18.11.2016 20:45, kategorie: Aktuality

Karel Voplakal oslavil 80. narozeniny

Karel Voplakal oslavil 80. narozeniny

Dlouholetý aktivní redaktor webu pro aktivní třetí věk Simeon.cz oslavil 17. listopadu 2016 krásné a požehnané 80. narozeniny. Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové se všemi spolupracovníky, včetně redakční rady tohoto webu, přeje panu Ing. Karlu Voplakalovi, CSc. vše jen od Boha nejlepší a splnění všech nejtajnějších přání! Při této mimořádné příležitosti přinášíme jeho životopis.

Životopis Ing. Karla Voplakala, CSc.

Sedmnáctý listopad byl osudovým datem v životě Karla Voplakala; narodil se před osmdesáti lety dne 17. listopadu 1936 v městě Polná u Jihlavy, jako prvorozený ze tří synů v rodině Aloise Voplakala, ředitele polenské měšťanské dívčí školy. Dětství prožil v atmosféře rodinné lásky: maminka Božena nebyla zaměstnána a dětem se příkladně věnovala. Její harmonickou výchovu doplňovala i milá babička Milada, která z počátku bydlela v protějším domku, ale později sdílela s rodiči a dětmi tutéž domácnost a mamince ve všem pomáhala. Své rodiště měl Karel Voplakal vždy velice rád - a i když se v jeho třinácti letech rodina přestěhovala do Prahy - na Bílou Horu, stále rád vzpomínal na Polnou, dějiště svého dětství. Zanechal tam milé přátele, své učitelky, kamarády, spolužáky, sousedy i kluky, s nimiž ministroval a chodíval do Sokola i do skautu; nikdy na ně nezapomněl a každoročně se do Polné vracel.

Přesně tři roky po jeho narození došlo k tragickým událostem: nacisté při pražské studentské manifestaci zastřelili studenta Jana Opletala, uzavřeli české vysoké školy a začali s tvrdou persekucí. Na památku těchto událostí byl výroční den - 17. listopad - prohlášen za Mezinárodní den studenstva. O  půl století později v roce 1989  - rovněž přesně na totéž datum 17. listopadu došlo k masakru studentů totalitní mocí na Národní třídě, což vedlo k Sametové revoluci a ke konci vlády jedné strany; toto datum se stalo symbolem boje za svobodu a demokracii.

Ve svých jedenácti letech se stal primánem staletého prestižního Biskupského gymnázia v Bohosudově vedeného profesory z jezuitského řádu. Avšak po třech letech (14. dubna 1950) policejní složky socialistické totalitní moci všechna církevní učiliště násilně uzavřely a studenti se museli vrátit do svých domovských škol; pedagogický sbor byl internován a dlouhodobě vězněn.

Karel Voplakal byl přijat na pohořelecké gymnázium (dnešní Keplerovo gymnázium), kde maturoval v roce 1954 a po přijímacích zkouškách se stal studentem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 6.  V roce 1959 promoval na inženýra chemie. Po třech letech praxe v chemických závodech Spolana - Neratovice byl na základě konkurzu přijat do vědecké přípravy ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Ruzyni, kde v roce 1973 obhájil kandidátskou disertační práci a byl v Karolinu promován kandidátem zemědělsko-lesnických věd, což je ekvivalent dnešní vědecké hodnosti PhD.

Pracoval v oddělení půdoznalství (pedologie) a půdní úrodnosti. Zabýval se chemií půdy. Jako vědecký pracovník publikoval několik desítek publikací v zahraničních i tuzemských vědeckých časopisech, přednášel na mnoha zahraničních i domácích vědeckých konferencích, obhájil mnohé výroční zprávy řady výzkumných projektů, byl oponentem a členem vědecké rady Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni a členem mezinárodních řešitelských týmů. Po delimitaci v roce 1980 přešel do Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ve Zbraslavi, kde pracoval v oddělení  půdoznalství na chemicko-ekologické problematice našich půd až do odchodu do důchodu. Jako důchodce byl vyznamenán medailí České akademie zemědělských věd za svůj přínos v zemědělském výzkumu.

V roce 1962 se oženil s Marií Horskou – a po padesáti letech manželství - v roce 2012 oslavili svou zlatou svatbu. Mají dva dospělé syny a dceru, jejichž rodiny vychovávají celkem osm dětí ve věku od sedmi do šestnácti let; polovina z vnoučat již studuje na gymnáziu. Karel Voplakal je i ve svém pokročilém věku stále aktivní: publikuje v různých periodicích, především v internetovém webu (nejen) pro seniory www.simeon.cz, kde působí v roli redaktora. Zúčastní se různých jazykových kroužků pro seniory, kde občas zastupuje lektory, navštěvuje přednášky z různých oborů v rámci kurzů pro vzdělávání seniorů; s manželkou Marií se zúčastňuje tematických zájezdů organizovaných Diecézním centrem pro seniory při diecézi Hradec Králové i dalších aktivit.

 
 
Nahoru