11.06.2022 [sobota], zveřejněno: 25.05.2022, kategorie: Akce

Pozvánka na Pochod pro hospic

Pozvánka na Pochod pro hospic

Domácí hospic Duha Hořice zve na Pochod pro hospic, který se uskuteční 11. června 2022. Akce podpoří jeho záslužnou činnost.

Program a průběh pochodu (11. 6. 2022)

Pochod pro hospic

8:00 - 10:00 - prezentace a registrace účastníků

10:00 - 18:00 - výdej ocenění

9:00 - hromadný start (volitelný pro účastníky, kteří neradi putují sami)

Prezentace/registrace na místě

Po příchodu na místo startu prosím sdělte přítomným pořadatelům své startovní číslo a prokažte totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem. Následně vám bude vydána účastnická karta s mapou, která slouží jako záznam o průběhu vaší cesty a splnění stanovených podmínek pro vydání ocenění. Kartu si zkontrolujte, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prostudujte si trasu, popř. se ptejte na místě přímo organizátorů na další podrobnosti.

Pokud se registrujete přímo na místě, bude vám předložena přihláška, na základě které vám pořadatelé ihned vypíší účastnickou kartu. 

Hromadný start

Je určen pro ty účastníky pochodu, kteří neradi putují sami. Ostatní účastníci mohou vyrazit na cestu kdykoliv, dle svého uvážení, po registraci a obdržení účastnické karty. 

Pro hromadné starty jsou určeni následující společníci:

Velký okruh - Jana a Pavel Sieberovi

Malý okruh - Mons. Pavel Rousek

Rodinný okruh - Lucia Mičová

Kontrolní stanoviště

Každý účastník pochodu je povinen projít kontrolním stanovištěm a nechat si tuto skutečnost potvrdit do své účastnické karty přítomným pořadatelem. Bez tohoto potvrzení na účastnické kartě není možné získat v cíli nárok na ocenění.

Cíl

Po příchodu na stanoviště cíle předložte přítomnému pořadateli svou účastnickou kartu. Při splnění stanovených podmínek vám bude následně vrácena společně se zaslouženým oceněním.

Ocenění

Diplom s potvrzením, že svou účastí účastník podpořil činnost Domácího hospice Duha, o.p.s.

Trasa pochodu

Velký okruh (19 km)

Parkoviště P4 (start/registrace/prezentace účastníků ) - ukázat na mapě

Studenov - Kostelní cesta - ukázat na mapě

Studenov - ukázat na mapě

Ručičky - ukázat na mapě

Dvoračky - ukázat na mapě

Stráž - ukázat na mapě

Parkoviště P4  (cíl – výdej ocenění) - ukázat na mapě

Malý okruh (11 km)

Parkoviště P4 (start/registrace/prezentace účastníků ) - ukázat na mapě

Studenov - Kostelní cesta - ukázat na mapě

Ručičky – ukázat na mapě

Dvoračky - ukázat na mapě

Huťský vodopád - ukázat na mapě

Parkoviště P4  (cíl – výdej ocenění) - ukázat na mapě

Rodinný okruh (6 km) - vhodné pro rodiny s kočárky, ZTP...

Parkoviště P4 (start/registrace/prezentace účastníků ) - ukázat na mapě

Rozcestník – ukázat na mapě

Kostel sv. Michaela – ukázat na mapě

Horní Ves - ukázat na mapě

Autobusové nádraží - ukázat na mapě

Parkoviště P4 (cíl – výdej ocenění) ukázat na mapě

 

Primární ukazatelem účastníkovi pochodu na trase je turistické značení a přiložená mapa. Cílem pochodu není striktní dodržování trasy, každý účastník však musí projít kontrolními body.

Pro všechny trasy byly primárně zvoleny turistické cesty a naučné stezky. Počet kilometrů je zaokrouhlen.

Jak se přihlásit

Vyplňte prosím všechny povinné údaje (označené *) v registračním formuláři (zde: https://forms.gle/Psp2ow2akKPvUJ616)a následně ho odešlete. Každého účastníka pochodu přihlaste prosím zvlášť. Na vámi uvedený e-mail bude zaslána kopie vašich odpovědí jako potvrzení, že registrace proběhla úspěšně. Po zpracování vašich osobních údajů obdržíte platební údaje společně s vaším startovním číslem. Startovní číslo uveďte jako variabilní symbol kvůli snazší identifikaci platby. Poté začíná běžet lhůta 7 dní pro odeslání platby registrační poplatku na uvedený sbírkový účet. Pokud platba nebude připsána v této lhůtě, je registrace automaticky zrušena.

Startovné: 100 Kč

                  50 Kč (děti do 15 let, studenti do 26 let, důchodci, ZTP)

Výše startovného je orientační a slouží k pokrytí nákladů spojených s konáním Pochodu pro hospic. Je možné zaplatit libovolné vyšší startovné.

Registrovaní na neuskutečněný ročník pochodu v roce 2019 (pandemie COVID-19) se nemusí znovu registrovat a platit startovné. Jejich registrace a startovní čísla zůstávají v platnosti.

Veškerý výtěžek ze startovného putuje na sbírkový účet ve prospěch činnosti Domácího hospice Duha, o.p.s.

Platby při registraci předem přijímáme do 6. 6. 2022. Startovné propadá v plné výši v případě zrušení registrace účastníka i při neúčasti na pochodu.

Platba

Platbu je možno provést:

- bankovním převodem nebo složenkou (pouze do 6. 6. 2022) na sbírkový účet: 281522832/0300

- v hotovosti (při registraci na místě)

Platby přijímáme v českých korunách.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře účastník/ce pochodu souhlasí se zpracováním osobních údajů, které v něm uvedl/a. Jeho osobní údaje využije Domácí hospic Duha, o.p.s., se sídlem na: Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice, pro účely akce ʺPochod pro hospicʺ. Z registrace se může kdykoliv telefonicky odhlásit a jeho osobní údaje budou z databáze registrovaných účastníků pochodu neprodleně smazány pořadateli. Údaje o účastníkovi budou dále evidovány Domácím hospicem Duha, o.p.s. pro případ konání dalších ročníků akce a poskytnutí informací o nich osobám, které se již zúčastnily.

Účastník současně s vyplněním a odesláním registračního formuláře souhlasí s dodržováním stanovených pravidel pochodu a zavazuje se řídit návštěvním řádem KRNAP během svého pohybu po této oblasti. V případě porušení tohoto závazku a nedodržování pravidel je účastník diskvalifikován bez nároku na ocenění a vrácení registračního poplatku (startovného). 

Účastník souhlasí s pořizováním fotografií (popř. videozáznamu) se zachycením svojí osoby v průběhu celé akce a jejich zveřejněním na mediálních platformách Domácího hospice Duha, o.p.s. a v rámci propagace akce Pochod pro hospic. Na dodatečnou žádost účastníka může být fotografie s jeho osobou odstraněna.  

Účast nezletilých

U nezletilých do 15 let je podmínkou účasti doprovod zákonného zástupce nebo dospělé osoby, kterou zákonný zástupce pověřil dohledem nad nezletilým. V takovém případě musí zákonný zástupce zaslat volně formulované prohlášení s uvedením svých osobních údajů a vlastnoručním podpisem, že souhlasí s účastí nezletilé osoby na akci "Pochod pro hospic" a všemi jeho stanovenými pravidly, v doprovodu stanovené dospělé osoby, jejíž osobní údaje musí být též uvedeny. Potvrzení je možné zaslat na e-mail: pochodprohospic@seznam.cz nebo písemně na adresu: Domácí hospic Duha, o.p.s., Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice.

Pravidla a omezení během pochodu

Každý účastník pochodu je povinen dodržovat zákony ČR a další ustanovení a omezení, zejména:

- návštěvní řád KRNAP

- Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

- Zákon 289/1995 Sb. o lesích

- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Všeobecná pravidla

- každý se účastní pochodu na vlastní nebezpečí

- jsou zakázány jakékoliv formy extremismu, násilného nebo hrubého chování vůči ostatním účastníkům pochodu nebo kolemjdoucím

- pochod se koná za jakéhokoliv počasí

Účastnická karta

Každý účastník obdrží během prezentace účastnickou kartu se svým jménem a startovacím číslem. Karta slouží k identifikaci účastníka na kontrolním stanovišti, kde mu bude karta příslušně označena. Takto označenou kartu předloží v cíli ke kontrole pro získání ocenění.  

Nevydání ocenění a diskvalifikace

Účastník je diskvalifikován, se ztrátou nároku na vydání ocenění, pokud během pochodu:

- poruší pravidla pochodu, návštěvní řád KRNAP nebo jiná zákonná omezení

- znehodnotí nebo jinak poškodí účastnickou kartu, takže údaje na ní budou nečitelné

- dorazí do cíle po 18 hodině nebo vůbec nedorazí

- použije k pohybu po trase kolo nebo jiných dopravních prostředků ke zkrácení a usnadnění trasy

Doprava a ubytování, parkování

Bude upřesněno

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic před samotným průběhem akce.

 
 
Nahoru