Ale žádá, to, co snadno vyčteme z evangelia: „Naslouchat (slovům Písma), uvěřit, obrátit se a změnit své smýšlení a jednání“ - to je „povinný program“ pro každého věřícího, ať Žida, tak křesťana – a tudíž i pro každého z nás. Celý článek...

24.09.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Překročit naše přízemní účetnictví: „má dáti – dal“

Překročit naše přízemní účetnictví: „má dáti – dal“

Pokroucené pojetí naší lidské spravedlnosti, která je tak slepá a která není sto překročit naše přízemní účetnictví: „má dáti – dal“, dostává v dnešních textech pořádnou trhlinu. My neumíme, nedokážeme vnímat svět, sebe sama i ty kolem nás, Božíma očima. Chceme jen to své malé přízemní; svoje bábovičky na našem malém pískovišti, a tolik se bráníme pozvednout oči výš. Nad naše pravidla, naše chápání, naši spravedlnost. A přitom by bylo tolik zapotřebí, tak jak nabádá úryvek Starého zákona: „hledat Hospodina, jeho vůli a vzývat ho“. Celý článek...

17.09.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Naše odpuštění je podmínkou Božího odpuštění

Naše odpuštění je podmínkou Božího odpuštění

To dnešní podobenství je doslova alarmující – jestliže ho jenom vyslechneme, ale nevyvodíme z něho pro sebe důsledky, pak si koledujeme o pěkný malér. Vždyť slyšet slova svého Pána – slyšet Ježíše, jak na naši adresu říká ono: „Služebníku ničemný!“, by bylo největší tragedií našeho života, naší existence. Je třeba, právě v souladu se slovy Otčenáše si uvědomit, že naše odpuštění je podmínkou Božího odpuštění. Celý článek...

10.09.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kristus nikdy nehrál líbivou politiku

Kristus nikdy nehrál líbivou politiku

Kristus nikdy nehrál líbivou politiku, ale šlo mu o spásu hříšníků. A na tuto svou lásku, lidsky řečeno, doplatil. Má však své následovníky, a těmi jsme my. A má na nás vysoké požadavky. Být křesťanem znamená velké břemeno. V našem dnešním případě to znamená nemlčet, být svědomím druhých, nazývat věci pravými jmény a přitom, to podtrhuji, milovat druhé. Celý článek...

03.09.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Naše pravé místo je „za Kristem“

Naše pravé místo je „za Kristem“

Zkusme se postavit ke Kristu a potažmo ke svému životu tak, abychom nemuseli jednou slyšet Kristovo: „Jdi mi z očí!“ případně: „Jdi za mne!“, tj. nezastiňuj druhým výhled a nestav se na mé místo. Naše pravé místo je totiž opravdu „za Kristem“ – vždyť ono biblické: „následovat někoho“ znamená jít, kráčet v jeho šlépějích! Jedině následování Krista s sebou – krom nevyhnutelného kříže – přináší i jistotu cíle, totiž, že dojdeme do Božího království. I když to nejspíš budeme muset vzít přes Kalvárii. Upřímně řečeno, je to pořád lepší, než následovat ďábelského podvodníka a svůdce a dojít do nebe oklikou přes očistec – to v tom lepším případě. Celý článek...

27.08.2017, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Na čem stojí můj život?

Na čem stojí můj život?

Cestou k naší osobní pevnosti, zásadovosti může být to, že si budeme znovu a znovu pokládat otázku: „Kým je Ježíš pro mne? Na čem stojí můj život? Opravdu na skále? Či, co je třeba v mém životě rozvázat, protože mě to svazuje a činí nesvobodným? Nebo naopak – co je třeba svázat, zpevnit, spojit? Co mne, navenek i uvnitř rozděluje?“  Toto jsou skutečně zásadní - klíčové otázky našeho života. (Možná, že na správnou odpověď budeme také potřebovat moc klíčů danou církvi – mám totiž na mysli svátost smíření.) Celý článek...

20.08.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Neuškodí nám, když se od kananejské ženy přiučíme její pokoře

Neuškodí nám, když se od kananejské ženy přiučíme její pokoře

...Pokora, vědomí si vlastní hodnoty i schopnost sklonit se v úctě před druhými, hned se neurážet a nečinit ukvapené závěry, jsou tím, co otevírá nebe a dává vyslyšet našim prosbám (zatímco nafoukaná, ješitná pýcha jej zpravidla zavírá). Ona kananejská žena může být pro nás příkladem, přinejmenším pro svoji pokoru i víru v Ježíše a v jeho moc. Neuškodí nám, když se od ní přiučíme – třeba právě její pokoře, vždyť ta nám zhusta často chybí. Celý článek...

13.08.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Neztratit pravý kompas svého životního směřování

Neztratit pravý kompas svého životního směřování

...My nemusíme jezdit ani do Egypta, ani do Galileje, abychom udělali podobnou zkušenost – pevně a jistě budeme ve svém životě kráčet jen tehdy, neztratíme-li Boha ze zřetele. Budeme-li prosit, abychom neztratili víru a důvěru (ono je to vlastně totéž), ve svého Pána. Prosit, abychom nebyli ustrašení a malověrní. Abychom poznali Pánovu pravou tvář. Abychom zaslechli to jeho „Neboj se“, stejně jako „Vyjdi“ nebo „Pojď“. A pak najít odvahu a vystoupit z bezpečí svých jeskyněk i lodiček, a třeba i proti všem zažitým pravidlům, kráčet ve svém životě – často proti proudu, ale s Bohem a ke Kristu. Celý článek...

06.08.2017 10:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
A my?

A my?

Tam na břehu jezera se za ním táhly zástupy, zdravých i nemocných; bez jídla, bez odpočinku, jen aby ho viděly a slyšely. A my? (Kolik výmluv jsem už za svůj kněžský život slyšel jako důvod, proč není možné jít v neděli do kostela a přistupovat pravidelně ke svátostem.) Ti lidé tam u jezera se tlačili, brali s lačností chléb a ryby, děkovali a jásali, a my, kteří dostáváme nekonečně více, protože chléb Kristova Těla, chléb života věčného, my nejenom nejásáme, ale ani neděkujeme. A ani se moc neobtěžujeme pro to být s Ježíšem a něco málo pro něho, pro své blízké a v posledku tím i pro sebe samé, udělat. Celý článek...

06.08.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
On nás nezavede na scestí, On nás jednou také vyvede na horu...

On nás nezavede na scestí, On nás jednou také vyvede na horu...

Také náš čas – k vydání svědectví; k promodlení se k důvěře v bezmoci; k stanutí tváří tvář zářícímu Ježíši, kterého už žádný oblak (natož mrak) nezastíní – jednou přijde. Je třeba být trpěliví. Naslouchat v modlitbě Božímu hlasu a v srdci Ježíši, který v nás má také zalíbení a který touží, abychom jej následovali a poslouchali. On nás nezavede na scestí, On nás jednou také vyvede na horu - do nebeského Jeruzaléma. Celý článek...

30.07.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být takovými, abychom mohli získat Boží království

Být takovými, abychom mohli získat Boží království

Kdyby nám Bůh dal stejnou nabídku, jako Šalamounovi (odpusťte mi tu troufalost), pak bychom si podle jeho příkladu neměli přát nic menšího, než býti takovými, abychom mohli získat právě Boží království. (Ne, aby nám spadlo bezpracně do klína, to by pro nás nebylo dobře, a to by nám, myslím, ani Bůh nesplnil.) Žít tak, abychom mohli jednou slyšet ono Kristovo: „Služebníku dobrý. V malém jsi byl věrný, ve velkém tě ustanovím. Pojď se radovat se svým Pánem.“ (Všechno zlato národní banky – pokud tam ještě nějaké je; všechna sláva a moc – má-li kdo jakou; se nevyrovná Božímu království.) Celý článek...

23.07.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Boží království nezískáme protekcí na nejvyšších místech

Boží království nezískáme protekcí na nejvyšších místech

Boží království nedobudeme megalomanskými činy; nekoupíme za horentní sumy; nezískáme protekcí na nejvyšších místech. Boha neoslníme svými světskými úspěchy, výší svých kont a dosaženými tituly, řády a medailemi. Ničím z tohoto světského - planého, stejně jako je onen plevel. Boží království se dobývá pokorou, tichostí, trpělivým snášením všech obtíží. Odpouštěním a snahou o smíření. Celý článek...

16.07.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Buďme těmi blahoslavenými, kteří se pokusí změnit bonitu svých srdcí

Buďme těmi blahoslavenými, kteří se pokusí změnit bonitu svých srdcí

Odpovězme si tedy každý sám za sebe, jaký je užitek z nás? Kolika asi násobný? A co můžeme pro lepší úrodu, pro svou víru a křesťanský život udělat? Myslím, že i Ježíš chtěl, aby si jeho posluchači podobnou otázku, hezky na tělo, položili. Proč by jinak mluvil o blahoslavených, kteří vidí a slyší; kteří mají otevřené srdce a tím i Boží království na dosah. A protože mají, bude jim ještě přidáno. Jinak to bude s těmi, kdo mají otupělé srdce, osleplé oči a zacpané uši. Těm, protože nechtějí vidět, slyšet a milovat, bude vzato i to málo, co mají. Ještě však není pozdě! Buďme těmi blahoslavenými, kteří se pokusí změnit bonitu svých srdcí, hloubku své víry, naděje a lásky. Celý článek...

