11.02.2021 11:30, kategorie: Online akce

Starý je člověk schopen velkých změn ve svém životě

Starý je člověk schopen velkých změn ve svém životě
Beseda s PhDr. Ing. Marií Oujezdskou na téma "Stáří - bohatství mnoha let života" - zápisky

Beseda s PhDr. Ing. Marií Oujezdskou, "Stáří - bohatství mnoha let života" (ředitelka Národního centra pro rodinu, 4. 2. 2021).

PhDr. Marie Oujezdská hovořila o rodinné politice, kdy počet seniorů narůstá. Hovoří se o stárnutí společnosti. Znamená to velkou zátěž pro zdravotnictví i pro penzijní systém. Rodí se málo dětí, otázkou je, jak zabezpečit seniory, jaká bude poptávka po sociálních službách, atd.

PhDr. Marie Oujezdská se v Římě setkala s PhDr. Veronikou Čepelkovou na konferenci, jejíž název je: "Stáří - bohatství mnoha let života". Náplní konference bylo, že každý starý člověk je důležitý pro společnost a svět. Motto: Ge 12,1-8:

I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.

Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abramovi bylo sedmdesát pět let, když odešel z Cháranu.

Vzal svou ženu Sáraj a Lota, syna svého bratra, se vším jměním, jehož nabyli, i duše, které získali v Cháranu. Vyšli a ubírali se do země kenaanské a přišli tam.

Abram prošel zemí až k místu Šekemu, až k božišti Móre; tehdy v té zemi byli Kenaanci.

I ukázal se Abramovi Hospodin a řekl: "Tuto zemi dám tvému potomstvu." Proto tam Abram vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal.

Odtud táhl dál na horu, která je východně od Bét-elu, a postavil svůj stan mezi Bét-elem na západě a Ajem na východě. Také tam vybudoval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno.

Přednášející hovořil o Božích plánech se starými lidmi. Bůh očekává, že bude starý člověk schopen velkých změn ve svém životě, protože žije ze své víry. Stáří by se měli věnovat ne svým dětem, ale vnoučatům. Svědectví víry spočívá v tom, jak já žiji svou současnost plnou nemocí, osamocení, v oddělení od svých drahých v době epidemie. Jak moje zralá víra zpracovává současnost. Počítá se s tím, že staří budou svědky života.

Vzájemnost generací zdůrazňuje papež František. Starý člověk má navazovat mezigenerační vztahy. Papež vyhlásil Světový den prarodičů a seniorů - 26. července na sv. Annu a Jáchyma.

V Brně před 5 lety udělali sondu o vztahu prarodičů a vnoučat (na gymnáziu a u skautů). Ptali se, jaký mají vzájemný vztah. Výsledek je alarmující: staří si stěžují na osamělost a nepřijetí mladými. Je smutné, že nevnímají svou užitečnost pro mladé lidi. Říkají, že je tu kult mládí a peněz. A co by mohli senioři mladým poskytnout? Např, vyžádanou radu.

Mladí říkají, že pokud nemají zkušenosti ze své rodiny, tak ji nemají. Zkušenosti mají jen např. z dopravních prostředků. Naopak, ti kteří mají zkušenosti se seniory z rodiny, mají je velmi dobré. Veronika Čepelková říká, že ji soužití s babičkami a dědečkem ovlivnilo na celý život, dokonce i položilo základ její profese! Senioři potřebují mladé a mladí staré. Církev se dívá na stáří jako na velké bohatství. Důležité je dobrovolnictví seniorů (je v plenkách). Zajímejme se, jak bychom mohli přispět druhým. Podávejme svědectví o své víře.

Možnosti seniorů v oblasti dobrovolnictví:

Předčítání (ve školce, v nemocnici, domově důchodců, u přátel). Naslouchání nemocným (v nemocnicích, hospicech), pomoc mladým rodinám (pohlídání děti), služba v kostelích (mohou být otevřené). Babička a dědeček na zapůjčenou (pomoc s dětmi, mladí naopak obstarají např. nákupy), doučování dětí, rady v umělecké sféře, atd. V Rakousku mají "Otevřený obývák" - lze si přijít popovídat. Mohu vymyslet, co bych mohla užitečného dělat (s úplatou i bez ní). V Irsku je asociace prarodičů. Bez obalu paní líčí svou rodinu. Otevřeně hovoří o svých nepokřtěných dětech a vnoučatech, o rozpadlé rodině svého dítěte. Za ně se modlí.

Nezapomeňme na to, že i když jsem starý, mladí patří ke mně a naopak! V diskuzi padla dokonce slova: "Byli jsme povzbuzeni, chce se nám žít." Jakou toto sdělení má váhu!

Závěrem: každý má svou rodinu, své přátele a známé. Každý měl svou profesi a něco umí. V tomto rámci může pomáhat mladým i starým a být užitečný. Musí být otevřený a svou pomoc nabídnout a také ji přijmout. Pak se k němu mladí budou chovat s vděčností, respektem a s láskou. Pak se také nebudou bát mladí nám nabídnout svou pomoc.

Věra Šimková


 

 

 
Nahoru