19.03.2021 15:25, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Text a video: Duchovní obnova s Andym Loosem: Obraz života svatého Josefa v našem životě

Text a video: Duchovní obnova s Andym Loosem: Obraz života svatého Josefa v našem životě

Přinášíme video záznam a zápisky z online duchovní obnovy s p. Andym Loosem, které sepsala Mgr. Věra Šimková. Obnovu pořádalo ve dnech 16. - 18. března 2021 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Všechny tři části duchovní obnovy sledujte zde: Duchovní obnova s Andym Loosem - video

Zápisky Mgr. Věry Šimkové z duchovní obnovy:

Pan Andy Loos je vedoucím centra pro rodinu v královéhradecké diecézi, kandidát jáhenství, tatínek. Byl vychováván i svými prarodiči, žil v Torontu, cestoval po Austrálii, USA, Kanadě, Izraeli.

I. část 16. 3. 2021:

Sv. Josef byl muž mlčenlivý, tichý, ukázal svým životem, že se cele daroval svaté rodině.

Dnes si povíme o životě sv. Josefa a připomeneme si jeho nejdůležitější vlastnosti. Sv. Josef je skutečná historická postava. Žil v pozadí - viz. evangelia. Dělal, co slyšel od anděla. Mlčenlivý, usebraný, žil plně s Bohem. Byl snoubencem Panny Marie a pěstounem Ježíše. Žili jako obyčejná rodina. Ježíš se narodil ve chlévě v Betlémě, kam se odebrali kvůli sčítání lidu. Sv. Josef byl hlavou Boží rodiny. Byl Bohem vyvolený, ochránce sv. Syna, pracovitý, služebník. Skromný, tichý. Je nám příkladem.

V obyčejnosti se odehrává mnoho významných věcí. Vidíme, že v obyčejném rosteme k Bohu. Obyčejné má pro nás velký smysl. Také modlitba, protože Zlý nás chce oklamat. Svatý je ten, který je v Božích očích velký. Jednou se všichni sejdeme v nebi, v ráji.

V každodennosti je tajemství, v obyčejnosti je hloubka. V tichosti, v darování se druhému. Sv. Josef ukazoval na druhého, na Pannu Marii. Bůh k nám hovoří, když jsme tišší, když Mu nasloucháme. Daroval nám svobodu. V Otčenáši ale říkáme: "děj se vůle Tvá". Naslouchání Bohu je obyčejné, ale důležité. U vědomujeme si to v Litaniích ke sv. Josefovi.

Myšlenka dne: "Bůh nám říká, abychom usilovali o dokonalost. Základem je pokora".

II. část 17. 3. 2021:

Budeme hovořit o víře, důvěře, o odevzdanosti. Beseda má být povzbuzením.

Kardinál Špidlík, když měl exercicie o modlitbě, říká, že patronem duch. obnovy je sv. Josef, protože se mu dostalo vnuknutí ve spánku.

Sv. Josef svou otcovskou lásku plně dával. Ta vyžaduje starostlivost, pečlivost, obětavost, nasazení. Jeho rolí v rodině je jeho příklad. Otcovská láska je nezměrná. Také Bůh Otec se o nás velice stará a pečuje. Jeho láska je tak velká, že ji ani nedovedeme přijmout. Z Jeho lásky roste naše víra. O Bohu soudíme, že je přísný, ale stvořil nás a když s ním žijeme, poznáváme, jak moc nás miluje.

Sv. Josef žil s Bohem. Ještě dříve, než mu anděl zjevil, že má přijmout Marii, už byl schopen otcovské lásky k Ježíškovi. Byl mužem modlitby. I my bychom měli Bohu nechat svobodu, jak nám na naši modlitbu odpoví, i když není naplněním našeho očekávání. Jsme přece těmi, kdo důvěřují svému Otci.

Podobně Abrahámovi se naplnila zaslíbení Boha, pak ale Bůh žádal oběť. Sv. Josef je k Abrahámovi přirovnáván.

Jak můžeme komunikovat s Bohem? Stačí se ztišit. Ve ztišení k nám Bůh přichází, v tichosti srdce. Modlitba srdcem nás proměňuje. Stále s něčím bojujeme, ale v přítomnosti Boha se měníme. Srdce je barometr, který nám napovídá, jak na tom duchovně jsme. Zaměřme se na důvěru v Pána - jako Terezie z Lisieux - nechala se obdarovat láskou a milosrdenstvím Boha.

Srdce je tajemství, místo, kde se setkáváme s Bohem. Víra, důvěra a odevzdanost. Víra je dar od Boha. Její přijetí je v důvěře, kterou si ověřujeme každý den. V ní rosteme k Bohu, dokážeme se odevzdat Bohu. Když řešíme těžkou situaci, zjistíme, jak na tom skutečně jsme. Milosrdenství od Boha musíme přijmout.

V katolické církvi máme svaté, jsou naší posilou, jsou s námi, jako sv. Josef.

Živá a neochvějná víra může vyvolat zázraky. Příkladem je opět sv. Terezie z Lisieux.

Kněz Dolindo za severu Itálie zanechal "Novénu odevzdanosti". Modlí se jí i p. Andy Loos. Říká, že se Pán dovede o vše postarat. Musíme mu "svůj problém" skutečně odevzdat. Proměňme situaci v modlitbu. Je zapotřebí víra a důvěra, v ní rosteme.

V Božích očích jsme originální. Bůh nám říká: "Stvořil jsem vás ke svému obrazu"!

Po nástupu do jáhenské přípravy se p. Andy Loos seznámil s prof. Odráškou. Byl to člověk velmi vzdělaný a vnímavý, jak pomoci druhým. Vše odevzdával Bohu, byl v důvěře Bohu jako dítě.

