09.05.2016, kategorie: Aktuality

Karel Voplakal obdžel medaili České akademie zemědělských věd

Karel Voplakal obdžel medaili České akademie zemědělských věd

Karel Voplakal jako absolvent Vysoké školy chemicko-technologické je inženýrem chemie. Po třech letech praxe v chemickém kombinátu Spolana Neratovice byl na základě konkurzu přijat do Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Ruzyni, kde pracoval po sedmnáct let na odboru pedologie (půdoznalství). Věnoval se půdní chemii a agrochemii. Byl přijat do aspirantury-vědecké přípravy a v roce 1973 byl promován kandidátem zemědělsko-lesnických věd na základě absolvování předepsaných zkoušek a obhájené kandidátské disertace na téma  „Sorpce a přeměny fosforu v různých půdních typech Československa“. Zúčastnil se týmového řešení mnoha vědeckých projektů a obhajob příslušných výzkumných závěrečných práv a publikoval několik desítek odborných i populárně vědeckých publikací v domácích i zahraničních periodikách; po několik let se podílel na mezinárodně koordinovaném výzkumu problematiky působení průmyslových hnojiv v půdách a výběrem resp. prověřováním analytických metod vhodných pro půdní agrochemické laboratoře. Výsledky řešení jednotlivých projektů prezentoval na tuzemských i zahraničních konferencích a kongresech: do roku 1989 to bylo možné jen v zemích „socialistického bloku“, po roce 1990 však už v řadě dalších zemí Evropy ale i na příklad v Číně. Od roku 1981 byl odbor pedologie delimitován do nově vzniklého Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy na Zbraslavi, kde pak působil v oddělení půdoznalství po dobu 27 let – až do odchodu do důchodu.

Dne 3. května 2016 byla jeho celoživotní práce oceněna medailí České akademie zemědělských věd – „za významný přínos ve vědě a výzkumu v agrárním oboru“.

Ing. Karel Voplakal, CSc. působí v současné době mj. jako aktivní redaktor webu Simeon.cz.

Upřímně gratulujeme!

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru