02.12.2013, autor: Mons. ThLic. Bohumil Kolář, kategorie: Zamyšlení

Být světlem

Být světlem

"Advent" znamená "příchod". Příchod Spasitele světa. Jeho příchod do našich duší, neboť advent je dobou mnoha milostí. Také příchod do duší mnoha jiných lidí, neboť on zve: "Pojďme ke mně všichni" (Mt 11,28). K tomu máme i my pomáhat. On říká: "Já jsem Světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života" (Jan 8,12). Také říká: "Vy jste světlo světa" (Mt 5,14). A vysvětluje: "Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích" (Mt 5,16).

Máme tedy být světlem především opravdovým křesťanským životem. Jak to máme dělat, jsme-li mezi lidmi docela jiných postojů než křesťanských? Především dívat se na ně s láskou, pochopením, jako na bratry a sestry. S ochotou pomáhat, dělat jim radost. Neodsuzovat, nepodezřívat, odpouštět, mít trpělivost. Oceňovat, co dobrého dělají. Být s nimi zajedno v tom dobrém – i ve všem, co není hřích. Od toho, co je hřích, se klidně a samozřejmě distancovat. Láska je jazyk, kterému nakonec každý porozumí. 

Modlit se za ně – to je možné vždy a za každého. Obětovat za ně těžkosti, které neseme, své kříže; těmi můžeme vykonat nejvíc, jako Pán Ježíš. Prosit Ducha Svatého, aby nám dával lásku a pravá slova v pravou chvíli.

A potom slovy, ve vhodnou chvíli. Mnozí jsou spíše nevědomí než nevěřící. Vycházet z toho, co je zajímá. Slova plná lásky, pochopení, ohleduplná, srozumitelná, pochopitelná. Vedoucí ke krokům (nebo krůčkům) uskutečnitelným. Přinášet radost a naději.

Budeme-li takto jednat, brzy si nás začnou vážit, důvěřovat, mít nás rádi. A pro některé to bude začátek cesty k víře.

Velikou pomocí je Panna Maria. Její mateřská láska oslovuje věřící i ty, kteří jsou víře vzdáleni. Tisíciletá a stále nová zkušenost je vyjádřena slovy: "Skrze Marii k Ježíšovi."

Vynikající učitel církve svatý Augustin říká: "Jestliže jsi nějakou duši zachránil, svou vlastní jsi tím předurčil pro nebe."

Pán Ježíš říká: "Oheň jsem přišel vrhnout na svět, a jak si přeji, aby už vzplanul!" (Lk 12,49). Buďme s jeho pomocí nositeli a šiřiteli tohoto ohně jeho lásky.

Mons. ThLic. Bohumil Kolář

 

Zájezd Rumunsko a Moldavsko

 
Nahoru