Vzpomíná i na pí. Aničku Tomanovou (1907 – 1957), pohřbenou na hřbitově v Klášterci nad Orlicí. Byla postižená, měla stigmata, mnoho let jen ležela. Poutníci chodí k jejímu hrobu, mnoho proseb bylo vyslyšeno. Bůh prosby vyslyší a učiní zázrak. O jejím životě vypráví kniha "Chudobka z Orlických hor".

Diskuze:

1. Sv. Josef byl manželem Panny Marie.

Když byla jeho snoubenkou, přišla těhotná. Řekl si, že musí dát prostor otci očekávaného dítěte. Aby nebyla ukamenovaná, chtěl ji propustit. Vztahujeme vše na sebe. Spasitel světa se narodil do rodiny, přemýšlíme, jak bychom se zachovali my.

2. Sv. Josef byl velmi statečný, přijal Pannu Marii, útěk do Egypta, atd. I Panna Marie, oba jsou velmi stateční.

3. Z exhortace Jana Pavla II.: sv. Josef převyšuje všechny lidi ve své péči o matku a Syna.

4. Z Katolického týdeníku: o svátku sv. Josefa papež František zahájí "Rok rodiny a manželství".

5. K rybářům přijde neznámý Ježíš a s mocí říká: "Pojď za mnou..." Vědělo se od proroků o příchodu Mesiáše, ale nevědělo se, jak vše bude probíhat. Uvěření Ježíši byl dar od Boha. Židé věděli, že Mesiáš je sjednotí, že jsou vyvolený národ. Když Bůh něco řekne, svá slova nemění.

Novéna odevzdanosti

III. část 18. 3. 2021:

Poplujeme po vodách Ježíšových, u kormidla je sv. Josef. Svěřili jsme se do modlitby. Dnešní plavba bude o pokoře, pravdě, Boží vůli, o lásce.

Sv. Josef byl pokorný muž. Stejně tak i svatí. Ježíš říká: "Vezměte na sebe své jho a pojďte za mnou. Učte se ode mne, neboť jsem pokorný a tichého srdce".

Tichost a pokora. Aby člověk uměl naslouchat Bohu, musí se ztišit. Ženy jsou hovornější, muži se více v tichosti soustředí.

Pokorného Hospodin pozvedá - v modlitbě breviáře v ranních chválách byla o tom řeč.

Kamarád často říkal, že ČR potřebuje svaté. Měli bychom všichni o svatost usilovat.

V knize "Pokora a milosrdenství" čteme, že nad pokorným Zlo nemá moc. Prožíváme boje vnější i vnitřní. Sv. Macharius žil byl mnich, potkal ďábla s kosou, který mu říká, že na ním pro jeho pokoru nemá moc.

Mnich sv. Antonín, říká: "Kdo unikne? Ten, kdo má pokoru."

Sv. Josef měl pokorné srdce. V pokoře je pravda. Vlastnosti jdou spolu. Takový člověk je radostný a vděčný. Hledíme na svůj život. Když se nepokoříme, jsme zaslepeni. Pak si negativní prožitky vztahujeme na sebe. Pokoru si musíme hlídat. Pravda neexistuje bez pokory. Je to boj se sebou. Musíme dát prostor druhým. Tak žil sv. Josef. Viděl svůj život v Božím světle. Potom nás objímá láska.

Falešná pokora je zaměřenost na sebe sama. To je trápením a peklem. V zaslepenosti bloudíme. Bůh nám pomáhá. Bůh nás povolává ke společenství, a tím je církev. Ježíš hovoří o tom, že si s Otcem udělá u nás příbytek. Pokorný je zakotven v Bohu. Žijeme s Bohem, tak jako sv. Josef. Naplňoval Boží vůli, žil s Bohem. Když se nás zmocňují nepokoje, spoléhejme na Boží pomoc. Žijme v Boží přítomnosti. Bůh je věčné milosrdenství, vyvádí nás ke světlu. Žádá od nás málo, vše sám doplní.

Naši diecézi svěřil náš biskup Jan sv. Josefovi. Je patronem katolické církve, hraje hlavní roli. Ježíš říká, že církev brány pekelné nepřemohou. A také říká: "Nebojte se".

Jsme jedna velká rodina, církev.

Děti p. Loose, Brigitka, Sofinka a miminko, nás pozdravují. Sofinka nám namalovala obrázek své rodiny i s jejich papouškem.

V budoucnu plánujeme cestu za Aničkou Tomanovou do Klášterce nad Orlicí u Pastvinské přehrady. S prosbami a vírou, že budiu vyslyšeny.

Veronika: Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi:

„Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné, pospěš mina pomoc v této chvíli neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby dosáhly šťastného řešení. Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen.“

Dodatek:

V apoštolském listu „Patris Corde“ papež František prohlásil sv. Josefa patronem univerzální církve 8. prosince 2020. Píše: Otcovským srdcem, tak miloval Josef Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván „synem Josefovým“. Na něj se obracíme se svou modlitbou:

"Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,

a snoubenče Panny Marie.

Tobě svěřil Bůh svého Syna,

v tebe vložila Maria svou důvěru.

S tebou se Kristus stal člověkem.

Ó svatý Josefe, buď otcem i nám

a veď nás cestou života.

Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,

a ochraň nás před každým zlem. Amen."

Dáno v Římě u Sv. Jana v Lateránu dne 8. prosince 2020, v osmém roce mého pontifikátu, papež FRANTIŠEK.

MODLITBA PAPEŽE LVA XIII.

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

Zapsala Věra Šimková

 
 
Nahoru