09.07.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Učivo, které nám vystačí na celý život

Učivo, které nám vystačí na celý život

Kéž nepřeslechneme ono útěšné: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne.“ Ježíš si zde neprotiřečí, jak by se mohlo zdát, neboť, jak říká dále: „Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ A čemu, že se to máme učit? Jeho věrnosti, trpělivosti, tichosti a pokoře. Což je učivo, které nám vystačí na celý život a ještě, troufám si říci, nebudeme nikdy zcela hotovi a nejspíš ani nebudeme v Kristově škole žádnými premianty. Celý článek...

02.07.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ježíš je ukryt v našich bližních, kteří nám nemusí sedět

Ježíš je ukryt v našich bližních, kteří nám nemusí sedět

Přijímejme tedy Ježíše – a hlavně nezapomínejme na to, že je vždycky jiný, než naše představy. Že je na hony vzdálen sladkým pouťovým obrázkům. Že je ukryt v našich bližních, kteří nám nemusí sedět; že nám v nich může lézt na nervy, nebo třeba i zapáchat jako bezdomovec. Že nemusí mít stejnou barvu kůže, ani stejné kořeny a hodnoty. Ježíš je maximalista, On chce všechno. Ale On na to má právo! On přece také dal všechno! Svůj život, svou lásku, odpuštění a milosrdenství. Proč by tedy nemohl chtít, když ne totéž, tedy alespoň trochu té lásky, vzdání se sebe sama, také po nás? Celý článek...

25.06.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebát se přiznat k víře, k Bohu, ke Kristu

Nebát se přiznat k víře, k Bohu, ke Kristu

Bojíme, strachujeme se ledasčeho. Ale toho, z čeho nám plyne skutečné ohrožení, toho se nebojíme. Ducha zla a hříchu. Skutečné nebezpečí podceňujeme, bagatelizujeme, a zdánlivých, malicherných těžkostí, se bojíme. Kristovo NEBOJTE SE, je povzbuzením do našeho každodenního života, ale platí také pro strach z ducha zla. Z otce lži. Z vládce temnot. A také pro to, nebát se přiznat k víře, k Bohu, ke Kristu. Celý článek...

18.06.2017 11:45, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Lačněme po pokrmu k životu a pro život!

Lačněme po pokrmu k životu a pro život!

Nezůstaňme jen na rovině nezávazných teologických spekulací. Neodcházejme pro jejich nepochopitelnost a provokativnost, jako učedníci. Neopouštějme Krista a jeho církev. Naopak. Lačněme po tomto „kalichu požehnání“, po Kristově těle, po pokrmu k životu a pro život! Celý článek...

18.06.2017 11:40, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo“

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo“

...Nedostatek kněží zde, až na historické výjimky, byl vždycky. A nejen nedostatek, řekněme kvantitativní, co do počtu kněží, ale zejména kvalitativní, jinými slovy, nedostatek opravdových kněží = služebníků a živých nástrojů Kristovy spásy ... „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo“ nemusí být právě jen o malém počtu jeho následovníků, ale i o tom, zda mají mentalitu dělníků, obětavých služebníků a neohrožených svědků. Celý článek...

11.06.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přejme si navzájem Boží pokoj

Přejme si navzájem Boží pokoj

Nejsvětější Trojice k našemu životu zkrátka patří – patří tak přirozeně, jako naše lidské, osobní vztahy – snad právě proto si vztahy uprostřed Nejsvětější Trojice dokážeme nejlépe představit na vztazích, které žijeme v našich rodinách. A také v církvi... ...Zůstaňme u hloubky tajemství, jež není k pochopení, ale k víře, a volejme a hlavně si navzájem přejme: „Pokoj našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, ať je s námi se všemi." Amen. Celý článek...

04.06.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Všichni máme společného Ducha

Všichni máme společného Ducha

Bratři a sestry. Se vší troufalostí si dovolím tvrdit, že mezi námi není nikdo, kdo by nebyl nějakým způsobem obdarován Duchem svatým. Jen si kladu otázku, proč je mezi námi lidmi tolik nejednoty a napětí, nespokojenosti a závisti, když přece všichni máme společného Ducha. Ducha jednoty, lásky a pokoje. Celý článek...

28.05.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kéž bychom byli šťastnými!

Kéž bychom byli šťastnými!

Tertullián říká: „Šťastní, kdo znají Otce.“ Znát Otce není záležitost poznání a rozumu, ale vztahu. Tato „známost s Otcem“ zasahuje celého člověka, jeho srdce a city. Kéž bychom byli těmito šťastnými! Kéž bychom se radovali z blízkosti Otce i Syna i Ducha sv. Kéž bychom byli křesťany nejen nedělní dopoledne v kostele, ale v každém, i tom sebevšednějším okamžiku svého života. Celý článek...

25.05.2017 12:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Lepší je pomoci než ublížit

Lepší je pomoci než ublížit

Pán je stále s námi a uprostřed nás. Nehleďme tedy vzhůru, ale na svět kolem nás a svým životem hlásejme Kristovo evangelium: že lepší je pomoci než ublížit, že oběť je více než sobectví, že být je víc než mít, že láska je lepší než nenávist. Celý článek...

21.05.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jenom láska nás může přenést přes propast našeho sobectví, ješitnosti, přízemnosti a pohodlnosti

Jenom láska nás může přenést přes propast našeho sobectví, ješitnosti, přízemnosti a pohodlnosti

Zachovávat Kristova přikázání není vůbec snadné, ale přináší nám život v harmonii, s Bohem, s druhými, se sebou samými. Ten podmiňovací způsob je na místě, protože milovat Krista, je zdrojem síly abychom překonávali sebe sama a k tomu je věru zapotřebí silné motivace. Tak silné, jako je láska. Jenom láska nás může přenést přes propast našeho sobectví, ješitnosti, přízemnosti a pohodlnosti. Jen láska je mostem, po němž je možné přejít na stranu Kristovu, kde nejsou žádné naše kdyby, ale, snad… Celý článek...

14.05.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vlády, strany a koalice se budou hádat a rozpadat, protože uprostřed nich není Kristus a ony nestojí na lásce

Vlády, strany a koalice se budou hádat a rozpadat, protože uprostřed nich není Kristus a ony nestojí na lásce

O problémy a konflikty nebude mezi lidmi nikdy nouze, ale lze je, a je třeba, je řešit. Zůstaneme-li jen u hádek, nařčení, podrazů a bojů o svá koryta, dopadneme jako všechny vlády, parlamenty, říše a unie, co jich kolem nás bylo a je. Ale my jsme křesťané – to je jiná. Vlády, strany a koalice se budou hádat a rozpadat, protože uprostřed nich není Kristus a ony nestojí na lásce. Ale církev Kristova, ta ustála všechny vnitřní konflikty (a že jich nebylo málo), a stojí na stejných základech a řídí se stejnými principy už více než 2000 let! O tom, na čem stojí církev, křesťanství, víra, mluvil první papež, sv. Petr, v druhém čtení... Celý článek...

07.05.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Být dobrými pastýři“, to je Kristův program, určený nám všem

„Být dobrými pastýři“, to je Kristův program, určený nám všem

Otevírat se druhým - nebýt uzavření sami v sobě a nežít si jen pro sebe. Nezabarikádovat se ve svém sobectví a ve své lhostejnosti. Přijímat druhé - a to i s jejich chybami a nedostatky; přijímat je takové, jací jsou, nekritizovat a nemoralizovat, ale naopak, vést a pomáhat. Být vstřícní, ohleduplní, tolerantní, a současně pevní a pravdiví ve svých postojích To všechno, a ještě mnohem více, se skrývá za příměrem: být dobrým pastýřem. Celý článek...

30.04.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zachrání nás jenom setkání s živým Kristem, byť uprostřed chybující církve

Zachrání nás jenom setkání s živým Kristem, byť uprostřed chybující církve

Útěk není nikdy řešením; utíkat není ani kam. Žádné Emausy nás nespasí. Zachrání nás pouze naše víra, naše důvěra. Zachrání nás jenom setkání s živým Kristem, byť uprostřed chybující církve. Hledejme Krista a najdeme jeho lásku, pokoj a milosrdenství. A také sami sebe. Celý článek...

23.04.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Přinášet do tohoto nepokojného světa Kristův pokoj a jeho lásku

Přinášet do tohoto nepokojného světa Kristův pokoj a jeho lásku

To je úkol, poslání, výzva, která neztratila přes všechna století, přes všechny vládce, režimy, války a pohromy, svoji platnost a naléhavost. Být tvůrci pokoje, hlasateli evangelia (více skutky, než slovy), nositeli naděje, radosti a „blahoslavenými, kteří, ač neviděli, přece uvěřili“. Pokoj vám! Celý článek...

