22.11.2017, autor: Josef Vlček, kategorie: Ostatní

Blahoslavený Karel Rakouský

Blahoslavený Karel Rakouský

Dne 3. října 2004 beatifikoval papež Jan Pavel II. rakouského císaře Karla I. (jako český král byl označován Karlem III.). Jeho svátek byl ustanoven na 21. října, tedy datum jeho sňatku s princeznou Zitou Bourbon-Parma. - Kdo je tedy blahoslavený Karel Rakouský? Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Maria, tak znělo celé jeho jméno se narodil 17. srpna 1887 v Persenbeugu v Dolních Rakousích. Jeho otec byl arcivévoda Otto, syn Karla Ludvíka, mladšího bratra císaře Františka Josefa. Jeho matka byla Marie Josefa Saská. V mládí byl vychováván především zbožnou matkou. Nejprve byl vychováván domácími učiteli, po té začal navštěvovat ve Vídni veřejné gymnásium u skotských františkánů. Dva roky studoval na tehdejší Karlo-Ferdinandově universitě v Praze. Není bez zajímavosti zde uvést předpověď sv. Pia X., kterou krátce před svatbou dostala princezna Zita. Svatý Pius X. zde uvádí arcivévodu Karla jako budoucího císaře (v té době ještě žil první následník trůnů František Ferdinand) a jako toho, kdo se stane požehnáním pro svůj lid (toho bylo oficiálně dosaženo 3. 10. 2004 beatifikací papežem Janem Pavlem II.) Po smrti císaře Františka Josefa se ujímá v těžké době vlády. Zde je možno vidět jeho křesťanské smýšlení naplno. Jeho sociálně-politická opatření z roku 1917, jako např. zákon na Ochranu nájemníků  a  vytvoření Ministerstva sociální péče nebo Ministerstva národního zdraví  přežily i zánik monarchie a jasně dokumentují jeho sociální smýšlení. - Císař a král bl. Karel I. dostal v exilu z kruhů svobodných zednářů nabídku, že za jistých podmínek by mu mohli dopomoci opět usednout na trůn. Odpověděl jim: „Korunu jsem obdržel od Boha, nemohu ji teď zpět získat od ďábla“ (E. Demmerleová: Císař Karel I., Praha 2006, s. 232). – I ve vyhnanství na ostrově Madeira je příkladným ctitelem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a žije příkladným životem se svojí manželkou Zitou a početnou rodinou. Prosíval o Boží pomoc při důležitých rozhodnutích. Modlil se soustředěně, vozil sebe obrázek Srdce Páně, často se modlil litanie a růženec. Zasvětil rodinu Srdci Páně. Pravidelně se zpovídal a chodil ke sv. přijímání. Chtěl mír a jednotu. Na jeho pohřbu bylo 30 tisíc lidí. - Jeho  památka byla církevně stanovena na den 21. října, to je tedy datum sňatku s princeznou Zitou Bourbon-Parma.                                       

Josef Vlček

Fotografie - zdroj: Wikipedie

 

 

 

zájezd na Francouzskou riviéru, do Monaka a Lurd

 
Nahoru