13.05.2020, autor: Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Mýlit se není ostudou

Mýlit se není ostudou

Sk 15,1-6

Středa po 5. velikonoční neděli

Dnes jsme ve Skutcích apoštolů svědky názorového rozdílu, dokonce, dalo by se říci, i hádky.

Vidíme, že i v první, apoštolské Církvi byly různé, protichůdné názory a vidíme také, a to je právě důležité, jak tyto názorové neshody řešili. U těch, kteří se tvářili jako pravověrní, kterým navenek šlo o zachování Starozákonních příkazů, nalézáme více než touhu po čistotě, nevraživost vůči pohanům a závist, že i oni mají stejné dary Ducha sv. To je podle mého názoru pravá příčina jejich, samozřejmě nesprávného požadavku, aby pohané, kteří se stali křesťany, byli obřezáni jako Židé. Proti tomuto názoru stojí Sv. Pavel a Barnabáš - to jsou ti, kteří byli apoštoly právě u těchto pohanů. Kteří byli každodenními svědky zázraků, které s pohany činil Pán. Kteří jim hlásali slovo Boží. Není ani divu, že se tyto dvě názorové kliky jaksepatří pohádaly. Ale teď pozor. I my se nejednou dokážeme s druhými chytnout pro své odlišné názory. Pokud dokážeme udržet základní míru slušnosti a pravidel dialogu, pak se snad až tak nic zlého nestane - dochází prostě k tříbení názorů a protože jsme lidé ovládaní nezřídka emocemi, nejednou i zvýšíme hlas. Tohle se nevyhnulo ani apoštolům. Ale oni nezůstanou u nekonečného dohadování, u vzájemné neústupnosti, u trvání na svém, za jakoukoli cenu, i cenu nevraživosti a nelásky vůči tomu, který má opačný názor. Takto jednáme často my. Ruku na srdce. U apoštolů zvítězí vzájemná láska a rozum. Když se nemohou dohodnout v Antiochii, jdou tam, kde očekávají rozhodné slovo. Do Jeruzaléma. Do střediska tehdejšího křesťanského učení, k apoštolům, kteří jsou chápani jako nejvyšší autorita. Čteme: „Sešli se tedy apoštolové a starší, aby tu věc uvážili.“ Zítra budeme číst, jak tento konflikt dopadl. Prozradím vám tolik, že vítězstvím Pavla a Barnabáše. Ale popravdě řečeno, i morálním vítězstvím druhé strany. Protože ta se podřídila rozhodnutí apoštolů. V tomto závěru vidím nejdůležitější poselství dnešního biblického textu. Není ostudou se mýlit, ale je ostudou neumět si svůj omyl přiznat a přijmout rozhodnutí autority.

Toto dnešní čtení ze Skutků apoštolských má i význam historický. Ono řešení sporné otázky, zda mají být i pohané obřezáni, stejně jako Židé, bylo vlastně prvním apoštolským sněmem v Církvi. Byl to první koncil v dějinách církve. I když trochu jiný, než jaké jsou koncily dnes, přesto se stejnými pravidly. Byl zde přítomen papež = hlava Církve, tj. sv. Petr; byl zde sbor biskupů = apoštolů. A šlo o skutečně vážnou věc. A co je nejdůležitější, odpůrci se sklonili před názorem představených Církve a podřídili se mu. Kdyby se tak nestalo, mohlo být o jednu herezi v církvi více. A možná že i o schisma. Protože neposlušnost vůči církevní autoritě najdeme na počátku každého napětí v Církvi. A víme, že nejednou vedla až k válkám. (Až k mučidlům, jako třeba v případě sobotního oslavence sv. Jana Nepomuckého.)

Jiří Vojtěch Černý

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru