15.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Milovat druhé

Milovat druhé

Sk 15,22-31

Jan 15,12-17

Pátek po 5. velikonoční neděli

I dnes pokračujeme v četbě (poslechu) 14. až 16. kapitoly Janova evangelia. I když ne příliš srozumitelná, přesto nabízí vrcholné poselství Ježíše Krista. Předává jej těsně před svou smrtí, a říká zásadní a zavazující slova výzvy, která nemůže, nesmí, ztratit svou naléhavost. „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás! Zůstaňte v mé lásce! Zachovávejte má přikázání.“ Hlavním motivem Kristovy řeči na rozloučenou je láska. Ta je zde zdůrazněna, vyzdvižena, jako samá podstata křesťanství. „Milujte se navzájem!“

Kristus dobře ví, že lásku nelze jenom přikázat, poručit, nadirigovat. Toto přikázání lásky podpírá, odůvodňuje svým vlastním příkladem. Dobře ví, že jedině příklad je tím, co přitahuje, co vábí k následování. On svůj největší důkaz lásky - položit život za své přátele - zanedlouho naplní. Na kříži. A vyzývá své učedníky k témuž. (Který politik by postavil před své straníky podobný program? Jen blázen, protože to je tak zoufala neatraktivní a nemoderní, chtít dnes po lidech nějakou oběť. Kristus však dobře ví, co říká, co požaduje. Nikdy ostatně nepřestane platit, že hodnota lásky se dá měřit jenom hodnotou oběti.)

Kristus dále nazývá své učedníky přáteli. Toto slovo dnes ztratilo svůj původní obsah (bohužel) Když jej říká Kristus, tak jím samým snímá z učedníků vztah podřízenosti a staví je na svou, samozřejmě pouze lidskou, úroveň. Zrovnoprávňuje je. Činí je svými spolupracovníky, společníky svého díla.

A nakonec jim ukazuje samou podstatu jejich vyvolení. Nebyli to oni, obyčejní lidé z Nazareta, kteří dali důvěru Jemu, Božímu Synu; ale naopak, on si vyvolil je a svěřil jim tak těžké a přitom nádherné poslání. Být těmi, kteří ponesou ovoce Jeho učení, ovoce Jeho smrti na kříži do celého světa a skrze toto své povolání budou nástroji Jeho spásy. Stále je bude přitom provázet nevysychající proud Boží milosti. Ovšem, s jednou malou podmínkou: „zůstanou-li v Jeho lásce a budou-li se milovat navzájem.“

Moji milovaní, nejsme sice apoštolové, ale tato Kristova výzva je určena také nám. I my musíme zůstávat v Jeho lásce a milovat se navzájem. (Nemá smysl zastírat, o jak náročný, mnohdy až zdánlivě nemožný požadavek jde. Ale Kristus si za ním stojí svým příkladem a my o něj usilujme svým životem.)

Jiří Vojtěch Černý

 
 
Nahoru