17.04.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zkusme být pravdivější, upřímnější, otevřenější

Zkusme být pravdivější, upřímnější, otevřenější

...V životě nebývá náš postoj jak jasný a pevný. I my se mnohokrát, a hlavně zbytečně, uchylujeme k malým podvůdkům, zastíráním, přetvářce i lži. Nejsme vždycky na straně PRAVDY, na straně KRISTOVĚ. Zkusme být pravdivější, upřímnější, otevřenější - a přes všechny překážky a nepříjemnosti, které nám to nejspíš vynese, budeme daleko svobodnějšími, šťastnějšími a pokojnějšími. Budeme více Kristovi – a o to přece v našem životě jde. I nám Ježíš říká to své „NEBOJTE SE!“ Celý článek...

16.04.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kristus vstal z mrtvých!

Kristus vstal z mrtvých!

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH! - to je hlavní motiv dnešního dne, dnešní mše sv., celé velikonoční doby, která je před námi. Kristus vstal z mrtvých. Celý článek...

09.04.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Uvěřit, přestože tak často nechápu, přestože nerozumím

Uvěřit, přestože tak často nechápu, přestože nerozumím

Stačilo jen pár dní, aby se všechno obrátilo. Z opojení nenávist; z vítaného odmítnutý; z milovaného proklínaný; z Krále zločinec. Bůh, mistr paradoxů a nepochopitelné dialektiky, má svérázný rukopis v dějinách spásy. Nejprve jásot Květné neděle, pak oběť Ukřižování a nakonec sláva Zmrtvýchvstání. Nám nezbývá, než se sklonit nad nepochopitelným a uvěřit. Uvěřit, že i v našem osobním životě, plném bolestí a pádů přijde konečné vítězství. Uvěřit, přestože tak často nechápu, přestože nerozumím. Celý článek...

05.04.2017, autor: Karol Moravčík (19. 3. 2017) , kategorie: Homilie
O knize Deník venkovského faráře psali i na Slovensku

O knize Deník venkovského faráře psali i na Slovensku

Ostatné číslo českých katolíckych novín (KT 11/2017) prináša na prvej strane správu o literárnej cene pre najlepšiu katolícku knihu za uplynulý rok. Tentoraz získala ocenenie kniha rozhovorov so starším kňazom, jezuitom Janom Rybářom. Rozhovor viedol Josef Beránek, knihu nazval: Deník venkovského faráře. Knihu chvália zvlášť pre úprimnú reč starého kňaza o kresťanskej viere a jeho otvorený kritický pohľad na situáciu cirkvi. Celý článek...

02.04.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Víra v Ježíšovo slovo vede k životu

Víra v Ježíšovo slovo vede k životu

Ježíš nedělal svá znamení, své zázraky proto, abychom se divili. Dělá je proto, abychom mu věřili. Abychom uvěřili jeho slovům, která jsou, jak píše Janovo evangelium: „duch a život“. Chce, abychom uvěřili tomu, co o svém Otci, o sobě samém a o našem věčném údělu řekl. Protože víra v Ježíšovo slovo vede k životu, a to jak k plnému životu tady na zemi, tak k věčnému životu v Bohu. A víra nestojí na tom, že jsme viděli něco podivuhodného, ale na tom, co nám Ježíš řekl a také na tom, co jsme ve vlastním životě poznali jako pravdivé. Celý článek...

26.03.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Světlo je důležitější než zrak

Světlo je důležitější než zrak

Víme, že ani sebelepší, ba přímo ostříží, zrak nám nic nepomůže, jdeme-li tmou. Bloudíme, zakopáváme a jsme stejně zranitelní a nemotorní, jako ti, kteří jsou slepí. Vidíme tedy, že světlo je důležitější, než zrak. A co platí v rovině fyzikální, to také bezezbytku platí v rovině duchovní. Celý článek...

24.03.2017 16:00, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
Svatý Josef - ochránce v zoufalých situacích

Svatý Josef - ochránce v zoufalých situacích

V pařížském Louvru na jednom z nejslavnějších Rafaelových obrazů Svatá rodina není Josef jako stařec – vztahuje ochrannou ruku nad Dítětem a jeho Matkou. Sv. Josef je patronem dělníků řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, inženýrů, hrobníků, vychovatelů, cestujících. Je ochráncem v zoufalých situacích a patron umírajících a za dobrou smrt. Celý článek...

19.03.2017, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Prahněme po vodě živé, kterou dává Kristus

Prahněme po vodě živé, kterou dává Kristus

My sami jsme, z duchovního hlediska, tak velmi podobni oné Samařance. Jsme také velmi žízniví a vyprahlí. Nespokojujme se jen vodou z vodovodu k uhašení tělesné žízně, ale prahněme po vodě živé, kterou dává Kristus. Po ní už nebudeme duchovně žíznit, ale stane se v nás samých pramenem, tryskajícím do života věčného. Celý článek...

12.03.2017, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Usilujme o vnitřní proměnu

Usilujme o vnitřní proměnu

Evangelium o proměnění Pána na hoře Tábor je záměrně vybráno pro počátek doby postní. Ona je dobou i našeho proměnění, našeho obrácení a také dobou přípravy na Ukřižování našeho Pána. Oproti trojici apoštolů jsme ve velké výhodě. Na rozdíl od nich víme, že přijde neděle Vzkříšení. Že Kristus vstane z hrobu. Usilujme tedy o vnitřní PROMĚNU, abychom byli dobře připraveni na oslavu tajemství Velikonočního Vzkříšení. Celý článek...

05.03.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Modlitba je nejlepší prevence pro předcházení pokušení

Modlitba je nejlepší prevence pro předcházení pokušení

Rád bych dnešní neděli, první postní, věnoval  hlavnímu tématu dnešních biblických čtení, tj. POKUŠENÍ. Vždyť starozákonní úryvek o prvním  pokušení a následném hříchu; stejně jako evangelium o pokušení Kristově a jeho vítězství, jsou už vlastně samotným kázáním. Začněme tedy od Adama. V Ráji. Celý článek...

01.03.2017, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
Pokusme se letos v postní době zaměřit na odpuštění

Pokusme se letos v postní době zaměřit na odpuštění

Pokusme se letos v postní době zaměřit na odpuštění. Snad si vzpomeneme na celou řadu lidí, kteří nám ublížili. Ať je to často v zaměstnání, ale i v manželství, v sousedství nebo na dovolené nebo při zábavě. Ve skrytu duše čekáme, někdy celá léta, na odplatu. Bůh chce, abychom místo neklidu a napětí měli ve své duši klid. Někdy to může být pro naše zdokonalení. Celý článek...

25.02.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Je lépe být spokojený s málem, než věčně žehrat na osud

Je lépe být spokojený s málem, než věčně žehrat na osud

Nestarejme se jen sami o sebe a své nejbližší, ale rozšiřme svůj horizont i na své bližní; nenechme se spoutat do okovů svého sobectví, závisti a nepřejícnosti, ale radujme se z každého dne, i když si nežijeme zrovna na vysoké noze. Je lépe být spokojený s málem, než věčně žehrat na osud, na druhé, potažmo i na Boha. To bychom pak byli jako ti Izraelité z prvého čtení. Život je nádherný dar, tak jej žijme a nebuďme ufňukaní skrblíci a přízemní suchaři. Celý článek...

24.02.2017 10:00, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie
Proč je tak oblíbený žalm 23 – Hospodin je můj pastýř?

Proč je tak oblíbený žalm 23 – Hospodin je můj pastýř?

Proč je tak oblíbený žalm 23 – Hospodin je můj pastýř? Možná že za to může jakási idyla, která z něho dýchá. Vůně jarní zelené travičky, zurčící vody, plný piknikový koš, pohár plný skvělého vína, exotická vůně oleje, dobrota, milost. Celý článek...

19.02.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Bez lásky nelze žít

Bez lásky nelze žít

Naše skutečná (morální, duchovní) síla je právě v naší vnější slabosti. Je to právě víra, která nám nejen dává orlí křídla, ale i sílu povznést se nad přízemnost tohoto nespravedlivého světa. Pravda, můžeme se mu podřídit, můžeme splynout s davem a hovět si v jeho zatuchlých jistotách a zdánlivé bezpečnosti. Ale potom bychom ztratili mnohem více, než jen svou tvář. Ztratili bychom Boha Stvořitele a Otce. Ztratili bychom Krista Vykupitele, Spasitele a Přítele. Ztratili bychom LÁSKU – a bez té, (stejně jako bez světla, či vody) nelze žít! Celý článek...

12.02.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Rozhodnutí je na nás

Rozhodnutí je na nás

To, zda budeme čistou studánkou, světlem zářícím v temnotách, zdrojem lásky a pokoje, nebo zakysaným, žlučovitým, ukřivděným, sobeckým a nepřejícím člověkem, to záleží opravdu jen a jen na nás. Bůh nám dal svobodu si vybrat. Buď být s ním, na jeho straně světla, pravdy a pokoje, nebo na straně světa, kde vládne tma, lež, sobectví a nenávist. Celý článek...

04.02.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
I malý paprsek prozáří hluboké temnoty

I malý paprsek prozáří hluboké temnoty

Vždyť kdyby se to, že jsme křesťané, že jsme sůl země a světlo světa, stalo opravdu naším životním programem, pak by muselo být na zemi více světla, více LÁSKY. A to bez ohledu na to, že je nás tak málo. Víte přece dobře, že i malý paprsek prozáří hluboké temnoty, že i malé světélko mění tmu v příšeří. Kdybychom byli pro druhé SVĚTLEM, nebylo by tolik TMY v nás a kolem nás. Celý článek...

22.01.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nečekat se svým obrácením až na poslední chvíli

Nečekat se svým obrácením až na poslední chvíli

Zatímco tady na světě živoří mnoho duchovních mrtvol, v nebeském království, tam jednou, po své tělesné smrti, budeme navždy živými. Jde jen o to, nečekat se svým obrácením až na poslední chvíli, mohli bychom ji promarnit. Začněme už tady a teď svým obrácením. Vždyť nebeské království, tato země živých, toto království světla, míru a pokoje, je už mezi námi, už je na dosah. Celý článek...

15.01.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Prosme Pána, aby nám dal čisté srdce

Prosme Pána, aby nám dal čisté srdce

Prosme Pána, aby nás zbavil našich předsudků, našich lidských a ubohoučkých představ, které Boha jen zkreslují a deformují. Prosme jej, aby nám dal čisté srdce, jímž jej uvidíme takového jakým je. Jako Syna Božího. Celý článek...

08.01.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Stopy Boží lásky v naší duši nemůže nikdo a nic smazat

Stopy Boží lásky v naší duši nemůže nikdo a nic smazat

Nechte se oslovovat slovy o Ježíši; nechte se uzdravovat jeho svátostmi; hřejte se na výsluní jeho dobrotivosti a milosrdenství. To všechno je možné i dnes, 2000 let poté, co šlépěje Ježíšovy zanechávaly svůj otisk v písku Judské pouště. Tyto stopy už dávno zavál čas, ale stopy Boží lásky v naší duši, ty nemůže nikdo a nic smazat. Celý článek...

06.01.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Sviťte a zařte! Máte co vyzařovat.

Sviťte a zařte! Máte co vyzařovat.

Sviťte a zařte! Máte co vyzařovat. Tenhle pochmurný svět to vaše světýlko tolik potřebuje, i když se ho snaží pošpinit. Mocní Herodové tohoto světa mohou celým národům zatemnit mozek, ale SVĚTLO víry, naděje a lásky zhasit nemohou. Noste si Krista - SVĚTLO v srdci a sviťte druhým. Celý článek...

01.01.2017, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Boží požehnání je velká věc

Boží požehnání je velká věc

... Pokud si, jak je u nás křesťanů dobrým zvykem, přejeme „Požehnaný nový rok“, uvědomme si, že těm druhým přejeme Boží požehnání. To je velká věc. Kéž by to nebyla jen taková rádobyzbožná fráze. Kéž si opravdu navzájem a bez výjimky přejeme Boží pomoc, ochranu; blízkost Panny Marie a přítomnost živého Ježíše v našem životě. Celý článek...

30.12.2016 18:30, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zakomponovat do obrazů našich rodin vyhaslou úctu, lásku a věrnost

Zakomponovat do obrazů našich rodin vyhaslou úctu, lásku a věrnost

Jaké jsou však ve skutečnosti ty naše rodiny? Jejich skutečný obraz má nepochybně mnohé šrámy, původní jasné barvy naší lásky jsou zšeřelé a možná i odhalují plátěný podklad; rýhy se zadřenou špínou naší neúcty nese jejich oprýskaný rám. Nikdy není pozdě na to, vzít do ruky hadřík odpuštění a očistit vybledlé barvy; štětcem dobré vůle vyspravit rýhy a třeba i opravit rám. Nikdy není pozdě! Chce to jen CHTÍT! Chtít znovu zakomponovat do obrazů našich rodin vyhaslou úctu, lásku a věrnost. Celý článek...

25.12.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Stát se apoštoly ve svých rodinách, ve svém prostředí

Stát se apoštoly ve svých rodinách, ve svém prostředí

Slavnost Narození Páně

Pastýři nejprve spěchají do Betléma. Hledají a nalézají Krista. Ale pak se vrací do svého prostředí a stávají se prvními apoštoly. Jsou tak plní toho, co poznali, co uviděli a prožili, že si to nejde nechat jen pro sebe. Zážitek nalezení, prožitek víry, nutí a zavazuje k tomu vydávat svědectví. To platí nejen pro pastýře, to pro každého z nás! Celý článek...

18.12.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Uvěřit a v síle své víry jednat!

Uvěřit a v síle své víry jednat!

Josef uvěří – v tom je podobný patriarchovi Abrahámovi, který také uvěřil v nemožné početí. Josef jedná – a v tom bychom mu měli být podobni pro změnu my. Uvěřit a v síle své víry jednat! To je naše poslání. A to je právě to, o čem píše sv. Pavel v dnešním úryvku z listu Římanům: jsme povoláni do stavu svatých, Bohem milovaných dětí! Jsme církev Kristova! Jsme lidem Božím! To je výsada, to je povolání! Naplníme je tím, že budeme jednat jako Josef, tj. věřit a konat to, co cítíme jako správné a spravedlivé, co je v souladu s Boží vůlí. Celý článek...

11.12.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Využijme adventní doby k pročištění svých srdcí

Využijme adventní doby k pročištění svých srdcí

Využijme proto adventní doby k pročištění svých srdcí, abychom viděli Boha a jeho znamení; abychom slyšeli, co nám říká; abychom chodili po Jeho cestách. Prosme Krista, aby vykonal i na nás zázrak uzdravení našich duší a srdcí. Abychom jej poznali, až zakrátko přijde jako betlémské Dítě a pozvali jej do našich domovů, do našich, mnohdy neuzdravených vztahů. Abychom jej viděli v každém, kdo je kolem nás. Celý článek...

04.12.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Všichni můžeme „připravit cestu Pánu“

Všichni můžeme „připravit cestu Pánu“

Není mezi lidmi nikdo, kdo by obrácení nepotřeboval. Všichni můžeme „připravit cestu Pánu“ ve svém srdci a ve své duši. Pokáním, které je vstupem do světa plného jasu (i když třeba se slzami), do světa pravdy, pokoje a lásky. Do světla, v němž není žádné tmy, lži a bolesti. Do světa bezpečí a harmonie. Celý článek...

27.11.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Neprospat svůj čas a nepromarnit život

Neprospat svůj čas a nepromarnit život

Okruh církevního roku se každoročně začíná adventem. Každoročně nám církev připomíná, jak čas běží, a přestože nevíme, kdy Pán přijde, víme jistě jen to, že skutečně PŘIJDE! A proto, je zapotřebí žít v bdělosti, v očekávání. Neprospat svůj čas a nepromarnit život, který je tak krásný. Ale krásný je právě proto, že je náročný, že před nás staví nesnadný požadavek: „Žít jako ve dne a obléci na sebe Krista!“ Je to náročná, ale nikoli nesplnitelná výzva. Celý článek...

20.11.2016 11:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Je jenom na nás, zda i my Krista přijmeme jako jedinou a nejvyšší autoritu

Je jenom na nás, zda i my Krista přijmeme jako jedinou a nejvyšší autoritu

Ve dvacátých letech uplynulého století, bohatšího na hrůzy válek víc, než kterékoli jiné, vyhlásil papež Pius XI. tuto slavnost Ježíše Krista Krále. (1925) Aby celému světu znovu připomenul toho jediného, ve kterém je naše spása, vykoupení a záchrana. (Zatímco lidé stále podléhají vějičkám falešných mesiášů a klamavým slibům politiků.) Je jenom na nás, zda i my Krista – Krále nebe a země - přijmeme jako jedinou a nejvyšší autoritu, nebo se necháme vést soudobými slepými vůdci. Celý článek...

13.11.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Bůh je pevnou skálou, na které můžeme postavit svůj život i svou věčnost

Bůh je pevnou skálou, na které můžeme postavit svůj život i svou věčnost

Jen Bůh je pevnou skálou, na které můžeme postavit svůj život i svou věčnost. On je LÁSKA a PRAVDA. On dal našim duším nesmrtelnost a šanci na věčnost. Budeme-li mu důvěřovat, budeme-li klást svůj život s důvěrou do Jeho rukou, pak můžeme s nadějí a beze strachu očekávat den, kdy přijde náš Pán! Celý článek...

06.11.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Žít s pohledem do budoucna

Žít s pohledem do budoucna

Smrtí život nekončí, pokračuje dále, ale v jiných rozměrech, v jiné formě. Než uměle konstruovat plané spekulace, je lepší žít s pohledem do budoucna, plným naděje. Vždyť: „co lidské oko nevidělo, co na lidskou mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kde ho milují“. Celý článek...

30.10.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Ježíš stále vyhlíží na křižovatkách našich cest; on nás hledá...

Ježíš stále vyhlíží na křižovatkách našich cest; on nás hledá...

Ježíš, obrazně řečeno, stále kráčí kolem nás a stále jakoby říká: „Pojď za mnou, chci být hostem v tvém domě, pod tvou střechou. Nezdráhejme se, pro naše bláhové, lidské a přízemní předsudky, na jeho slovo pozvání odpovědět. On nás, trpělivý a pokorný, stále vyhlíží na křižovatkách našich cest; on nás hledá, schovávající se za naší bezzubou, lidskou spravedlností. Celý článek...

23.10.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nikoli vnější zbožné skutky, ale upřímnost a pokora, jsou tou pravou cestou k našemu ospravedlnění u Boha

Nikoli vnější zbožné skutky, ale upřímnost a pokora, jsou tou pravou cestou k našemu ospravedlnění u Boha

Naše víra, i když v tomto světě vysmívaná, může být pro nás paradoxně velkým nebezpečím pýchy. (A pýcha, jak známo z lidového pořekadla, předchází pád.) Na to si vzpomeňme, až budeme v pokušení se na někoho kolem nás dívat spatra jenom proto, že není tak dobrý, tak zbožný jako my. Ono totiž, a v tom je ten háček, nikoli vnější zbožné skutky, ale upřímnost a pokora, jsou tou pravou cestou k našemu ospravedlnění u Boha. Celý článek...

16.10.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
V modlitbě je obrovská síla

V modlitbě je obrovská síla

Teprve, až se dokážeme odpoutat od svých představ a plánů a skloníme se před Boží vůlí a necháme Boha svobodně jednat, zažijeme, kdo je to Bůh. (A uvidíte, že se nestačíte divit, jaká geniálně jednoduchá a krásná řešení našich zápasů, obtíží a peripetií života, má pro nás Bůh přichystána.) Celý článek...

09.10.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jít podle kompasu našeho svědomí

Jít podle kompasu našeho svědomí

Vezeme se na káře své pochybené, rutinní, víry a snad ani netušíme, jak zavádějící je to cesta. Víte co by nám prospělo? Vystoupit! A jít raději pěšky. Pomalu sice a s námahou. Jen podle kompasu našeho svědomí. Celý článek...

24.09.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Naši hodnotu v Božích očích neurčuje náš majetek, naše postavení, naše tituly

Naši hodnotu v Božích očích neurčuje náš majetek, naše postavení, naše tituly

Boží slovo je stále aktuální. I dnešní texty, ač staré tisíce let, nám mají co říci. Třeba to, že i naši budoucnost, naši hodnotu v Božích očích, neurčuje náš majetek, naše postavení, naše tituly a co já vím, co ještě; ale náš vztah k Bohu a k bližnímu! Celý článek...

18.09.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Tohle evangelium se nás netýká?

Tohle evangelium se nás netýká?

Řeknete možná, že se vás tohle evangelium netýká, vy jste přece poctiví a nikoho jste ani nepodvedli, ani neokradli. To vám rád vě­řím. Ale v očích Božích tím ještě nejsme svatí. I my jsme spoutáni mnohými zbytečnostmi; i my se pachtíme za uznáním; i my chceme být dobří v očích druhých a už tolik neusilujeme být takovými i v očích Božích. Celý článek...

11.09.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Láska se nevysvětluje, nezdůvodňuje. Láska miluje.

Láska se nevysvětluje, nezdůvodňuje. Láska miluje.

Není těžké uhádnout, co Ježíš chtěl tímto podobenstvím svým posluchačům sdělit. Je tak srozumitelné... A co víc, je určeno i pro nás. Co my nato? Ano, co my? Chceme skutečně jít k Otci? Nechat se obdarovat, přijmout pozvání na hostinu? Věříme, opravdu věříme, v lásku Otcovu k nám? Věříme, že je k nám velkorysý, že nám odpouští, že nás miluje? Celý článek...

04.09.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Dejme kříži ve svém životě pozitivní náboj

Dejme kříži ve svém životě pozitivní náboj

Když dáme kříži ve svém životě pozitivní náboj a i to všechno těžké a bolestné PŘIJMEME jako dar a dokážeme NÉST a OBĚTOVAT, pak jsme praví Kristovi učedníci. A pak z toho, co bylo pro nás těžké a obtížné, můžeme učinit dar, OBĚŤ pro druhé. Je to vlastně tak jednoduché. Kristus se pro nás OBĚTOVAL. Když my budeme schopni OBĚTOVAT své vidění světa, své domnělé i skutečné, kříže pro Krista a pro druhé, budeme správní Kristovi učedníci. Ne dokonalí a bezchybní, ale dobří. A o to právě jde. Celý článek...

28.08.2016 07:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Pokora nezbytně patří ke zralé lidské osobnosti

Pokora nezbytně patří ke zralé lidské osobnosti

Troufám si říci, že POKORA nezbytně patří ke zralé lidské osobnosti. Bude to tím, že opravdová velikost člověka nespočívá v jeho VYVYŠOVÁNÍ, ale ve vědomí své skutečné VELIKOSTI. Všichni nepochybně znáte ty trapné lidské trpaslíky, ony nadutce, jejichž jediným životním cílem je být NĚKÝM, být vidět... Čím větší úsilí, čím vyšší post, čím okázalejší život - tím jsou ve skutečnosti prázdnější. Celý článek...

21.08.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Každý může být vítěz

Každý může být vítěz

Zatímco na olympiádě je nespočet závodníků a disciplín, ale vždy jen jedno první místo, které získá jen jediný; na Boží olympiádě je tomu úplně jinak. Naštěstí pro nás. U Boha není žádný favorit, ani žádný outsider. Není jen jeden jediný, ten nej, nej, ale do cílové pásky Božího království může doběhnout, dojít, ba se i dobelhat, každý. Celý článek...

14.08.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Realitu rozděleného světa, rozdělených národů a rodin vytváříme my sami

Realitu rozděleného světa, rozdělených národů a rodin vytváříme my sami

O tomto napětí Ježíš mluví, o napětí, jehož zdrojem je to, že mnozí v Krista nevěří a praxe křesťanské lásky, Boží spravedlnosti a života v pravdě, je pro ně nepřijatelná. Realitu rozděleného světa, rozdělených národů a rodin vytváříme my sami, tu nelze svalovat na Krista. Celý článek...

06.08.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Víra je schopností žít svůj život naplno

Víra je schopností žít svůj život naplno

Víra je kladný postoj k budoucnosti. A nejen to, víra je i kladný postoj k přítomnosti, je schopností žít svůj život naplno, v důvěře a beze strachu. A tak na závěr ještě jedna otázečka: jak žijeme se svým Pánem tady a teď? Mohl by mne - nás, nazvat blahoslavenými, bdělými a pohotovými služebníky? Celý článek...

31.07.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jsme tu pouze na cestě

Jsme tu pouze na cestě

Jistý bohatý turista přenocoval v kartuziánském klášteře. Udiven strohou výbavou cely, zeptal se mnicha, který jej provázel: „Kde máte váš nábytek?“ „A kde máte vy, vážený pane svůj nábytek?“, odpověděl mnich úmyslně na otázku otázkou? „Já? Já tudy přece jen projíždím.“ „No právě“, odpověděl řeholník, „my jsme tu také pouze na cestě“. Celý článek...

24.07.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se prosit

Nebojme se prosit

Slova Kristova příslibu nikdy nepřestanou platit, je jen na nás, zda je vezmeme vážně a nebudeme se ostýchat prosit stejně neodbytně jako Abrahám, či jako onen bezejmenný přítel, u Božích dveří. Vždyť Kristus nás nazval přáteli a Bůh nás ve křtu přijal za své děti. Je snad myslitelné, že by Bůh nesplnil přání svých dětí, tím spíše, když se na něho obrací tak důvěrným oslovením: „TATÍNKU“? Celý článek...

18.07.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
O pohostinnosti

O pohostinnosti

Na první poslech mají jak prvé čtení, tak i evangelium, společné téma. A tím je, řekněme: POHOSTINNOST. Celý článek...

10.07.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kdo je můj bližní?

Kdo je můj bližní?

Dnešní podobenství, které jsme v evangeliu slyšeli z úst Kristových, je notoricky známé. Podobenství o milosrdném Samaritánovi. Nechci dnes rozebírat toto krásné podobenství, vždyť je tak jasné, tak průzračné a také tak oslovující, že nepotřebuje komentáře. Podívejme se spíše na situaci, která tomuto Kristovu podobenství předchází. Celý článek...

03.07.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
O kněžském povolání

O kněžském povolání

V evangeliu je řeč o bohaté žni (jak by ne, vždyť ji zasel sám Boží Syn!) a dělnících na Božím poli, které Ježíš POSÍLÁ, aby byli jeho svědky a hlasateli jeho učení. A těmi jsou především kněží, ti, kteří s neméně silnou naléhavostí zažívají i další Kristova slova: „Posílám vás, jako ovce mezi vlky.“ A k tomu dále: „Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte.“ Celý článek...

26.06.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
 Od sebezdokonalování nemáme nikdy padla

Od sebezdokonalování nemáme nikdy padla

...Následovat Krista není věc výběru podle inzerátu. Zde se nenabízí taková a taková platová třída, ani pracovní doba a dovolená se v Kristově povolání nevymezuje. Od Krista, od víry a lásky, nemáme nikdy pohov; od sebezdokonalování nemáme nikdy padla. Jít za Kristem znamená dát se cele do služby a neohlížet se po druhých. Celý článek...

19.06.2016 10:20, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Následování Ježíše není, a ani nemůže být, nezávaznou procházkou...

Následování Ježíše není, a ani nemůže být, nezávaznou procházkou...

Ježíš je tedy nejen předmětem naší víry, naší naděje, ale co víc, I našeho NÁSLEDOVÁNÍ. Jenomže, ono následování není, a ani nemůže být, nezávaznou procházkou. Je cestou vzdání se sebe sama, své sebestřednosti, onoho „ztracení sebe sama“, vzdání se svého života. To neznamená rezignovat na svůj život, naopak, naplnit jej – ale paradoxně tím, že se jej budeme vzdávat – pro druhé, pro Krista. Celý článek...

12.06.2016 18:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Hřích a odpuštění

Hřích a odpuštění

V biblických textech, připadajících na dnešní neděli, bylo nejfrekventovanějším pojmem slovo HŘÍCH. Výraz, který je nepopulární a, k naší škodě, ze slovníku dnešního člověka téměř vymizelý. Celý článek...

05.06.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jsme povoláni k životu skrze křest a své obrácení

Jsme povoláni k životu skrze křest a své obrácení

Jsme nemenšími hříšníky, než byl sv. Pavel před svým obrácením, ale jsme také, stejně jako on, povoláni k životu skrze křest a své obrácení. To je to prvé, co Ježíš, po svém křtu, říká Božímu lidu: „Obraťte se a věřte evangeliu!“ Tato slova jsou určena i nám. Neměli bychom je přeslechnout, nechceme-li zemřít bez naděje na své vzkříšení, na svůj nový život. Celý článek...

29.05.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Bez duchovního, transcendentálního rozměru nelze hodnotně žít

Bez duchovního, transcendentálního rozměru nelze hodnotně žít

Slavnost Těla a Krve Páně

Kdybychom si nechali při slavnosti Těla a Krve Páně amputovat eucharistického, osobního, sebevydávajího se Krista, pak nejenže nemáme co slavit, pak nemáme pro co žít. Náš život by totiž postrádal ten nejdůležitější rozměr. Duchovní, transcendentální rozměr. A bez něj nelze hodnotně žít, leda naprázdno živořit, bez jiskřičky naděje. Celý článek...

15.05.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nechat se Duchem svatým prostoupit, oživit, obnovit

Nechat se Duchem svatým prostoupit, oživit, obnovit

Seslání Ducha svatého

Duch svatý je často přirovnáván k síle, k energii, k větru, k ohni, k prameni oživující vody. Tyto základní, život dávající elementy, nemůžeme jakkoli spoutat, usměrnit. Ani si je vynutit. Stejně tak i Duch svatý vane jak chce a kde chce. Naším životním úkolem je jediné. Nechat se tímto Duchem prostoupit. Oživit. Obnovit. Celý článek...

08.05.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Opravdové jednoty je ve světě právě tolik, kolik je v něm opravdové lásky

Opravdové jednoty je ve světě právě tolik, kolik je v něm opravdové lásky

7. neděle velikonoční

A teď se zadívejme sami na sebe! Je v nás a kolem nás, jednota? Jsou naše rodiny jednotné? Vládne jednota v našich městech a obcích? V naší církvi? Je náš demokratický stát jednotou v mnohosti? A, existuje vůbec jednota ve světě? Domnívám se, že opravdové jednoty je ve světě právě tolik, kolik je v něm opravdové lásky. Celý článek...

01.05.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jde o to, před čím se skloníme, co přijmeme za své

Jde o to, před čím se skloníme, co přijmeme za své

6. neděle velikonoční

Jestliže jsme plní neklidu, nepokoje, napětí, stresu a kdoví čeho ještě, pak je to také určité znamení. Znamení toho, že jsme Ducha sv. nepřijali, že jsme se Ježíši a Jeho slovu neotevřeli. Vždyť Duch sv. je Duchem Božím, Duchem Kristovým; a život v lásce, v pravdě a ve víře, přináší člověku vnitřní radost a pokoj. Tedy přesně to, co tak usilovně hledáme a co nám tento svět, postavený na výnosu a výkonu, namísto na lásce a pravdě, nikdy nemůže dát. Jde o to, před čím se skloníme, co přijmeme za své. Celý článek...

24.04.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kéž by naše křesťanství bylo na nás čitelné a zjevné

Kéž by naše křesťanství bylo na nás čitelné a zjevné

Pátá neděle velikonoční

Kéž by naše křesťanství bylo na nás čitelné a zjevné. Ne spoustou laciných slov, vnějšími, manifestačními projevy, ale vnitřní schopností lásky, odpuštění, tolerancí a vstřícností. Ano, podle toho, a ničeho jiného, nás ostatní, ti, kteří nesdílejí naši víru, poznají: budeme-li mít lásku k sobě navzájem! (To není bezzubý závazek, ani nezávazný výstup jalových konferencí a zasedání, to je program, výzva, poslání…!) Celý článek...

17.04.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Potřebujeme vědět, že kráčíme ve svém životě k nějakému cíli

Potřebujeme vědět, že kráčíme ve svém životě k nějakému cíli

Čtvrtá neděle velikonoční

V běhu dní jsme zahlceni svými všedními starostmi a kdeco považujeme za důležitější, a podstatnější, než úvahy o smyslu života a jeho naplnění. Ty mnohdy odkládáme „na potom“, vždyť je třeba tolika věcí dosáhnout, vybudovat si postavení i tu střechu nad hlavou. Ano, to vše je důležité a k našemu životu nezbytně patří. Ale pro své aktivity, pro své představy o tom, jak žít a co vykonat, zapomínáme na perspektivu věčnosti. Celý článek...

10.04.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kristus i beze slov odpovídá na všechny otázky našeho života

Kristus i beze slov odpovídá na všechny otázky našeho života

Třetí neděle velikonoční

... Bylo to onoho rána takové upřímné ticho. Nikdo se na nic nevyptával, nebylo třeba se ptát, vždyť Kristus i beze slov odpovídá na všechny otázky našeho života. Byla to hluboká MODLITBA těch, kteří jsou spolu. A toto společenství pokoje s Kristem a v Kristu můžeme prožívat i MY. Potřebujeme k tomu na jedné straně víru v Krista a straně druhé vědomí své slabosti a toho, že Krista k svému životu nezbytně potřebujeme. Celý článek...

03.04.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Pochybnost může být pro náš život pozitivní zkušeností

Pochybnost může být pro náš život pozitivní zkušeností

Sama pochybnost může být pro náš život pozitivní zkušeností. Bývá totiž cestou k hledání pravdy, k hlubšímu přesvědčení, k prohloubení víry a důvěry. Vidíme ostatně, že Ježíš Tomáše za jeho pochybovačnost neodsuzuje, stejně jako nás v našich pochybnostech a malomyslnosti. Vždyť o nich ví a s nimi i počítá. Ale nám, stejně jako jemu říká: „Nebuďte nevěřící, ale věřící!“ Celý článek...

27.03.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Kristus vstal z mrtvých!

Kristus vstal z mrtvých!

Hod Boží Velikonoční

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH! - to je hlavní motiv dnešního dne, dnešní mše sv., celé velikonoční doby, která je před námi. Kristus vstal z mrtvých! Celý článek...

26.03.2016 20:30, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Velikonoční vigilie je největší událostí celého roku

Velikonoční vigilie je největší událostí celého roku

Zmrtvýchvstání - VIGILIE

Věřte mi, nebo ne, Velikonoční vigilie je největší událostí celého roku. My jsme si zvykli pokládat za nejvýznamnější slavnost Narození Pána, vánoce, ale není to správné a pravdivé. O betlémské noci se narodil Boží Syn, náš Spasitel, ale do dnešní noci totiž zahrnujeme celé dějiny lidstva, celé dějiny spásy, do dnešní noci zahrnujeme celou minulost i budoucnost Božího lidu. Celý článek...

25.03.2016 18:00, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Život s Kristem dává smysl našemu pozemskému životu

Život s Kristem dává smysl našemu pozemskému životu

Velký pátek

Život s Kristem a v Kristu, život v duchu a v pravdě, je – a jistě vám neprozradím nic nového, náročný. Ale, a to především, je krásný. Dává smysl našemu životu pozemskému a uvádí do života nebeského. Proto církev po celá staletí zpívá: „AVE CRUX, SPES UNICA“ – BUĎ ZDRÁV KŘÍŽI, NAŠE JEDINÁ NADĚJE“. Přidejme se i my k tomuto chvalozpěvu, opěvující KŘÍŽ. On je skutečně naší jedinou nadějí, naší cestou. Celý článek...

