17.06.2020, autor: Karel Voplakal, kategorie: Ostatní

Objednejte si jednu z nejzdařilejších knih o Svaté zemi od známého biblisty Jána Majerníka

Objednejte si jednu z nejzdařilejších knih o Svaté zemi od známého biblisty Jána Majerníka

Před několika dny jsem měl příležitost zakoupit si úžasnou knihu Mons. Jana Majerníka a Leopoldíny Scheidové SPOZNÁVAJME SVÄTÚ ZEM - pohľadom archeológov a biblistov, která určitě uspokojí i ty nejnáročnější čtenáře. Její cena je vzhledem k její kvalitě a přínosu pro zájemce velice příznivá - a jejím zakoupením podpoříte křesťanskou cestovní kancelář Awertravel, která uskutečnila mnoho poutních zájezdů do Svaté země.

Z názvu knihy je patrné, že je psána slovenským jazykem, ale mohu čtenáře ubezpečit, že když se člověk trochu "začte", úplně zapomene na to, že nečte svou mateřštinou. Zvlášť my "dříve narození" jsme byli zvyklí číst slovensky téměř jako česky v době ještě nerozdělené republiky. Kniha je velice čtivá, psána srozumitelně a systematicky. Dělí se na část všeobecnou, v níž podává bezpočet důležitých a zajímavých informací: historických, geografických, o státoprávním uspořádání, o parlamentu Knesset, o památníku holokaustu Yad Vashem, o současném životě ve Svaté zemi, o smyslu židovských svátků a podává četné praktické rady pro poutníky a jako doplněk nabízí židovský a arabský slovník těch nejpotřebnějších pojmů.

V rozsáhlejší části speciální se dozvíme téměř vše o Svaté zemi, jež se skládá z pěti hlavních částí: Judea s hlavním městem Jeruzalémem, Samařsko a jeho středisko Sichem, Galilea s oblastí kolem Genezaretského jezera a městem Tiberias, dále pouštní Negév - a konečně část Sinajského poloostrova s horou Sinaj a významným orthodoxním klášterem sv. Kateřiny na jejím úpatí. Jsou zde detailně popsány snad všechny možné směry putování Svatou zemí - doslova „křížem-krážem“. Text je doplněn ilustracemi, mapkami, grafy a schématy - a podává vyčerpávajícím způsobem snad úplně vše o dějišti epochy Starého Zákona: o putování vyvoleného národa, o období patriarchů, o exodu z Egypta, o slavném údobí králů, o rozdělení národa na Severní a Jižní říši, o době babylonského poddanství, o období helenizace i o době makabejské.

Samozřejmě informuje především o epoše novozákonní - o době po narození Božího Syna, který v lidském těle ve Svaté Zemi prožil 33 let života a hlásal radostnou zvěst evangelia, vykonal řadu zázraků a naučil své učedníky, jak se modlit k Bohu Otci. S touto pozoruhodnou Majerníkovou knihou se v duchu znovu vrátíme do Getsemanské zahrady - do Chrámu národů na úpatí Olivové hory, kde Pán byl zatčen a odkud byl v poutech odveden do domu Kaifášova, před Veleradu a do Pilátova soudního dvora; na místo, kde si připomínáme Jeho bičování a trním korunování, v duchu si znovu projdeme bolestnou cestu na Golgotu - „Viu Dolorosu“, kudy Kristus vlekl svůj kříž obtížený nesčetnými hříchy lidstva na místo svého ukřižování a potupné smrti.

Kniha nás zavede do chrámu Božího hrobu - do kaple Zmrtvýchvstání - na místo skalního hrobu, odkud umučený Kristus vstal z mrtvých; navštívíme podzemní kapli sv. Heleny, matky císaře Konstantina, která má zásluhu o nalezení Kristova kříže. V mysli se přeneseme na místo, odkud podle tradice Syn Boží vstoupil na nebesa, prohlédneme si kamenný model historického Svatého města z doby Kristovy a v sionské části Svatého města Jeruzaléma znovu vstoupíme do Večeřadla, kde Kristus slavil Poslední večeři s učedníky a kde došlo k seslání Ducha Svatého na apoštoly, kde vznikla první křesťanská jeruzalemské obec. Připomeneme si místo za někdejšími hradbami, kde byl ukamenován svatý Štěpán, první mučedník za víru v Krista - a navštívíme chrám Zesnutí a Nanebevzetí Matky Boží Panny Marie.

Kniha je velikým přínosem jak pro ty, kteří ve Svaté zemi dosud nebyli a chtějí o ní vědět víc, než se mohou dozvědět v běžných encyklopediích či na internetu - ale snad ještě spíš pro ty, kteří Kristovu pozemskou vlast již navštívili. Ti si nyní pomocí této nevšední publikace mohou osvěžit poutní zážitky z jednotlivých navštívených biblických míst - z Nového i ze Starého zákona. Znovu mohou vstoupit do chrámu Zvěstování a do domku tesaře sv. Josefa v Nazaretě, projít nízkými „dveřmi pokory“ do betlémského chrámu Narození Páně a poklonit se na místě vyznačeném stříbrnou hvězdou, kde stávaly jesle, v nichž spočinul novorozený Král králů; můžeme doputovat do Ein Karem, kde se Matka Boží setkala se svou tetou Alžbětou, matkou sv. Jana Křtitele, a navštívit chrám narození tohoto posledního starozákonního proroka; tento chrám zdobený majolikou skrývá plasticky vyznačené místo Janova narození. V severoizraelské Galileji navštívíme „Kristovo město“ Kafarnaum s vykopávkami domu apoštola Šimona - Petra i chrám Blahoslavenství, kde Kristus pronesl své horské kázání, a blízké místo Tabgha, kde zázračně rozmnožil chleby a ryby a nasytil tisíce posluchačů; můžeme se v duchu přenést k malému kostelu na břehu jezera Genezaretského, kde Pán třikrát přijal ujištění apoštola Petra, že jej miluje - a poté mu svěřil svou Církev a symbolicky mu odevzdal klíče nebeského království. Můžeme se v duchu opět přeplavit přes jezero Genezaretské a připomenout si místo zázračného rybolovu. Připomeneme si výstup na horu Tábor, místo proměnění Páně i první zázrak v Káni.  Ve vzpomínkách navštívíme Emauzy, kde učedníci poznali Zmrtvýchvstalého Krista při lámání chleba - a ještě předtím ho prosili: „Pane, zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se již nachýlil…“

Majerníkova kniha určitě uspokojí i ty nejnáročnější čtenáře. Její cena je vzhledem k její kvalitě a přínosu pro zájemce velice příznivá - a jejím zakoupením podpoříte křesťanskou cestovní kancelář Awertravel, která uskutečnila mnoho poutních zájezdů do Svaté země.

Knihu si můžete objednat se slevou a v ČR výhradně v internetovém knihkupectví Poutní Knihy.CZ.

Karel Voplakal

 
 
Nahoru