05.12.2023 12:30, autor: Věra Šimková, kategorie: Akce

Duchovní obnova ve farnosti Česká Třebová: Máme k sobě opět blíž

Duchovní obnova ve farnosti Česká Třebová: Máme k sobě opět blíž

Na začátku adventu jsme se sešli s otcem Adamem Grabiecem na duchovní obnově na faře v České Třebové. Začala mší svatou a setkáním s mládeží. Lektorem byl Mgr. Marcel Čížek, jáhen, krizový intervent a nemocniční kaplan. Hovořil na téma: "Vnitřní uzdravení", o uzdravení z našich negativních pocitů, vztahů, závislostí, z hříchu, od Zlého.

Rozdělil naše pocity na strach, úzkost, stres, vztek, zlost a pocit opuštěnosti.

1. hněv (na sebe, na druhé, na Boha)

2. úzkost (kdy nepřijímáme situace, ve kterých žijeme)

3. strach (který nás paralyzuje, stres)

4. pocit viny (i z potratu, z naší špatné výchovy).

Říká, že i Ježíš jimi prošel. Měl pocity viny, když vzal na sebe hříchy nás všech.

Vzpomeňme na sedmero hlavních hříchů: pýcha, lakomství, závist, HNĚV, smilstvo, nestřídmost, lenost.

... Ježíš na kříži volá: „Bože, proč? Cítím, že jsi mě opustil" (jiný překlad). Když se v Getsemanské zahradě potil krví, seslal Bůh anděla, který ho posiloval. Lektor nás upozornil, že 80 % psychické energie spotřebujeme nad přemýšlením nejen o nejisté budoucnosti, ale i o svých pochybeních v minulosti.  

Ježíš přišel vykoupit celého člověka, i naše pocity, za kterými je neodpuštění a nedostatek projevené lásky. Neodpuštění je druh pýchy: nechci milovat, nechci přát druhému dobro. Když je ve mně nenávist, jsem daleko od Boha, když miluji, jsem s Bohem a otevírám se uzdravení. Musíme odpustit proto, abychom se uzdravili. Musíme odpustit i tomu, kdo už nežije, i tomu, kdo o to nežádá a odpustit také sobě. Uzdravit vztahy k sobě, k druhému, k Bohu. Vážit si sami sebe. Musíme začít u sebe! 

Ježíš nám dal jediné přikázání: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe."

(Mt 22,37-39; Lk 10,27) Naše limity dokáže překročit jen Bůh.

Chci se s vámi podělit o úžasnou duchovní obnovu a poděkovat všem za krásné setkání na prahu adventní doby. 

Vzpomínám, kolik krásných chvil jsme v poslední době v naší farnosti společně prožili. Po mši svaté se vždy setkáme s o. Adamem u kávy na faře. Zavítal mezi nás biskup Mons. Jan Vokál po krásném slavení biřmování v našem kostele sv. Jakuba. Setkáváme se každý týden na Modlitbách matek, na Kurzech gama, studujeme Písmo svaté na Biblických hodinách, ...

Další setkání farnosti bylo na pouti, letos v říjnu, do nedaleké Poličky a Starého Svojanova, se mší svatou v Oldřiši. Nakonec jsme poseděli v Dolním Újezdě u Litomyšle v útulné české hospodě ze XVII. století u výborného guláše. Popovídali jsme si, odpočinuli a spokojeně se vydali do svých domovů, s pocitem, že máme k sobě opět blíž.

Zapsala Věra Šimková 

 
 
Nahoru