24.03.2016 20:15, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zelený čtvrtek - slavnost par excellence

Zelený čtvrtek - slavnost par excellence

Zelený čtvrtek, jak jsme zvyklí, tento, navýsost důležitý den nazývat, je bezesporu slavností par excellence. Je v něm obsaženo tolik symbolů, a v jeho liturgii je zhuštěno tolik lásky. Jeho největším darem je dar Eucharistie – Ježíš, Boží Syn, se VYDÁVÁ, cele daruje a stává se bezmocným, v oběti Těla a Krve, pro nás zhmotněné pod způsobami chleba a vína. Celý článek...

20.03.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Květná neděle nás uvádí do vrcholného období celého liturgického roku, do tzv. Svatého týdne

Květná neděle nás uvádí do vrcholného období celého liturgického roku, do tzv. Svatého týdne

Květná neděle

Květná neděle nás uvádí do vrcholného období celého liturgického roku, do tzv. Svatého týdne, ve kterém si církev připomíná největší a nejdramatičtější události ze života Ježíše Krista. Události, které rozhodně nejsou samoúčelné, vždyť byly prožity pro nás a kvůli nám. A také pro odčinění nesmírné křivdy, kterou spáchal člověk proti Bohu. Ale pěkně popořádku. Celý článek...

13.03.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
"...Nemusíme se vláčet životem s těžkou koulí svých hříchů na noze. Můžeme je odevzdat Kristu..."

"...Nemusíme se vláčet životem s těžkou koulí svých hříchů na noze. Můžeme je odevzdat Kristu..."

Ano, nemusíme se vláčet životem s těžkou koulí svých hříchů na noze. Můžeme je odevzdat Kristu, nechat je uzdravit a dovolit mu, aby nás proměnil. A jít! Kam jinam, než dopředu? Kam jinam, než ke světlu, k pravdě, k životu. Ke komu jinému, než ke KRISTU! Celý článek...

06.03.2016, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebojme se „vstát a jít k Otci“!

Nebojme se „vstát a jít k Otci“!

4. neděle postní

Toto nádherné podobenství nepotřebuje vysvětlujících komentářů. Je nad slunce jasné, že Ježíš zde mluví o nás a o našem Otci. Všichni bez rozdílu jsme se nejednou proti otcovské Boží lásce provinili a všechny bez rozdílu nás Bůh Otec přivinul do své náruče. A to ne jednou, ale mnohokrát. A zatímco my se k Bohu přibližujeme jen pomalými, nesmělými krůčky tápavé a provinilé chůze, On k nám ve své lásce směřuje daleko rychleji. Spěchá, doslova běží vstříc s otevřenou náručí. Celý článek...

28.02.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Kdyby byl Bůh, tak se to, či ono nestalo, to, či ono by přece nemohl dopustit..."

„Kdyby byl Bůh, tak se to, či ono nestalo, to, či ono by přece nemohl dopustit..."

3. neděle postní

...V této souvislosti si vybavuji námitku, která se často ozývá, (a to i z úst věřících), že „kdyby byl Bůh, tak se to, či ono nestalo, to, či ono by přece nemohl dopustit...“ Nejspíš jste ji také nejednou slyšeli. A možná, že jste ji někdy, kdy se zlo, neštěstí a bolest kolem vás zdály k neunesení, sami říkali, nebo alespoň mysleli. Ono: „kdyby byl Bůh, tak by nemohl dopustit - všechny ty války, tolik násilí, nespravedlnosti, zbytečných smrtí... Kdyby...“ Ale z čeho to vlastně Boha viníme? Z neschopnosti? Nezodpovědnosti? Nebo poťouchlosti, s níž si někde na obláčku mne ruce, jak nás zase dostal? Celý článek...

21.02.2016, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vystupovat z přízemnosti svých běžných denních starostí a aktivit, na osamělé, vyvýšené místo...

Vystupovat z přízemnosti svých běžných denních starostí a aktivit, na osamělé, vyvýšené místo...

2. neděle postní

...Pro modlitbu, pro setkání s Bohem, je však třeba vytvořit v sobě i kolem sebe, vhodný prostor. Učedníci stoupají s Ježíšem na horu, aby se s ním modlili. I my, obrazně řečeno, můžeme a máme, vystupovat z přízemnosti svých běžných denních starostí a aktivit, na osamělé, vyvýšené místo, abychom mohli být s Bohem v tichosti sami a tak se s ním setkat... Celý článek...

14.02.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Nenechat se zblbnout“

„Nenechat se zblbnout“

1. neděle postní

Nabízím předsevzetí typu: „nenechat se zblbnout“ - pokušeními tohoto vyprázdněného světa  a jeho bezduchou morálkou,  bulvárním tiskem a komerčními televizními „kanály“ (doslova). Co třeba: každý den udělat maličký, byť sebemenší, skutek blíženecké lásky; udělat někomu (samozřejmě nezištně a neokázale) radost - a postit se - ne toliko od jídla, ale především od zbytečných slov, planých řečí, od posuzování druhých, dvojsmyslných narážek, od sebeoslavných a sebestředných řečí. Celý článek...

10.02.2016, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Postní doba nám nabízí mnohem více, než jen křížek na čele. Nabízí nám proměnu.

Postní doba nám nabízí mnohem více, než jen křížek na čele. Nabízí nám proměnu.

Tak nám dnes začala postní doba. To je myslím, zbytečná informace, to víte všichni, a mnozí z vás dnes právě proto do našeho chrámu přišli. A někteří také kvůli tzv. Popelci, křížku z popela na čele. Dobře, to je v pořádku. Ale pokud by nám šlo jen o ten křížek, který beztak večer smyjeme, pak by pro nás mohla postní doba skončit už dnešní večerní hygienou. Ale to by byla škoda! Celý článek...

07.02.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Nebát se nechat unášet vanutím Ducha sv.

Nebát se nechat unášet vanutím Ducha sv.

5. neděle v mezidobí

K tomu, abychom se ponořili do modlitby, abychom nabrali ve svém duchovním životě onu potřebnou hloubku, je třeba rovněž zajet na hlubinu. Nebát se opustit zvykovost a vydat se na náročnou a nejistou Kristovu cestu. Napnout plachty své modlitby, své touhy po setkání s Pánem, a nebát se nechat unášet vanutím Ducha sv. Zanese nás do nejistých vod, do zdánlivě neproniknutelných temnot hlubiny vlastní duše – ale: jedině hluboký duchovní život může přinést své plody! Celý článek...

31.01.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Hněv je, jak známo, špatný rádce

Hněv je, jak známo, špatný rádce

4. neděle v mezidobí

I nám se totiž může stát, že ovlivněni veřejným míněním, nebo rozkolísáni vlastními pochybnostmi, buď Krista samého, nebo alespoň to, co ho reprezentuje, tj. církev, křesťanskou morálku, nebo i hlas vlastního svědomí - ODMÍTNEME. A učiníme tak zpravidla rovněž zmanipulováni - svými emocemi, stejně jako rozvášněný dav z nazaretské synagógy. Takovéto naše jednání však není o nic moudřejší, než to jejich. Celý článek...

24.01.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Tón, který je slyšitelný jen pro Boha

Tón, který je slyšitelný jen pro Boha

3. neděle v mezidobí

Také v životě dnešního člověka je několik dní zcela mimořádných, - dní, které vystupují z šedi těch ostatních. Den svatby, den narození dětí, den skončení studia, i první den v práci... takové dny si uchováváme v paměti. A mezi tím nekonečná řada dní, kdy se nic výjimečného neděje; dní které ubíhají v zapomnění, jeden podobný druhému. Celý článek...

17.01.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Co všechno bude muset ještě Ježíš proměnit v našem životě, abychom v něj i my opravdu, bytostně, uvěřili?

Co všechno bude muset ještě Ježíš proměnit v našem životě, abychom v něj i my opravdu, bytostně, uvěřili?

Máme za sebou, v rozmezí necelých dvou týdnů, tři svátky, které církev spojuje jedním názvem: THEOFANIE, nebo, chcete-li: ZJEVENÍM PÁNĚ. Všechny tři nám představují Ježíše, jako toho, který se zjevil, byl odhalen, rozpoznán, jako Boží Syn, ale pokaždé v jiném prostředí a v jiné situaci. Celý článek...

10.01.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Křtu Páně

Křtu Páně

Dnešní neděle je poslední nedělí vánoční doby, jí toto zvláštní a podmanivé období církevního roku končí. (Zítra se ve většině kostelů budou uklízet jesličky, z domácností zmizí vánoční stromky) Ostatně, známá pravda o tom, že: „když něco končí, tak zároveň něco jiného začíná“, platí i pro cyklus liturgického roku. Zítřkem tedy počíná všední období liturgického mezidobí. Ale dnes je právě tato neděle, neděle Křtu Páně. Celý článek...

