17.11.2023, kategorie: Aktuality

Redaktor webu Simeon.cz pan Karel Voplakal dnes slaví 87. narozeniny

Redaktor webu Simeon.cz pan Karel Voplakal dnes slaví 87. narozeniny

Dlouholetý aktivní redaktor webu pro aktivní třetí věk Simeon.cz pan Karel Voplakal dnes slaví krásné 87. narozeniny. Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové se všemi spolupracovníky, včetně redakční rady tohoto webu, přeje Ing. Karlu Voplakalovi, CSc. vše nejlepší a požehnané a děkuje za jeho celoživotní službu! Při této příležitosti přinášíme jeho životopis.

Životopis Ing. Karla Voplakala, CSc.

Sedmnáctý listopad byl osudovým datem v životě Karla Voplakala; narodil se dne 17. listopadu 1936 v městě Polná u Jihlavy, jako prvorozený ze tří synů v rodině Aloise Voplakala, ředitele polenské měšťanské dívčí školy. Dětství prožil v atmosféře rodinné lásky: maminka Božena nebyla zaměstnána a dětem se příkladně věnovala. Její harmonickou výchovu doplňovala i milá babička Milada, která z počátku bydlela v protějším domku, ale později sdílela s rodiči a dětmi tutéž domácnost a mamince ve všem pomáhala. Své rodiště měl Karel Voplakal vždy velice rád - a i když se v jeho třinácti letech rodina přestěhovala do Prahy - na Bílou Horu, stále rád vzpomínal na Polnou, dějiště svého dětství. Zanechal tam milé přátele, své učitelky, kamarády, spolužáky, sousedy i kluky, s nimiž ministroval a chodíval do Sokola i do skautu; nikdy na ně nezapomněl a každoročně se do Polné vracel.

Přesně tři roky po jeho narození došlo k tragickým událostem: nacisté při pražské studentské manifestaci zastřelili studenta Jana Opletala, uzavřeli české vysoké školy a začali s tvrdou persekucí. Na památku těchto událostí byl výroční den - 17. listopad - prohlášen za Mezinárodní den studenstva. O  půl století později v roce 1989  - rovněž přesně na totéž datum 17. listopadu došlo k masakru studentů totalitní mocí na Národní třídě, což vedlo k Sametové revoluci a ke konci vlády jedné strany; toto datum se stalo symbolem boje za svobodu a demokracii.

Ve svých jedenácti letech se stal primánem staletého prestižního Biskupského gymnázia v Bohosudově vedeného profesory z jezuitského řádu. Avšak po třech letech (14. dubna 1950) policejní složky socialistické totalitní moci všechna církevní učiliště násilně uzavřely a studenti se museli vrátit do svých domovských škol; pedagogický sbor byl internován a dlouhodobě vězněn.

Karel Voplakal byl přijat na pohořelecké gymnázium (dnešní Keplerovo gymnázium), kde maturoval v roce 1954 a po přijímacích zkouškách se stal studentem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6.  V roce 1959 promoval na inženýra chemie. Po třech letech praxe v chemických závodech Spolana - Neratovice byl na základě konkurzu přijat do vědecké přípravy ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni, kde v roce 1973 obhájil kandidátskou disertační práci a byl v Karolinu promován kandidátem zemědělsko-lesnických věd, což je ekvivalent dnešní vědecké hodnosti PhD.

Pracoval v oddělení půdoznalství (pedologie) a půdní úrodnosti. Zabýval se chemií půdy. Jako vědecký pracovník publikoval několik desítek publikací v zahraničních i tuzemských vědeckých časopisech, přednášel na mnoha zahraničních i domácích vědeckých konferencích, obhájil mnohé výroční zprávy řady výzkumných projektů, byl oponentem a členem vědecké rady Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni a členem mezinárodních řešitelských týmů. Po delimitaci v roce 1980 přešel do Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ve Zbraslavi, kde pracoval v oddělení  půdoznalství na chemicko-ekologické problematice našich půd až do odchodu do důchodu. Jako důchodce byl vyznamenán medailí České akademie zemědělských věd za svůj přínos v zemědělském výzkumu.

V roce 1962 se oženil s Marií Horskou – a po šedesáti letech manželství - v roce 2022 oslavili svou diamantovou svatbu. Mají dva dospělé syny a dceru, jejichž rodiny vychovávají celkem osm dětí. Karel Voplakal je i ve svém pokročilém věku stále aktivní: publikuje v různých periodicích, především v internetovém webu (nejen) pro seniory www.simeon.cz, kde působí v roli redaktora. Účastní se různých jazykových kroužků pro seniory, kde občas zastupuje lektory, navštěvuje přednášky z různých oborů v rámci kurzů pro vzdělávání seniorů; s manželkou Marií se zúčastňuje akcí a tematických zájezdů organizovaných Diecézním centrem pro seniory při diecézi Hradec Králové.

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru