18.09.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

V Janských Lázních se konalo již potřinácté manželské setkání dříve narozených

V Janských Lázních se konalo již potřinácté manželské setkání dříve narozených

V milém a poklidném prostředí diecézního domu Marianum v Jánských Lázních se ve dnech 7. - 10. září uskutečnilo v pořadí už třinácté manželské setkání organizované Diecézním centrem pro seniory. Této duchovní obnovy se zúčastnilo celkem čtrnáct manželských párů, většinou pocházejících z Královéhradecké diecéze. Každý den začínal společnou modlitbou Ranních chval v kapli Mariana doplněnou individuálními prosbami a přímluvami. Po snídani  pak obvykle následovala mše svatá a po ní kněžská či jáhenská přednáška zaměřená na podněty vyplývající z dlouhodobého společného života seniorských manželských párů. 

Již první den - v pondělí odpoledne sloužil první mši svatou zkušený kazatel a oblíbený duchovní vůdce Otec Jan Rybář S.J.; hned po ní pronesl homilii na téma "Milosrdenství chci - a ne oběti!" Účastníci se pak sešli v malých skupinkách po třech manželských párech, v nichž diskutovali jednotlivá témata přednášky a sdělovali své manželské zkušenosti a zážitky, z nichž jednoznačně vyplývá, že pouze vzájemná láska se dokáže přenést přes mnohá úskalí společného života. Snažili jsme se hledat odpovědi na různé otázky- jako na příklad: Jak vnímá můj partner mé dobré vlastnosti? Dokážete přijmout své vlastní nedokonalosti a odpustit si své chyby? Jak dokážeme přijímat pochvalu a kritiku?

V úterý 8. září (na svátek narození Panny Marie) po Ranních chválách a po snídani sloužil mši svatou sympatický P. Karel Moravec z poutního místa Mariánská hora u Králíků a poté pronesl přednášku inspirovanou významnými biblickými postavami - především osobností Matky Boží; zastavil se u jednotlivých pohnutých epizod života panenské Matky, které si připomínáme v modlitbě Růžence jako "sedm bolestí Panny Marie"; zdůraznil její důvěru v Boha a oddanost i schopnost uchovávat nepochopené či dokonce nepochopitelné věci pokorně ve svém srdci. Z dalších osobností připomněl jejího mlčenlivého snoubence svatého Josefa, který musel řešit mnohé těžké problémy a starosti a chránit sv. Rodinu před nebezpečím. Poté zmínil svatého Jana Křtitele jako posledního ze starozákonních proroků:  připomněl jeho neohroženost, když šlo o zásadní věci a zároveň jeho pokoru před Kristem ("Já se musím zmenšovat a On musí růst"). 

Odpoledne téhož dne vystoupili manželé Klimešovi se společnou úvahou na téma "Stáří a sebevědomí" a sdíleli s námi všemi své dlouholeté manželské zkušenosti a zážitky; upřímně vypovídali o tom, jak se v průběhu společného života tříbila a stále rostla jejich vzájemná láska a pochopení jeden druhého. Po večeři se opět sešly skupinky, aby dále rozvíjely podněty z obou přednášek a uvažovaly nad tématy: Důvěřuji svým dětem a vnoučatům? Dokážu správně hodnotit své síly a schopnosti? Jsem smířený se skutečností, že smrt se blíží?

Ve středu 9. září dopoledne jsme společně vyslechli homilii oblíbeného kněze P. Jana Kunerta; zabýval se otázkami strachu a obav stáří. Odpoledne na tuto homilii navázalo perfektně připravené vystoupení manželů Krajlových nazvané "Per aspera ad astra" (přes obtíže až ke hvězdám); hlavním motivem jejich společného vyznání byl poznatek, že vzájemným pochopením, někdy i sebezapřením a láskyplnými ústupky lze cílevědomě dojít k manželské harmonii - navzdory všem povahovým odlišnostem partnerů i případně rozdílným prioritám a zájmům. Účastníci setkání si ve skupinkách kladli otázky: Jsem vůbec "oslovitený" pro Boha, pro člověka? Je možné se mnou hovořit? Dokážu se soustředit a promýšlet, co mi Bůh či moji bližní chtějí sdělit? Učím se od sv. Josefa bezvýhradně důvěřovat Bohu- i když někdy dobře nechápu Jeho úmysly? Jak jsem já na tom s vlastní pracovitostí, pokorou a mlčenlivostí? Jak se dokážu vyrovnat s nečekaným, někdy i opakovaným selháním sebe samého či mých bližních? Je vůbec možné se na mne zcela spolehnout? 

Před večeří vedoucí Diecézního centra pro seniory Veronika Čepelková seznámila účastníky manželského setkání s nejbližšími akcemi Centra - s připravovanými zájezdy a s programem Diecézního setkání seniorů v Hradci Králové plánovaného na 1. říjen. Prezentovala knížečku svých hluboce duchovních veršů.

Následoval společenský večer na rozloučenou.

Čtvrtek 10. IX. byl posledním dnem setkání; po ranních "Chválách" z breviáře a po společných modlitbách díků a individuálních proseb následovala závěrečná homilie jáhna Schrottera na téma " Amoris laetitia": přednášející se zabýval rozborem Velepísně lásky z 13. kapitoly Pavlova listu ke Korintským:  "Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy; nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy; láska věří, láska má naději, láska všecko přetrpí, vytrvá a nikdy nepomíjí - ať se děje cokoliv..".

Touto poslední homilií se plánovaný program manželského setkání naplnil; všichni se shodli na tom, že byl velmi precizně připravený, že beze zbytku splnil očekávání, že setkání přineslo mnoho užitečných zkušeností a skvělých podnětů pro další společný život.    

Karel Voplakal

Foto: manželé Kameníkovi

 
 
Nahoru