04.10.2013, autor: Ing. Karel Voplakal, CSc., kategorie: Ostatní

Poutní areál při kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře vysílá S.O.S.

Poutní areál při kostele Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře vysílá S.O.S.

Poutní mariánský areál stojí v centru někdejšího dějiště bělohorské bitvy – a v kostelním nádvoří uzavřeném ambity se m.j. nachází i ekumenický hrob, do nějž byly v roce 1999 – za účasti nejvyšších představitelů naší katolické i evangelické církve - pietně uloženy kosterní ostatky mnoha vojáků padlých v této bitvě: odpočívají tam pospolu někdejší nepřátelé, vítězové i poražení, vojáci obou válčících stran, jak císařského katolického, tak i stavovského evangelického vojska. Jejich společný hrob je hned vedle krásné barokní mariánské svatyně. Věříme, že Maria-Matka Boží se přimlouvá za věčný pokoj jejich duší, ať už padli za tu či onu stranu. Blíží se čtyřsetleté výročí osudové bělohorské bitvy - a všichni, kdo mají rádi tuto mariánskou svatyni, si přejí, aby se k tomuto jubileu zaskvěla ve své někdejší kráse.

Kdysi slavné a vyhledávané poutní místo na západním okraji Prahy totiž nutně potřebuje generální opravu - především komplexní odvodnění a izolaci proti vzlínající vlhkosti, jež způsobuje drolení a odpadávání omítky nejen na kostele, ale v ještě větším rozsahu v ambitech, na nichž se nenávratně ničí fresková výmalba znázorňující jednotlivé biblické příběhy a růžencová tajemství i klenbové obrazy nejvýznamnějších mariánských poutních míst. Až poté by bylo možno přikročit k opravě nástěnných i klenebních fresek a k dalším nutným opravám ambitů, čtyř rohových kaplí a kaple Božího hrobu, historické studny a k opravě vnějších i vnitřních kostelních omítek. Poslední oprava poutního areálu se prováděla před více než čtyřiceti lety z iniciativy tehdejšího bělohorského duchovního správce P.Doc.ThDr Václava Bognera, který je v teologických kruzích známý jako vynikající překladatel knih Starého Zákona.

Odhad současných nákladů na revitalizaci půvabného barokního poutního místa se pohybuje kolem třiceti milionů korun. Bělohorské farní společenství spolu s komunitou Venio sester benediktinek usiluje o finanční pomoc z Norských fondů, jež však předpokládá třicetiprocentní finanční spoluúčast navrhovatele. Výsledky dosavadních sbírek, benefičních akcí a sponzorských darů zatím však potřebnou částku nedokáží pokrýt, a proto bychom se chtěli obrátit na věřící všech našich diecézí s prosbou o pomoc, aby třistaletý nádherný poutní areál byl zachráněn a uchován i pro ty, kteří přijdou po nás.

Svou finanční pomoc posílejte prosíme na konto UniCredit Bank č. 5151515151 / 2700, anebo se obraťte přímo na sestru Petru Pavlíčkovou OSB z benediktinského opatství Venio- pobočka Bílá Hora, adresa: Karlovarská 3 / 6, 163 00 Praha 17 Řepy, tel. 732 211 078 

Ing. Karel Voplakal, CSc.

 

 
 
Nahoru