04.12.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Prosme za dar uzdravení našeho duchovního zraku

Prosme za dar uzdravení našeho duchovního zraku

Iz 29,17-24

Mt 9,27-31

Pátek 1. týden adventní

Prorok Izaiáš, který nás provází adventní dobou je doslova a do písmene mužem adventu. Ačkoli žil v 8. stol. př. Kr., viděl svým duchovním zrakem nejen čas, kdy na svět přijde Mesiáš, ale i čas, který je dosud před námi, čas druhého Kristova příchodu.

Ve svém dnešním proroctví Izaiáš říká: „V ten den hluší uslyší slova knihy, z temnoty a mlhy prohlédnou oči slepých, pokorní se rozveselí v Hospodinu a nejchudší zajásají v Izraelově Svatém.“ Krásná perspektiva. Uzdravení těla i duše, znovunalezení harmonie člověka s Bohem a s přírodou, žádný konflikt, násilí, křeč nelásky. Žádné kastování na chudé a bohaté, černé a bílé, všichni se v plnosti radují u svého Pána. Socialisté by to nazvali utopií, my nejspíš „ztraceným rájem“. „Pokorní se zaradují, nejchudší zajásají.“ Ten nový život, který svou přitažlivou silou do sebe vtahuje všechny prvky a všechny síly světa, je čistým pravdivým životem. Každý posměch, nepravost a faleš, a všechny léčky, které ničí a porušují život na zemi, se v této jednotě rozplynou a vyprchají. Neboť: „Zmizí ukrutník, po posměváčkovi bude veta, vyhlazeni budou všichni, kdo jsou pohotoví k ničemnosti, kteří svým slovem svádějí člověka k hříchu, kladou léčky a spravedlivého strhují do nicoty.“

Bude čistý svět čisté pravdy, vnímaný svěžím poznáním, bez pocitu hanby za to, co není dobré a správné. Otevřený, upřímný, čistý svět.

Dnešní člověk plný skepticismu a pochybovačnosti může tento obraz budoucího světa pokládat jen za fatu-morgánu, za zbožné přání a neuskutečnitelnou touhu. Jenomže - to není prorocké fantazírování. To je realita, která bude, a která dokonce už i je! Zatím pro nás nedostižná, zatím oddálená naším pozemským životem plným hříchu. Ale přesto skutečná a blízká. „Království Boží je ve vás“, říká přece Kristus. Nejsme je však schopni odhalit a vidět, ani ve druhých, ani v sobě samých. Pro duchovní svět a jeho hodnoty jsme slepí. Stejně slepí, jako slepci v tom dnešním evangeliu.

Co se však může stát, budeme-li chtít? Můžeme prosit Pána, aby nám dal dar prohlédnutí, dar uzdravení našeho duchovního zraku. Podle receptu z dnešního evangelia stačí jen PROSIT Pána a VĚŘIT, že Jemu není nic nemožné. Platí to pro nás pro všechny, my všichni jsme slepí k tolika skutečnostem Boží lásky a Boží vůle okolo nás.

Pane, otevři oči naší víry, naděje a lásky!

Jiří Vojtěch Černý

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru