14.04.2021 13:25, kategorie: Online akce

Text a video: Beseda s Mons. Mgr. Pavlem Dokládalem a Ing. Hanou Frančákovou na téma "Českomoravská Fatima Koclířov - minulost, současnost a pohled do budoucna"

Text a video: Beseda s Mons. Mgr. Pavlem Dokládalem a Ing. Hanou Frančákovou na téma "Českomoravská Fatima Koclířov - minulost, současnost a pohled do budoucna"

Přinášíme video záznam a zápisky z online besedy s Mons. Mgr. Pavlem Dokládalem a Ing. Hanou Frančákovou, které sepsala Mgr. Věra Šimková. Besedu pořádalo 8. dubna 2021 Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Záznam besedy sledujte zde nebo níže.

Zápisky Mgr. Věry Šimkové z besedy

Mons. Pavel Dokládal, národní prezident WAF v ČR, se ptá: "Kdo vymyslel Českomoravskou Fatimu Koclířov?"

Hovoří o knize, kterou nyní píše a o Koclířově. Říká, že mu toto dílo uložil jeho zpovědník, P. Jan Linhart. Neboť: "Vše mohu udělat v Ježíši Kristu" (Fil 4,13).

Kniha začíná Pražským jarem, r. 1968, kdy Pavlu Dokládalovi bylo 16 let. Dostal tenkrát povolání ke kněžství. V r. 1975 byl vysvěcen knězem, v r. 1990, po sametové revoluci, se stal prezidentem Apoštolátu Fatimy. Byl děkanem v Třebíči a tam se rozvíjel apoštolát Fatimy. V r. 1995 dostal pozvání od sr. Milady Kopecké, nabídla mu klášter v Koclířově. Apoštolát Fatimy měl tedy pokračovat v Koclířově. Biskup Otčenášek požehnal dílu, dohodl s biskupem Cikrlem převod o. Pavla do královéhradecké diecéze. R. 2011 nastupuje biskup Jan Vokál.

Kniha bude končit v r. 2019. Pan biskup stanovil 3 pilíře kněze: Pannu Marii, eucharistii a církev. Popisuje roky 2015, 2017, 2019, uzavření smlouvy mezi ČBK, papežským zmocněncem a ČR, stoleté

výročí Fatimy, Národní pouť do Svaté země v r. 2013, zasvěcení Fatimy Koclířov 7.10. 2019. Mons. Dokládal se na závěr ptá: "Co bude po době pandemie?"

Dále hovoří Ing. Hana Frančáková, je členkou mezinárodního WAF. Provádí nás Cova da Iria v Koclířově, vzpomíná na Lucii, Františka a Jacintu a prosí: "Modlete se každý den růženec za mír ve světě a za ukončení pandemie".

Vzpomíná, že přišli do Koclířova v r. 1995. Vše bylo mokré, rozpadající se. Bývalé Sudety. P. Josef Hlouch zde žil v internaci, napsal zde "Minutěnku".

Založili první soboty v měsíci, přišly velké milosti. Za 25 let tu vybudovali centrum, možnost ubytování, Cova da Koclířov. Místu dali duchovní život.

"Ať se Rusko obrátí", řekla Panna Maria při svém zjevení. Sr. Lucie de Santos odkázala, jak naplňovat poselství Fatimy. Je zde úcta ke sv. Josefovi, je mu zasvěcen kostel, který stojí nad tunelem přes silnici z Koclířova na Moravskou Třebovou . Pod ochranu sv. Josefa svěřili 3000 rodin. Mnoho z nás je spojeno s koclířovskou ČM Fatimou...

Kalendář akcí:

12.4.2021 - 13.4.2021 - Fatimská vigilie a fatimský den v Koclířově

1.5.2021 - První Mariánská sobota

12.5.2021 - 13.5.2021 - Fatimská vigilie a fatimský den v Koclířově

5.6.2021 - První Mariánská sobota

12.6.2021 - 13.6.2021 - Fatimská vigilie a fatimský den v Koclířově

Staň se členem WAF

(Světového apoštolátu Fatimy)

Základní informace:

PAPEŽSKÁ RADA PRO LAIKY POTVRDILA SVĚTOVÝ APOŠTOLÁT FATIMY JAKO MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÉ SPOLEČENSTVÍ VĚŘÍCÍCH S PRÁVNÍ SUBJEKTIVITOU, PŮSOBÍCÍ V UNIVERZÁLNÍ KATOLICKÉ CÍRKVI. ČBK POTVRDILA JEHO POSLÁNÍ A PŮSOBENÍ VE VŠECH DIECÉZÍCH JAKO FATIMSKÝ APOŠTOLÁT ČR.

Národním centrem hnutí pro ČR je Českomoravská Fatima v Koclířově.

ČLENSTVÍ:

Světový apoštolát Fatimy je tvořen jednotlivými členy, kteří žijí v různých místech světa a následují zásady hnutí. Minimum vyžadované pro členství ve Světovém apoštolátu Fatimy je slib:

1. Přijímat každodenní oběti v duchu kajícnosti a smíru, které jsou potřebné k naplnění Božího zákona.

2. Denně se rozjímavě modlit pět desátků svatého růžence.

3. Nosit hnědý škapulíř nebo medailku Panny Marie Karmelské na znamení připomenutí osobního zasvěcení Panně Marii.

4. První sobotu pěti po sobě jdoucích měsíců, s úmyslem konat pokání na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie, přistoupit ke svátosti smíření a přijmout svaté přijímání, pomodlit se pět desátků svatého růžence a prodlévat 15 minut při jeho rozjímání.

Členem Světového apoštolátu Fatimy se stává ten, kdo osobně vysloví zásvětný slib, je obeznámen s povinnostmi člena hnutí, je si vědom privilegií plynoucích z tohoto členství pro jeho duchovní život a vyplní přihlášku, kterou předá v národním centru v Koclířově. Členové v šíření poselství Fatimy mají být v jednotě se Svatým otcem a biskupy. V případě jednání jménem Světového apoštolátu Fatimy musí zachovávat smysl poselství z Fatimy a autorizované způsoby apoštolátu.

Jde o mezinárodní laické hnutí. Volby do Rady jsou každé 4 roky v Koclířově. Setkání je virtuální, členové jsou z různých kultur. Všechny spojuje Panna Maria, eucharistie a církev.

ZÁSVĚTNÝ SLIB do Fatimského apoštolátu:

"Odevzdávám se Panně Marii a tím se chci připojit ke Světovému apoštolátu Fatimy.

Drahá Královno a Matko, která jsi ve Fatimě slíbila, že Rusko se obrátí a světu bude dopřán mír, na smír za mé hříchy a hříchy celého světa, slavnostně slibuji tvému Neposkvrněnému Srdci, že budu každý den nabízet oběti, které vyžadují mé každodenní povinnosti, že se budu každý den modlit aspoň pět desátků svatého růžence a rozjímat o jeho tajemstvích, že budu nosit hnědý škapulíř Panny Marie Karmelské na důkaz tohoto slibu a jako znak zasvěcení se Tobě, že vykonám pět prvních sobot v měsíci i s 15 minutovým rozjímáním nad tajemstvími svatého růžence.

(Tento slib budu obnovovat často, zvláště v okamžicích pokušení. Slib nezavazuje pod hříchem, ale je to slib, mé slovo Matce Boží!)

Členové hnutí Světového apoštolátu Fatimy začínají nový den modlitbou ranního odevzdání a obnovou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Ranní obětování:

"Můj Bože, v jednotě s Neposkvrněným Srdcem Panny Marie (polib svůj hnědý škapulíř na znamení svého zasvěcení s přijetím mimořádných odpustků),

obětuji Ti drahocennou Krev Ježíšovu přítomnou ve všech svatostáncích světa a spojuji s Ní oběti každé mé myšlenky, slova a skutků dnešního dne. Ó můj Ježíši, toužím dnes získat všechny milosti, které jen mohu a obětuji je spolu se mnou Neposkvrněné Panně Marii - aby je mohla nejlépe využít pro potřeby Tvého Nejsvětějšího Srdce. Drahocenná Krvi Ježíšova, zachraň nás! Neposkvrněné Srdce Panny Marie, oroduj za nás! Nejsvětější Srdce Ježíšovo, smiluj se nad námi!"

Zásvětná modlitba:

"Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu! Uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachovala čistotu duše i těla.

Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlila a obětovala za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. AMEN. A nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí!"

VÝHODY PLYNOUCÍ ZE ČLENSTVÍ:

1. Vědomí, že naplňuji podmínky k dosažení obrácení a Kristova pokoje ve světě, jak to ve Fatimě sdělila Panna Maria.

2. Získávání mnoha odpustků skrze modlitbu růžence a skrze hnědý škapulíř.

3. Způsobilost pro duchovní milosti Panny Marie Karmelské, milosti v tomto životě, v hodině smrti a po smrti.

4. Mé jméno je zasláno do Fatimy a uloženo v blízkosti místa zjevení.

5. Sdílím se v modlitbě s miliony členů.

6. Stanu se duchovní dcerou/synem sv. otce Pia.

7. Spoluúčastním se na nové evangelizaci, k níž vyzývá Svatý otec.

LOGO:

Používá se po celém světě a je vyjádřením touhy, abychom všichni sjednocení s naší nebeskou Matkou tvořili jednu modlící se rodinu, tedy svět sjednocený modlitbou. Je to symbol pokoje prostřednictvím modlitby, jak to přislíbila Fatimská Panna Maria. Dvě holubice vytvářející modlící se ruce a současně držící růženec. Jsou obklopené škalupířem, který je znakem zasvěcení Neposkvrněnému Srdci a který Panna Maria držela v rukách při slunečním zázraku 13.10. 1917 ve Fatimě. Tento veliký zázrak se stal proto, aby každý mohl uvěřit. Latinská slova "Orbis unus orans" umístněné v symbolu znamenají: "Modlitba sjednocuje svět". Pokud splníme požadavek Panny Marie na modlitbu a pokání, zakusíme naplnění jejího příslibu: "Čas pokoje pro lidstvo".

Při několika příležitostech přiletěly bílé holubice z oblohy k podstavci sochy Panny Marie Fatimské a zůstaly tam celé hodiny, dokonce i když už socha byla nesena v procesí. Symbolika holubic ve Světovém apoštolátu Fatimy zdůrazňuje vstup Boha do lidských dějin.

POSELSTVÍ:

Spiritualita vychází ze stanov schválených Svatým Stolcem. „Připravte cestu Páně, vyrovnejte Mu stezky“ (Mk 1,3).

Poselství z Fatimy je novým zásahem Boha do historie lidstva. Má univerzální charakter, který odráží evangelium v jeho čerstvosti a jednoduchosti prvních křesťanských katechezí. Voláním k modlitbě a pokání nás vede k obrácení, ke změně života.

„Obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy" (Sk 3,19). „Neurážejte již více Pána, který je už dost urážen“ (Zjevení Panny Marie, 13.10.1917). Je zde dokonalá shoda mezi Slovem Božím a fatimským poselstvím!

Poselství z Fatimy prohlášením Božího primátu opakuje lidem pravou cestu evangelia: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15).

HLAVNÍ POSLÁNÍ FATIMSKÉHO APOŠTOLÁTU:

Cíl: záchrana duší před peklem

Prostředky:

modlitba, pokání, obrácení (vč. lítosti a polepšení), úcta k Neposkvrněnému Srdci Mariinu a Eucharistické odčiňování.

Jak na to?

1. Modlitba: denní modlitba růžence

Při svém posledním zjevení 13.10.1917, Panna Maria říká: „Jsem Naše milá Paní Růžencová“. Tím Panna Maria oznamuje, jaký význam přikládá růženci při úctě ke svému Neposkvrněnému Srdci.

2. Pokání: za všechny hříchy, jimiž je Bůh urážen, lidé mají prosit za obrácení hříšníků.

Pokáním se vykoná smír s Bohem za hříchy lidí. A pokání se uskutečňuje skrze oběti a modlitby. Jako oběť můžeme vykonávat půst, zkoušet zdrženlivosti, konat poutě, pomáhat nemocným, postiženým, potřebným a chudým, vykonávat činnosti pro náboženské a sociální účely, posílat přiměřené finanční příspěvky nebo věci pro náboženské nebo sociální záležitosti, vyřizovat ochotně namáhavé nebo neoblíbené denní povinnosti a práce.

Anděl při druhém zjevení děti-vizionáře vybízí: „Dělejte všechno, co můžete. Oběť jako pokání za hříšníky, kteří svými hříchy urážejí Boha a jako prosbu za obrácení hříšníků. Především přijímejte utrpení, které vám Bůh sešle, a neste je pokorně a odevzdaně“.

3. Úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:

a) Smírné svaté přijímání musí být konáno pět prvních sobot v měsíci, které následují po sobě.

b) Zpověď (stačí k ní jít během osmi dnů před/po první sobotě). Pro přijetí přijímání musí však být dotyčný ve stavu milosti, tj. bez těžkého hříchu.

c) Modlitba růžence a 15 minut rozjímání o některém z růžencových tajemství.

d) Jednání musí být vedeno úmyslem věnovat smírné modlitby Neposkvrněnému Srdci Mariinu.

Z HISTORIE:

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, devítiletému Františkovi a sedmileté Jacintě Martovým. Po této duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke zjevením Panny Marie. Těchto šest zjevení bylo ukončeno slunečním zázrakem. Mariánská zjevení byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930.

Při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu.

Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující modlitbu: „Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“

1. zjevení Panny Marie bylo 13. 5. 1917.

Při 3. zjevení 13. 7. 1917 Paní dodala: "Když se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku: O můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují".

Při 6. zjevení 13. 10. 1917 naše milá Paní řekla Lucii: "Jsem Panna Maria, Královna svatého růžence". Pak rozevřela ruce a nechala je ozářit paprsky slunce. Zatímco se vznášela, zazářilo její světlo proti slunci. Poté, co Paní zmizela v nekonečné dáli oblohy, spatřili vedle slunce sv. Josefa s Ježíškem a Naší milou Paní v bílém šatě s modrým pláštěm. Sv. Josef žehnal svět a rukou dělal kříž. Potom uviděli Pana Ježíše a Pannu Marii Bolestnou. Pan Ježíš žehnal svět stejným způsobem jako sv. Josef. A nakonec uviděli Paní jako Pannu Marii Karmelskou.

V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční kotouč v podobě stříbrného měsíce. Začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo metajíce všemi směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, skály i lidi. Pak se na několik vteřin zastavil a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Pak se znovu zastavilo a roztočilo ještě v rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jakoby se odpoutalo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad svými hříchy. Tyto výjevy, trvajícím asi 10 minut, vidělo na 70 000 lidí nejen nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního úkazu měli lidé šaty dokonale suché, jakoby vůbec nepršelo…

Věra Šimková


 
 
Nahoru