11.06.2021, autor: Karel Voplakal, kategorie: Akce

Filiální farnost na Bílé Hoře opět úspěšně zabodovala v celostátní akci "Noc kostelů"

Filiální farnost na Bílé Hoře opět úspěšně zabodovala v celostátní akci "Noc kostelů"

S potěšením mohu konstatovat, že naše farnost na Bílé Hoře opět předvedla stovkám návštěvníků nejen krásu a fotogeničnost líbezné barokní svatyně a celého obdivuhodného mariánského poutního areálu, ale i bohatý duchovní život tohoto historického místa.

Zásluhu na tom má tentokrát především zdejší řeholní komunita sester benediktinek náležející k  benediktinskému opatství "Venio" se sídlem v Mnichově a na Bílé Hoře. Početní návštěvníci z celé Prahy - poutníci i turisté-  měli možnost zúčastnit se komentované prohlídky kostela, ambitů, rohových kaplí i části výstavy zaměřené na zjitřenou dobu před- i po-bělohorskou, navštívit krásně upravenou meditační předzahrádku a vyslechnout velmi erudovaný výklad abatyše Francesky Šimuniové OSB a položit jí řadu doplňovacích dotazů.

Všichni účastníci pak byli pozváni i k spoluúčasti na večerních řeholních chórových modlitbách- "nešporách", které slovem i krásným zpěvem vedla sestra Petra Pavlíčková OSB.  

Zlatým hřebem programu byl  velký dvoudílný houslový koncert z díla barokního skladatele rakouského původu Johanna Josefa Vilsmayra (1663- 1722). Byla to pražská premiéra nádherné duchovní hudby tohoto u nás poměrně málo známého komponisty z konce sedmnáctého a počátku osmnáctého století. Skvělou interpretkou jeho díla byla novicka benediktinského opatství  Venio sr. Marie Magdalena Fuxová OSB,  sice mladá, ale přesto již světoznámá houslová virtuoska a povoláním učitelka hudby na pražském hudebním gymnáziu. Okouzlila posluchače nejen úžasnou a dokonalou houslovou hrou, ale i svým milým způsobem komentování jednotlivých částí koncertu i předvedením a zajímavým výkladem jednotlivých hudebních motivů vyjadřujících svědectví novozákonních evangelistů a apoštolů. Jednotlivé partity houslového koncertu hudebně vyjadřují sekce Nového Zákona i Skutků apoštolských - od prvního Kristova zázraku v Káně Galilejské, přes Zmrtvýchvstání Páně a zjevení zmrtvýchvstalého Pána učedníkům na cestě do Emauz až po křest prvního pohana - etiopského vyslance-od apoštola sv. Filipa.

Celkem tříhodinový koncert pro sólové housle byl proveden ve dvou od sebe oddělených částech; posluchači projevili své nadšení i uznání milé interpretce dlouhotrvajícím potleskem.

Program bělohorské "noci kostelů" skončil po půl jedenácté hodině, a tak se někteří zájemci pak ještě přesunuli do blízké farnosti u svaté Markéty, kde program - rovněž při zachovávání vládních hygienických nařízení - trval do pozdních nočních hodin.

Pro web Simeon zapsal  K. Voplakal

 
 
Nahoru