19.11.2020, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Neplač, zvítězil Lev z Judova kmene

Neplač, zvítězil Lev z Judova kmene

Zj 5,1-10

Čtvrtek 33. týdne

Včerejší úryvek z Knihy zjevení sv. apoštola Jana byl zakončen oslavným hymnem na Hospodina, který volají trůny nebeské, tak jak je Jan vidí při svém vytržení. Připomenu vám jej: „Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc, protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.“ Dnes v jeho vidění, jimiž překročil brány nebeské, pokračujeme a opět v závěru slyšíme známý hymnus, tentokrát oslavující Ježíše Krista, jako Božího beránka, neboť jedině On je hoden vzít z rukou Božích svitek, obsahující vidění budoucího světa. Jen On, žádný lidský smrtelník, nemá tuto moc; jen Syn Boží, který byl jako Beránek, jako Boží obětina, zabit pro naši spásu. A co tomuto hymnu předchází? V ruce toho, který sedí na trůně je svitek (jinde kniha), popsaný zevnitř i zvenčí – důležitá poznámka, v nebi už nelze nic z toho, co se stalo nebo stane, dopsat, opatřený sedmi pečetěmi (sedm číslo plnosti - časů, dějin…). Avšak vzít z rukou Božích tento svitek a rozpečetit, není nikdo hoden – to je taková výsada, že se ji nikomu v celém nebi nedostává. Zůstane-li však kniha zapečetěná, nebude nikdo vědět, co je v ní, nebude znát věci budoucí. Sv. Jana tato skutečnost natolik dojme, že se ve svém vidění rozpláče. Je však jedním ze starců utěšen – je zde někdo, kdo je hoden – „Hle, zvítězil lev z Judova kmene, Davidův potomek.“ (Zřetelnější odkaz na mesiánskou roli Ježíše nelze podat – lev z Judy: potomek Davidův). Beránek Boží. A Jan jej spatří. Uprostřed trůnu a čtyř bytostí, (to navozuje dojem, že je součástí Božího trůnu. Kristus má usednout po Boží pravici, náleží mu proto stejná úcta jako samému Bohu!) Beránek vypadá jako zabitý. Má sedm rohů a sedm očí – roh je symbol moci, oči jsou narážkou na Boží vševědoucnost) Beránek přijímá svitek z rukou Božích. A ihned všechny bytosti, které se předtím klaněli Bohu, se klaní také Beránkovi a zpívají výše zmíněný hymnus: „Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu i národa a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí.“

Jiří Vojtěch Černý

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru