29.12.2022, autor: Věra Šimková, kategorie: Ostatní

Svatí archandělé

Svatí archandělé

Archandělé jsou duchovní, nehmotné a dokonalé bytosti stvořené Bohem na počátku času. Jsou součástí andělské hierarchie. Jsou posly a prostředníky mezi Bohem a lidmi. Díky nim vnímáme spásnou přítomnost věčného Boha mezi námi.

Svátek tří archandělů slavíme 29. září. Každý z nich má úkol s významem pro celé lidstvo. Bible uvádí pouze jména tří archandělů: Gabriela (Lukáš 1,11-20; 26-38), Michaela (Zjevení sv. Jana 12,7-9) a Rafaela (Tobiáš 12,6-15).

Slovo „archanděl“ vzniklo ze starověkých řeckých slov „arg“, tj. „hlavní“ a "anděl", tj. „posel Boží“. Proto jsou archandělé poslové Boží. Předávají důležitá poselství lidem

Archanděl Gabriel (hebrejsky „muž Boží“) má na starosti spojení člověka s Bohem. Vyniká tím, že je archandělem naděje, lásky a zjevení. Setkáváme se s ním ve Starém zákoně v Knize proroka Daniela, když vysvětluje nesrozumitelná vidění. V Novém zákoně zvěstuje příchod Mesiáše. Nejprve se při obětování v jeruzalémském chrámu zjevuje otci Jana Křtitele Zachariášovi. Potom Panně Marii v jejím domově v Nazaretě: „Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. Dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.“ Gabriel je tedy posel a zvěstovatel příchodu Mesiáše.

S archandělem Michaelem (v hebrejštině „kdo je jako Bůh?“), se setkáváme v Knize proroka Daniela. Čteme, že: „povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech tvého lidu“. Představujeme si nebeský dvůr, který Boha obklopuje. Zasedají v něm andělé různé důstojnosti. Křesťanství hovoří o „andělských kůrech“ (Trůny, Panstva, Knížectva, Mocnosti, Ctnosti).

Michael je ochráncem Božího lidu. Bojuje se satanem (Zj,12). Hájí ženu a jejího právě narozeného syna, kteří představují Ježíše a jeho maminku Marii, ale také Boží lid a církev, v níž je Kristus neustále přítomen. „Velký drak-starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“ (Zj 12,7-9).

Michael je bojovník dobra, který přichází bránit spravedlivé proti silám zla, které rozpoutávají nenávist a války. Archanděl Michael se objevuje také v Listu svatého apoštola Judy. Střetává se s ďáblem, aby vyrval z jeho moci tělo Mojžíše, který právě zemřel. Má funkci čelit všemu zlu a pomáhat uchovat mír a stabilitu na planetě Zemi. Je schopen ochránit každého, kdo ho požádá o pomoc. Zároveň dokáže udržet pevnou vůli člověka, aby se mohl plně realizovat.

Třetím archandělem je Rafael (v hebrejštině znamená „Bůh uzdravuje“). S ním se setkáváme pouze v biblické knize Tobiáš. Rafael říká: „Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu.“ Rafael provází člověka všedním životem. Bere na sebe lidskou podobu, aby nám byl co nejblíže a mohl nás vést životem jako „anděl strážný“. Je to přítel, jenž radí a povzbuzuje, je to viditelná přítomnost neviditelného Boha, který nás nesmírně miluje. Pro svou moc uzdravovat, je patronem všech nemocných, i těch, kteří se o nemocné starají. Někdy i patronem nemocného manželství. Podporuje léčení člověka. Je považován za patrona lékařů a duchovních léčitelů, ochraňuje cestující.

Věra Šimková

 
 
Nahoru