19.03.2021 16:00, autor: Věra Šimková, kategorie: Online akce

Text a video: Beseda se sestrou Gabrielou Gorčákovou: Svatý Josef - agent ticha a mlčení

Text a video: Beseda se sestrou Gabrielou Gorčákovou: Svatý Josef - agent ticha a mlčení

Přinášíme video záznam a zápisky z online besedy se sestrou Gabrielou Gorčákovou DKL, které sepsala Mgr. Věra Šimková. Besedu pořádalo 18. března 2021 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Záznam besedy sledujte zde nebo níže.

Zápisky Mgr. Věry Šimkové z besedy

Sr. Gabriela Gorčáková, členka Společnosti Dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul a koordinátorka sociálních projektů (18. 3. 2021)

Papež František říká, že sv. Josef je milující otec a vychovatel Syna. Jeho životem je služba. Každý se v něm můžeme najít. Nalézáme v něm přímluvce a pomocníka, spřízněnou duši. Bůh staví na naší slabosti. Jak se dotýkat křehkého v nás? Něžně v mlčení a v tichu. K němu směřujme kormidlo své loďky.

Bůh má širší rozhled. Josefovo mlčení obsahuje důvěru. V ní je svoboda i štěstí.

Sv. Josef měl ticho v srdci. Je agentem (pověřencem) ticha a mlčení, v něm působí. Mlčení je hlavním rysem jeho osobnosti. V evangeliích není žádné slovo, které by vyslovil. Prozrazují ho skutky, které vykonal.

Průřez jeho životem:

Když se dovídá, že Maria čeká dítě, mlčí. Zůstává v tichu, když anděl přichází s poselstvím, ale hned požadované splní. V Betlémě je ponořen do ticha. Nic neorganizuje, je v pozadí. V srdci uchovává, čeho je svědkem. V Nazaretě se dokázal vyjádřit, mluvil málo. I Marie v Písmu mluví málo.

Ježíš to, co hlásal, mluvil jen při určitých příležitostech. Šetřil slova - např. před Pilátem, neříkal prázdná slova. "Je čas mlčet i čas mluvit" (Kaz 3,7). Sv. Josef připomíná, že Krista můžeme vnímat a přijímat jen v mlčení.

Lidem ticho nahání strach. Bojí se pohledu sami na sebe. Proto stále poslouchají rádio, televizi. Co v tichu o sobě zjistíme? Pravdu a pak přijde naše uzdravení. Ticho a mlčení mají nenahraditelné místo v našem životě.

Sv. Josef cítil, že v tichu je mu Bůh nejblíže. Našel se v něm. Najděme si v duši tichý koutek, kde budeme sami s Bohem. Najít místo ticha je dnes velmi těžké. Jak by viděl Bůh náš den? Nesmíme v nás umlčet hlas Boha. Mlčení zbavuje život napětí, náš život podněcuje pro Boha.

Mlčení je projevem toho, co je v našem životě nevýslovně krásné, v něm dovedeme velmi milovat. Slova někdy nestačí, porozumění je v tichu. Přijetí. I dítěti stačí, že se na něj maminka s láskou dívá. Nejtěžší pro Josefa byla slova dvanáctiletého Ježíše v chrámu. Ježíš je říkal v pravdě. V mlčení je Josef pochopil, vyznačuje se důvěrou Bohu.

V knize "Malý mnich" čteme, že Bůh svá nejlepší díla koná v tichu. Svým mlčením se učíme naslouchat Božímu hlasu. Ticho je potřeba, je uzdravující. Čerpáme z něj sílu. Mlčení a mluvení se doplňují. Pokud zanedbáváme ticho, okrádáme se.

Papež František vybízí ke ztišení. Říká, že ticho je jazykem Boha a lásky. Říká: "Když mlčíš, mlč z lásky." Bůh je přítelem ticha. V něm nacházíme sílu a jednotu. Pravá modlitba a skutečný duchovní život není možný bez ticha. "Bůh byl v tichém, jemném vánku..." Když se mám ráda, dopřejí si každý den půl hodiny ticha pro setkání s Bohem.

V Katechismu kat. církve se o mlčení píše:

§2628:

Klanění je základní postoj člověka, který uznává, že je tvorem před svým Stvořitelem. Velebí velikost Pána, který nás stvořil, a všemohoucnost Spasitele, který nás osvobozuje od zlého. Duch „padá na tvář“ před „králem slávy“ a uctivě mlčí před Bohem, „vždy větším než my“. Klanět se třikrát svatému a svrchovaně láskyhodnému Bohu nás naplňuje pokorou a dodává jistotu našim prosbám.

§2717:

Vnitřní modlitba je mlčení, „symbol budoucího světa“ či „mlčenlivá řeč lásky“. Ve vnitřní modlitbě slova nejsou řeči, ale něco jako ratolesti, které živí oheň lásky. A v tomto tichu, nesnesitelném pro „vnějškového“ člověka, nám Otec vyslovuje své vtělené Slovo, jež trpělo, zemřelo a vstalo z mrtvých, a synovský Duch nám dává účast na Ježíšově modlitbě.

MOUDRA:

Mlčení nebudeš nikdy litovat, mluvení ano.

Sv. Faustyna Kowalská: "Trpělivost, modlitba a mlčení posilují duši."

S těmi, kdo ti ublížili, jednej trpělivě a s tichostí!

Dalajláma: "Mlčení je nejlepší odpovědí."

PŘEČTĚME SI:

List biskupa Jana Vokála k 1. 1. 2021 o sv. Josefovi.

Růženec ke sv. Josefovi:

1. ... Ježíš, který jsi sv. Josefa za ženicha nejčistčí Panně Marii vyvolil.

2. ... Ježíš, který jsi sv. Josefa jako živitele miloval.

3. ... Ježíš, který jsi sv. Josefa poslušný byl.

4. ... Ježíš, který ses se sv. Josefem modlil a pracoval.

5. ... Ježíš, který jsi sv. Josefa za patrona církve vyvolil.

... Ať vám sv. Josef, patron rodin, otců, za dobrou smrt, tesařů, ... vyprosí požehnané rodiny plné lásky a pokoje.

Závěrem si dejme odpověď na otázky:

Jaké místo má v mém životě ticho a mlčení?

Jaká je moje zkušenost?

Diskuze:

1. Dnes lidé umírají v osamocení. Sv. Josef je patronem dobré smrti, provází nás.

2. Stále jde televize, to ubíjí. Lidé se nemohou nad sebou zamýšlet.

3. Ve stálém hluku ztrácíme umění žasnout.

4. U starších lidí není potřeba mluvit, stačí souznění v tichu.

5. Stále nás pronásledují myšlenky. Rada: v tichu hezké věci zpracujme a zapišme.

6. Poutě jsou velký dar. Ráda zůstávám na hlubokých místech v tichu. Mám ráda apoštola Pavla. Vyhledávám chvíle ztišení. Dobré je na provokování nereagovat. V mlčení je důrazná odpověď, ztišit se v srdci. Cenné je vyslechnout a nic nekomentovat.

7. Trapisté je tichý řád.

8. V kostele jen v tichosti sedíme a Pán se dívá na nás. Spočíváme v Boží náruči. Před Pánem, u Pánových nohou. Vše vypneme.

9. V dnešní době ve sdělovacích prostředcích jsou hlavně negativní zprávy. Je to výzva k našemu ztišení.

10. Některé rodiny nemají televizi - k čemu je nám vědět, co se děje ve světě, když nebudu vědět co trápí mého manžela, mé drahé.

11. Sr. Gabriela je v řádu, který má patrona sv. Josefa. Často bývají v modlitbě a v tichu.

Všichni moc děkujeme sr. Gabriele za velmi poučnou besedu i za společenství, které "naše Veronika" vytváří. Občerstvuje to naše duše a srdce.

Zapsala Věra Šimková

 

 
 
Nahoru