06.01.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Zjevení Páně

Zjevení Páně

Na slavnost Zjevení Páně nasloucháme rok co rok stejným textům Písma sv., textům o velkém Božím příslibu a naději, která dostává hmatatelný obraz v „nalezení dítěte s jeho matkou Marií“. Co však předchází Zjevení Páně, je znamení SVĚTLA. A já bych se pro letošní kázání u tohoto pojmu zastavil. Celý článek...

03.01.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Druhá neděle po Narození Páně

Druhá neděle po Narození Páně

Vzhledem k pořadí dnů v týdnu, není pravidlem, abychom každý rok slavili ještě tzv. Druhou neděli po Narození Páně. (V předchozích letech se na ni nedostalo.) A tak, díky této neděli, jakoby „navíc“, jsme mohli slyšet liturgické texty, které nám církev nabízí. Celý článek...

01.01.2016, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

Vstup do nového roku konáme, mohli bychom říci, pod ochranou a patronátem Panny Marie. V tom samém je už cosi symbolického. Tak, jako vstupujeme do svého života zaštítěni a chráněni náručím své matky, tak také do nového roku vstupujeme zaštítěni milujícím mateřstvím Matky Boží a matky nás všech, Panny Marie. Celý článek...

28.12.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Svátek svatých Mláďátek

Svátek svatých Mláďátek

Ještě po staletích nás zrůdný Herodův rozkaz - povraždit všechny nemluvňata v Betlémě - naplňuje spravedlivým hněvem. A právem. Celý článek...

27.12.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Svátek Svaté Rodiny

Svátek Svaté Rodiny

Domnívám se, že svátek Svaté rodiny, tradičně slavený první neděli po vánocích, se výborně hodí, nebo spíše: zapadá, do atmosféry vánoc. Jestliže centrální postavou vánoc je Ježíš, pak nám přece nemůže uniknout, že je tu také Panna Maria... a sv. Josef... Celý článek...

26.12.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Vánoce nejsou jen sladkou poezií vytrženou z realit

Vánoce nejsou jen sladkou poezií vytrženou z realit

Svátek sv. Štěpána

Včera jsme slavili slavnost narození Božího Syna a dnes už slavíme svátek mučedníka. To se může zdát na první pohled poněkud netaktické. Proč nám liturgický kalendář nedopřeje chvíli setrvat v radostné náladě vánoc, proč nám hned den po radosti z Narození připomíná bolest z násilné smrti? Snad proto, abychom si více uvědomili souvislosti. Celý článek...

25.12.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slavnost Narození Páně

Slavnost Narození Páně

Ranní mše sv. o slavnosti Narození Páně má už od 6. stol. své vlastní jméno – říká se jí „Pastorální-pastýřská“. Ne náhodou, vždyť pastýři v ní hrají nepřehlédnutelnou roli. Celý článek...

24.12.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Jaké jsou Vánoce ve skutečnosti?

Jaké jsou Vánoce ve skutečnosti?

Začnu dnešní noční promluvu, kdy všechno v nás a kolem nás je naplněno čímsi nedefinovatelným a netušeným, docela prozaickou otázkou: Co vlastně jsou Vánoce? Každý z vás asi odpoví jinak. Celý článek...

20.12.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
V samém závěru adventní doby

V samém závěru adventní doby

Čtvrtá neděle adventní

Nacházíme se v samém závěru adventní doby a večer, který tradičně nazýváme večerem Štědrým, je už na spadnutí. Dříve však, než se po štědrovečerní rybě, (ryba je symbolem křesťanů), odebereme k rozsvícenému vánočnímu stromku (obrazu stromu uprostřed rajské zahrady; stromek je zelený, protože symbolem života; svítí, protože je odrazem Světla světa – Ježíše Krista) zastavme se u jednoho slova, které jsme dnes slyšeli a které je také s vánocemi neodlučitelně spojeno. Celý článek...

13.12.2015 10:45, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Radostná neděle

Radostná neděle

Třetí neděle adventní

Dnešní, třetí neděli adventní, nazýváme nedělí gaudete, tj. nedělí radostnou. Nejspíš to znamená, že bychom se měli dnes (ale jistě nejen dnes, lépe, zvláště dnes), radovat. Ale, co je to radost? Celý článek...

06.12.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Advent - doba mimořádné aktivity

Advent - doba mimořádné aktivity

Druhá neděle adventní

ADVENT je, jak je nám ostatně neustále připomínáno, dobou očekávání a přípravy. Zatímco pojem čekat se na první poslech jeví jako statický, výraz připravit, ten je dynamický, nabitý aktivitou. A stejně tak i advent, ačkoli je dobou ztišení a usebrání, je ve skutečnosti dobou mimořádné aktivity. Celý článek...

29.11.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Hle, blíží se dni…“

„Hle, blíží se dni…“

První neděle adventní

„Hle, blíží se dni…“ - tak začínají prvá slova dnešní bohoslužby slova. Ano, blíží se dni – vlastně už nastaly, oné zvláštní doby, kterou církev nazývá adventem. Minulou neděli jsme oslavili konec liturgického, církevního roku, slavností Ježíše Krista Krále; toho, který je Pánem nebe i země, celého vesmíru a přitom tak osobně, také Pánem každého z nás. Celý článek...

22.11.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
„Ty jsi přece král?“ „Ano, já jsem Král!“

„Ty jsi přece král?“ „Ano, já jsem Král!“

34. neděle v mezidobí - Krista Krále

Podivný dialog. Představitel světské moci a odsouzenec na smrt. A přece - v onom Pilátově: „Ty jsi přece Král?“ zaznívá ještě výsměch a pohrdání, ale současně i zájem, možná i úcta. Pilát není člověk vysokých morálních kvalit a také není žádný citlivka. Ale jedno je mu jasné. Celý článek...

15.11.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Co bude znamenat druhý Kristův příchod?

Co bude znamenat druhý Kristův příchod?

33. neděle v mezidobí

Slavíme předposlední neděli církevního roku, příští, poslední, bude, jak jistě víte, nedělí, kdy oslavíme Ježíše Krista Krále. A my jsme mohli už dnes, v druhém čtení, vyslechnout jakousi teologickou přípravu na tuto slavnost, to když nám bylo připomenuto, že, cit.: „Ježíš Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždy posadil po Boží pravici.“ Celý článek...

08.11.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Což si takhle založit svůj osobní účet nezištné lásky u Boží banky?

Což si takhle založit svůj osobní účet nezištné lásky u Boží banky?

32. neděle v mezidobí

Zploštit a zneužít poselství dnešního evangelia jen na pobídku k větší štědrosti našich příspěvků do církevních pokladniček, či nespočetných výzev a složenek na, jinak jistě potřebné a dobročinné, účely a nadace, mně připadá až neuctivé k poselství dnešního evangelia (i když se tak nezřídka děje). Vždyť zde jde o víc, než jen o finanční či jiné příspěvky. Celý článek...

31.10.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Slavíme slavnost celého nebe!

Slavíme slavnost celého nebe!

Navzdory tomu, že na dnešní neděli připadá 31. neděle v mezidobí, slavíme v celé církvi slavnost „Všech svatých“. Ta totiž má jakoby přednost před nedělí, (a to i přesto, že každou neděli církev slaví jako slavnost). Ale uznejte sami, my dnes neslavíme slavnost nějakého světce, dokonce ani Panny Marie či Ježíše – my slavíme slavnost celého nebe! Celý článek...

23.10.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
"Obrátit se!"

"Obrátit se!"

Tak, jako při každé mši sv., otevíráme nejprve prvé čtení. Tak také já začnu hezky od začátku, od prvého čtení. Z úryvku z knihy Jeremiáše. Celý článek...

17.10.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být křesťanem, znamená přijmout službu druhým. Být křesťanem znamená sloužit celku.

Být křesťanem, znamená přijmout službu druhým. Být křesťanem znamená sloužit celku.

Na světě je několik miliard lidí. A přece, každý člověk je jiný, každý je nezaměnitelný originál. Mnohé vlastnosti však máme my lidé společné – lišíme se jen tím, že u někoho vystupují více na povrch, u jiného nejsou tak patrné. Mám na mysli především naši sebestřednost, ctižádostivost, touhu vyniknout, atd. Ale, nechci posuzovat, (natož odsuzovat), chci mluvit o tématu dnešních biblických čtení. Ona totiž mluví o MOCI a o SLUŽBĚ. Celý článek...

10.10.2015, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie
Být vnitřně bohatý a svobodný

Být vnitřně bohatý a svobodný

Požadavkem evangelia je být vnitřně bohatý a svobodný. Nesvázaný vlastněním čehokoli, nebo i kohokoli. Je to prosté, protože jakékoli vnitřní otročení (čemukoli, případně komukoli), nás tím samým uzavírá další výzvě, a to vrcholné výzvě, evangelia: „Přijď a následuj mne!“ Celý článek...

 
Nahoru