22.06.2015, autor: Karel Voplakal, kategorie: Aktuality

Senioři se modlili za mír ve světě

Senioři se modlili za mír ve světě

Hradec Králové hostil 20. června 2015 hlavní akci pro seniory v královéhradecké diecézi. Již po jedenácté se zde sešla více než stovka seniorů na svém diecézním setkání. Mottem byla Kristova slova z horského kázání: Blaze těm, kteří jsou tvůrci pokoje!

Program zahájila modlitba růžence Světla za mír v jezuitském kostele Panny Marie. Následovala mše svatá obětovaná za spravedlivý pokoj v celém světě, za ukončení stávajících válečných konfliktů a za trpící obyvatelstvo zemí, kde se válčí i za oblasti, kde jsou oprávněné obavy z potenciálních dalších konfliktů. Mši svatou celebroval hradecký světicí biskup Mons. Josef Kajnek s dalšími  kněžími. Jeho promluva byla zaměřena na mír jako dar Boží i jako plod důvěry lidí v Boha, života podle desatera a lásky k bližním.

Po mši svaté oslovil přítomné seniory svojí promluvou P. Jan Linhart. Nesla název „Bez pokoje není mír!“. Na mnoha historických příkladech z dějin lidstva - od starozákonních dob až po současnost - dokumentoval stěžejní myšlenku, že chceme-li mír, musíme především věrně žít svoji víru, modlit se, důvěřovat Bohu a žít ve vzájemném i vnitřním pokoji, protože žádné smlouvy, pakty ani politická jednání jej nemohou do té míry zajistit tak, jako pokorná modlitba pokojného člověka, která má nesmírnou sílu a svolává skutečný pokoj Kristův („Pokoj svůj vám dávám!“). Mír totiž není jen stav, kdy se neválčí, ale především existence zdravých mezilidských vztahů, odpuštění, dání nové šance, radost z radosti druhých, pokorný, vstřícný a pravdivý přístup k bližním, činorodá pomoc potřebným.

Účastníky seniorského setkání zaujala i další promluva europoslance Tomáše Zdechovského „Mír a bezpečnost v Evropě - realita nebo mýtus?“, v níž poukázal na hlavní hrozby míru a stabilitu Evropy - především její vnitřní odklon od tradičních hodnot, od víry, její neschopnost reprodukovat své obyvatelstvo v důsledku nízké porodnosti a náhradu deficitu vlastního obyvatelstva zoufalými imigranty pocházejících z velmi chudých zemí, ze zemí válek a ohrožení života, často lidmi oklamanými a nalákanými falešnými sliby převaděčů - ale také i lidmi neschopnými a neochotnými přijmout naši kulturu, náš způsob života, lidi bez jakékoli kvalifikace, nezvyklé potřebné pracovní morálce.

Na závěr setkání se v kostele Panny Marie uskutečnil benefiční koncert, jehož výtěžek podpořil humanitární projekt Charity ČR pro těžce zkoušenou Sýrii.

Karel Voplakal


Zájezd do Medžugorje a k moři

 
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie XI. diecézní setkání seniorů a jejich přátel
XI. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

22.06.2015 13:00

20. 6. 2015, Hradec Králové

Počet fotek ve fotogalerii: 9

Fotogalerie Zobrazit fotky XI. diecézní setkání seniorů a jejich přátel

 

 

Zájezd Toskánsko a ostrov Elba

 
Nahoru