08.12.2017, autor: Josef Vlček, kategorie: Homilie

U Marie nás udivuje velká perspektiva

U Marie nás udivuje velká perspektiva

Vyvolení Panny za snoubenku a matku Božího Syna, muže Ježíše, Spasitele světa – jaké je poslání ženy dnes? – Vede nás k tomu, aby se ženy více zamýšlely nad svým mateřstvím. Být matkou je velký dar přírody. Matka se postupně ztrácí ve svém synu, vykoná své poslání a zmizí. Je potřeba heroismu, někomu se to nelíbí. Feministky odmítají mateřství. V primitivní společnosti se ženy snížily jenom na chůvy dětí. U Marie nás udivuje velká perspektiva. Anděl jí poodhalí záclonu dějin. Spása světa je blízko a Maria k tomu dává svůj souhlas. Nejde o její soukromou záležitost. Alžběta Marii za to chválí: „Blahoslavená jsi, protože jsi uvěřila“ (Lk 1,45). I ve Starém zákoně je mnoho krásných příkladů víry v Boha – u mužů i u žen. Mariina víra však má zvláštní charakter. Je to podivuhodný zjev v dějinách. Věří v dílo Kristovo. Sv. Augustin to podtrhuje: „Kristus je počatý z víry“. Podobně Tertulián: „Eva uvěřila hadovi, Maria uvěřila andělovi; zlo, které Eva způsobila, Maria vírou napravila“. Bůh si zvolil slabší pohlaví ženy. Povolává k velkým úkolům muže i ženy. Velký význam hrají historické okolnosti, zvyky, sociální poměry různých dob. Pro křesťany jsou živé vzory víc než teorie. Živý příklad pro muže je Kristus, křesťanské ženy se budou vždycky inspirovat Marií. Tím jejich funkce v církvi se stane tím významnější. Maria zrodila z Ducha sv. Krista. I v  dnešní době ženy z Ducha sv. budují mystické Kristovo tělo – církev.

Maria, Matko Naděje, kráčej s námi! Uč nás zvěstovat živého Boha! Pomáhej nám být svědky Pána Ježíše, jediného zachránce. Učiň nás pohotovými k pomoci bližním, pohostinnými vůči potřebným, ochotnými cvičit se ve spravedlnosti. Učiň nás vášnivými staviteli spravedlivého světa. Přimlouvej se za nás a upevňuj nás v jistotě, že se Otcův plán naplní. Jitřenko nového světa, projev se jako Matka Naděje a bdi nad námi! Maria, daruj nám Ježíše! Učiň, abychom ho následovali a  milovali. - Amen.

Vesele. – Janku, sněz už konečně tu polévku, vždyť ji budeš mít studenou! Nevadí, maminko, já jsem otužilý! – Vstávej, Milánku, kohouti už dávno kokrhali! A co je mi do toho? Jsem snad slípka? – Co vás bolí, babičko? Pane doktore, bolí mě za krkem. A nemáte v noci moc pod hlavou? Ani ne, pane doktore, jen deset tisíc. – Správce rybníka upozorňuje rybáře, že loví na zakázaném místě. Provinilec se snaží vykroutit: Já nelovím, já koupu červíka. Pokutu zaplatíte i tak, budíte veřejné pohoršení, poněvadž ten červík nemá plavky, nedá se správce rybníka. – Blondýnky si koupí konzervu. Ale vždyť tu není návod! Určite bude uvnitř! – Zase chci jet do New Yorku. Ale vždyť jsi tam už byl? Ne, včera jsem taky jen chtěl!

Josef Vlček

Foto - zdroj: Wikipedie

 

 

 
Nahoru