06.04.2021, autor: ​Jiří Vojtěch Černý, kategorie: Homilie

Budou-li Kristovi hlasatelé autentičtí a pravdiví, budou lidé ochotni jejich hlasu naslouchat a je následovat

Budou-li Kristovi hlasatelé autentičtí a pravdiví, budou lidé ochotni jejich hlasu naslouchat a je následovat

Sk 2,36-41

Úterý v oktávu velikonočním

Celou dobu velikonoční nás budou v prvém čtení provázet Lukášovy SKUTKY APOŠTOLSKÉ. Jsou vlastně poutavým záznamem prvních dětských krůčků apoštolské církve, až po její rozmach po celém středomoří, do Říma a až na hranice celého tehdy známého světa.

Z ustrašeného Petra se po Letnicích stává neohrožený hlasatel Ježíše Krista. Jeho projev musel být velmi strhující, slyšeli jsme, že: „pronikal do srdcí posluchačů“, a ti se pod jeho vlivem, ale také pod nepřeslechnutelnou obžalobou: „Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste VY! ukřižovali...“ ptají: „Co máme dělat?“ Odpověď přichází vzápětí a je velmi stručná: „Obraťte se!“

Obraťte se, znamená u Petra více než jen lítost nad spáchanými hříchy; více než usmíření a nápravu spáchaného provinění. Obraťte se, znamená u Petra, stejně jako u všech duchovních vůdců všech dob totéž: nový začátek. Znamená výzvu: změňte svůj život, odvraťte se od své zaslepenosti, od své dosavadní cesty nahodilosti a svévole a jděte cestou ke Světlu, ke Kristu. Potvrzením toho, že obrácení v Petrově řeči není nějakou nezávaznou hrou se slovíčky je i následující výzva: „A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy…“

Už v první den života církve, (vždyť Letnice jsou de facto narozeninami Kristovy církve) se spolu snoubí dvě duchovní skutečnosti: obrácení a křest. Co to znamená? Jednak to, že křest neodmyslitelně patří, hned od počátku k životu církve i k životu těch, kdo uvěřili ve Vzkříšeného Ježíše Krista, Syna Božího. (Vždyť se také, to jsme dnes slyšeli, křty v církvi nejprve konaly ve - přesně „na jméno“ Ježíše Krista“); a za druhé, že křest byl už od počátku spojen s odpuštěním hříchů: („aby vám byly odpuštěny hříchy“) a stejně tak i s darem Ducha svatého. („Jako dar dostanete Ducha svatého“).

Další důležitou skutečností, je zaslíbení, které Petr svým posluchačům dává: „Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko“. Tím zaslíbením je Vykoupení a spása, a je slibováno nejen současným posluchačům, ale i jejich dětem a dětem jejich dětí a pak dalším generacím po celá staletí, až doposud. I my jsme byli přece skrze svůj křest vykoupeni, i nám byl dán dar Ducha sv. A také i my jsme stále znovu a znovu vyzýváni k obrácení a změně života.

Dnešní Petrovo slovo je součástí jeho vystoupení v Jeruzalémě o Letnicích. Tedy hned první den, kdy ještě plamen Ducha svatého (obrazně řečeno) nevyhasl, mluví apoštolové o tom, že všichni, kdo chtějí přijmout Boha do svého života, mohou být pokřtěni a tím se stát křesťany. Nejen pouze vyvolení Židé, ale všichni, i opovrhovaní pohané. (O něco později řekne sv. Pavel: „Už není Žid, nebo Řek, otrok nebo pohan, všichni jsme bratři v jednom Kristu“). Právě o Letnicích, kdy se vlastně zrodila církev, se zvěst o Vzkříšeném Kristu, výzva k obrácení a nabídka křtu, rozšiřuje na všechny lidi dobré vůle, kteří chtějí žít v bezpečí Boží lásky.

„A ten den se k nim přidalo na tři tisíce lidí!“ To je, panečku, evangelizace! To kdybychom my, dnešní kněží uměli! To svědčí o síle Božího ducha a slova. Vždyť jenom lidskými silami a pouhou lidskou vůlí by nikdy apoštolové nemohli být tak úspěšní. Ono stále platí, že pouze, budou-li Kristovi hlasatelé autentičtí a pravdiví, budou lidé ochotni jejich hlasu naslouchat a je následovat. (Pokud budou hlásat sami sebe a hledat ve svém poslání jen společenské a materiální výhody, budou nevěrohodní a nikoho nestrhnou k následování. Pouze v upřímnosti, pokoře opravdovosti života a v lásce k lidem, je klíč k účinné evangelizaci.)

Jiří Vojtěch Černý

 
 
Nahoru