02.11.2021 11:20, autor: Miloslav Fiala, kategorie: Slova pro potěchu duše

I jako senioři můžeme žít v pokoji, s vnitřní jistotou!

I jako senioři můžeme žít v pokoji, s vnitřní jistotou!

Když se lid Izraele 500 let př. Kr. vracel z babylonského zajetí domů, připadal si jako hrstka ztracenců rozptýlených mezi mocnými pohanskými národy. Ale stalo se něco nečekaného: pomohla jim jejich víra, jak čteme u proroka Barucha: „Odlož, Jeruzaléme, roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha!“ Ve zdánlivě beznadějné situaci je si Boží lid jist, že Bůh na něj myslí, že na něj nezapomíná. Prorok ještě dodává: „Bůh povede Izrael s radostí ve světle své slávy s milosrdenstvím a spravedlností jemu vlastní.“ Ale tato slova jsou řečena nejen jim, ale i nám, dnešním seniorům! Bůh na každého z nás podivuhodně myslel a poslal nám Ježíše Krista! Nejsme ztraceni, ať je nám třeba sto let a ať je naše osobní situace sebeobtížnější. Bůh stále na každého z nás myslí a provází nás svou láskou, ať žijeme kdekoli. Častěji si proto opakujme, že nejsme sami a nejsme uprostřed spěchajícího světa majícího zájem jen o svůj vlastní prospěch opuštěni, ale že Bůh je zde, aby dával našemu životu smysl a jistotu! Je nám tedy nablízku. Jestliže jsme pokřtěni, tento silný, milující Bůh v nás věrně přebývá. I tuto skutečnost si jako základní jistotu naší víry častěji připomeňme.

Spisovatelka Gertruda von le Fort napsala: „Stárnutí je jako vlny v moři! Kdo se jimi nechá unášet, pohybuje se po nich nahoře! Kdo se proti nim vzpíná, ten se potopí.“ Snažme se proto žít naplno, uprostřed neklidného světa, ale s neochvějnou jistotou, že neplujeme sami, ale že do naší loďky přistoupil náš Pán, který přece přikazuje vlnám i větru, chrání své přátele a věrně je provází. Zápas s postupným stárnutím nevyhrajeme, ale daleko líp je snášíme, když nebojujeme sami. Máme kolem sebe své bližní, ale někteří z nich jsou na tom vzhledem k věku podobně jako my. Jako křesťané jsme povinni šířit kolem sebe příklad aktivního prožívání Lásky, která nás věrně provází doslova na každém kroku. Díky za tento nadzemský dar, náš Pane a Bože!

Miloslav Fiala

Foto: www.krestanstiseniori.cz

 
 
Nahoru