19.03.2020 09:00, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Sv. Josef - patron pro dnešní kritickou situaci

Sv. Josef - patron pro dnešní kritickou situaci

Mt 1,16-24

Sv. Josef

Sv. Josef patří nepochybně mezi nejznámější a nejuctívanější svaté. Není dávno doba, kdy jeho jméno bylo nejčastějším, bylo téměř pravidlem, že jej nesl každý prvorozený syn v rodině. Dnes je jméno Josef sice na ústupu, ale móda a obliba křestních jmen přece nic nevypovídají o jejich svatých nositelích. Z hlediska významu je sv. Josef stále na špici ve sboru svatých a jeho přední místo není náhodné. Vždyť se staral o samotného Ježíše! Pečoval o něj a chránil jej! Byl svědkem jeho prvních krůčků a učil jej základy tesařského řemesla. Kdo ze svatých (kromě Panny Marie - samozřejmě), měl k Ježíši tak blízko? A kdo v takové míře osvědčil svou pokoru, tichost, zodpovědnost, spravedlnost a shovívavost? Sebeovládání a nesobeckost?

Sv. Josef je takovým zvláštním světcem. Je velkým mužem, velkou osobností a přitom zůstává v pozadí, neznámým. Žil vedle Ježíše a přece se jeho stopy ztrácejí ve tmě. Nikdo neví kdy, a kde se narodil, kdy a kde zemřel. Krátce před narozením Ježíše Krista vystupuje na scénu dějin spásy, aby zde zazářil v jedné z hlavních rolí a pak neznámo jak a kdy, zmizí za scénou. Sehrál svoji úlohu a ustupuje do stínu, snad aby nezastiňoval toho, který je hlavním protagonistou děje celých dějin i každého z nás. Ježíše Krista.

Čím je sv. Josef tak veliký?

V jednom karmelitánském hymnu je nazýván „Doktor mysticus“. Je mužem, který nás neučí slovy, ani vznosnými kázáními, ani hlubokomyslnými úvahami, ale jeho školou je MLČENÍ. V celém Písmu sv. od něho nenajdeme ani slůvko. Evangelium přijalo jeho mlčení a nese je celými věky. Sám Bůh před ním mlčel a on, sv. Josef odpověděl stejnou obětí mlčení. Jedná se o svatou výměnu lásky mezi Bohem a jeho tvorem. Konečně, neplatí snad – a to i v našich mezilidských vztazích, že: „Nejkrásnější řečí lásky je právě mlčení.“ Kde je opravdová láska, nemusí se mnoho mluvit: je to hluboké porozumění bez objasňování a slov. Můžeme tedy říci, že život sv. Josefa nese pečeť mlčení. A přesto, žádný světec nekázal tak výmluvně kázat - o lásce, zodpovědnosti, milosrdenství, sebeoběti a pokoře.

To všechno jsou vlastnosti toho, který byl Bohem vyvolen, aby byl snoubencem Panny Marie a pěstounem Ježíšovým. Mohl by Bůh svěřit svého Syna a Jeho Matku někomu, kdo by neodpovídal Jeho přísným kritériím? Těžko!

Každý ze zkušenosti víme, že opravdová láska bolí. Bolestí lásky si sv. Josef užil bezpochyby dost a dost. Přijal úlohu otce a měl k Ježíšovi opravdovou otcovskou lásku. Ve vztahu k Panně Marii přijal nelehkou úlohu být mužem bez naplnění tělesné lásky. Stál před tajemstvím VTĚLENÍ Božího Syna v mlčení.

Z evangelií také víme, kolik bolesti mu přinesly ty tajemné, nepochopitelné události kolem svaté Rodiny. Muž, který by nebyl tak silný, statečný, naslouchající a zbožný, by těžko zvládl tak náročnou úlohu.

Sv. Josef je veliký světec a dějiny církve, zkušenosti s jeho mocnou přímluvou ukazují, jak křesťané po staletí zakoušejí jeho ochranu. Ježíš mu nic neodepře, vždyť byl jeho pozemským otcem.

Důvěřujme mu i my a utíkejme se pod ochranný plášť jeho přímluv a pomoci.

Když na konci XIX. stol. prožívala církev těžké doby, zasvětil ji papež Lev XIII. do jeho ochrany. Dnes si na něho málokdo vzpomene a u křtitelnic jen zřídka vyslovujeme jeho jméno. Na začátku 3. tisíciletí, kdy prožíváme krizi rodinného života, otcovství a rodičovství, bychom měli více odevzdávat sebe, naše rodiny a děti do ochrany pěstouna Páně. A dnes, v této náročné kritické situaci, kdy pandemie ohrožuje celý svět, budeme jen stěží hledat lepšího patrona a přímluvce. Volejme proto s důvěrou: Svatý Josefe, oroduj za nás!

Jiří Vojtěch Černý


Modlitba k sv. Josefu v naléhavé potřebě

Sv. Josefe, tvoje moc se rozprostírá nad všemi lidskými záležitostmi.

Ty dokážeš uskutečnit i to, co se zdá být nemožné. Pohlédni s otcovskou láskou na veškeré potřeby mé duše - našich duší i těla - těl.

Uděl mi - nám milost, o kterou tě s důvěrou prosím - prosíme …

Amen.

 

 

 

Zájezd do nádherného Tyrolska

 
Nahoru